xt7ghx15n565_1 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7ghx15n565/data/mets.xml https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7ghx15n565/data/0000ua001.dao.xml unknown 9.56 Cubic feet 33 boxes archival material 0000ua001 English University of Kentucky The intellectual rights to the materials in this collection are held by the University of Kentucky Special Collections and Digital Programs.  Contact the Special Collections Research Center for information regarding rights and use of this collection. James K. Patterson presidential papers Group portraits. Political letter writing Kentucky--Lexington. Universities and colleges--Finance. Women's colleges--Kentucky--North Middletown. Administrative text Administrative 2016 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7ghx15n565/data/0000ua001/Box_1/Folder_1/84171.pdf May 1880-August 1882 1882 May 1880-August 1882 section false xt7ghx15n565_1 xt7ghx15n565 ', 22"
, (7/22 / //2/ 2, 2/7
2622;, 71 20222 272 '
/ fl]
/ s / 2 . . .
/nZ/. ,Zof/ viz/44 (A? é22u :2, 4.x fi/(vo
/2222%222’ 22 222/22 222/222, Zf/Z
[M éflu¢z :f/ 'r/ Jan, %2/‘: W/z(( Z
( 4,1/ 7 , 7 , 2, /
/&¢42 "éacu4<¢> /Zé¢~< a!“ (At/2 %M/A ,
A/Z // 2/21/ 2‘. 2 7222 /fl2«—o
/ {/ (242/ 4;» (ch ,. c 2 4
472:2 @2227 A29 54417 éulé/iv
:5 X221 22222/ 22 2247/2242 (27:22
422 2222 M22 2/222/2/2 :9
2.222% 2 {2/222/ 2222 1272 .
<7 2 6 [£212 542/22/22? (4
Cflmzf] 47/4 r ’7/ ,2 ) 7,2/
5222/,y222, {flgfi/fl

 K/K/7////// 7' fl///
/ VL/zzmy/A, 4.77m, 2 {772477 //S/If‘
Am A;
gym 422.. 77a- 29 2Z2; WWW
flu WWWWM jr/ 5;;/W Jam 4— z:
g/F/W’J’ 544%? :9? @9414, l'J/W/é Cm..-
Wlfl—Q/ééy WK; m lr/Z’Za/z—a Jtr/ fl
an/ 924M: Z72 5W/ gm: MAL/Z~ {M
0972; Olaf.” g2: W272: Mia—fr MAW
7Z2: filmed/gm? CMVKW 725”?" W a...
Lie—W.,ZL'; mime, Wain-4W Milka—Who:—
[Lmaw W 041%; 174Vgu—dlw Wig/$99.9
ffWrLz Mam/M AWZ/W ZZZWM
flaw/WWW Wow. 72: £52: %
/ CW ova/”74‘4" MW at /Mv4m4-é_
WWWWWWL‘WW W2 W 9117 A,“ [M W

 5 mm"
, ”Jr/””27 ///////
/' 7/"//Z}///7///,,7///// ' //S/
@7472: \aé~ 4‘7104é /n Ammo—aflfimj
M~i 71: ng/ Wat nova: 2km Ain’t/126 av
a“. A [,._ ( p—u/a. 0
7 7 ,
%/( / M44.—
W
' I
é;%
/{7/

 A??? ‘32 A
Aim / /‘.~\ \ \
_ marl"? £9 , ’ l ) Ol 'l\pA1->AZ ._ ,
’7., A . I i - {’1} Jgéx ' fir“ , i /' / l i I’ll ,’ x
\ 135$} gar. “w. , A ‘35?“ ~ , 4X\ ‘1 l)
;95' {j E] \K ”‘"" 4' y ”V E’ j )
“'” , W A 7". yawn-gaggg marxggvn
g X. /,/ 2 ,3/ J.,}
20‘» 'I/ / 'I / / / \ VI
19}? //////// U, {(/V/ //u
/.\ \.\ A «,/ ' ‘ , ‘
(N1 //3))' (/ K) /})r‘tf/f’/u/r//}~<
//i(([’ [l].
K ’ //AA"//) A/ ‘1( {'f A“? // AU/f/A/ //;/1/
,%( W1. /< li/l /,A_‘( // /', //:A (2' /{/4//( A). //l //; A/ZAA, //(U // //A
/ ,’ / ,
Va” I’I/(y /(/1 (1’ ‘( /)(/3//A1,‘ ”/ r/ / //[IHL [7“ g’lilt< flfl{ ('7,
/
/b /) I .' / «’ A: / '
/)11L1 / )Vttb/ (< Act /I I, I /
( / ("1‘ film /\ /}/: :// /( N/r I/l/(A‘Ir‘ .4 / )‘ )/ L‘Vlz/ l, //{\‘/' (4 "/;4C\
, , (/ / K , /‘ / . I] .. /
(/ MU (570(‘8 ”’A/ /A [2 /‘ 2/(/ I, zllw //4 “(E 119.1; /{‘/(/r /_/ //{_ «[er AA
/ > / / / 7 .
Ayi/lZL In /€Cl) [7,} l//\L (;THA‘ .1( 1'“, (L{ _, K‘J’/1k( (( (‘.. /¥A ]- //:,A(,\ /f( ’/‘
. / , ‘ . ,
m .: (L , ,f, //w/ / Amie //AA, //. AAA 7“ 9 yd /
J
2 , A
i/)Zl //’./L/I/.”/L ‘
/,// H // '
/ x)? \ /) ‘( {\vj / /' //, f/
< / \7 7/

 flM/Jq/ M /fl5/s/
(93a y aim- 3% .
,;,/r if fig-fix (97? W M493“ [7 $5 .
Kw @mflfl gt ‘ Via/m
/W\ W me w%
,-. -o ,N (244:? 61%. Vega???
7 ‘ Q I p p , ' (K77 111%
W a

 97 ~71)— :71" 4
,, 427% 44.1470 (cm/€1.59 AZ/[Zg
4 1/c43544zA4/Q{€11;/€LZ79Z:J é / /
7 @6120' @350,
(J) 677/ 7724/ wjvfl
X7779: /7p::!’ZLo:/Qéé:/ Jj/mzw .4’/yaw
,= 0720071 12*»: 7,7422% m [(gééLCO—AT‘A l/VZ/ Z37.
find/6M @AvwW/WG 972%4/Z
Mjflgg flflfi 447M .1
Cgm/w f/ #20 {gums/Ya #% a/
' . ‘ /Z€*>"@ &_ rmz Ug/zj 7/Z /2£’/ '7728’ “'2 7
Wm a fW/ g gumww
' /W%W%Z, JWQQZJ
7 MZDZ/ m1 8/ [ff W > - fink
.%”%$L?&wé mz/céma 8104/
3: m WWaA—U /2€/ 977%,
1 Mob AM%%@{Z:WW %‘ .
7 Moéfléflegmfipcj gab/5.49.4.
/

 W m'g/Sae /% / 24 80224 'mmfi [gt/l fivwegm' gay/n 05
9 Am 720 7%rf'2’ 2405:% My [277/ Eavizfl (20%?in Inze/ may
0%, 74/:ujoé mam-e4 QZZLZ/eaol/ ggyzw/x [vim ”hf/Z, émudz/QméfléQWDZé
77%a/Z fig; mafia/SJ amide/new MOZ/ CW’ZflZ/JEDZ/L—OZZ
”gas/7U 2mm 9/5— Irv/ram afio/JL/mm/ga ' flag/W 545741?
' J’W cZw¢£j¥Zé0é éFW %/ flé' V1243 Synod fizfi @hWQjJ/I
052:ij Témggflwf 2% III-mm AW? 4%
' mam/Vii ' ”' 040. .' (rad .'
W% @J; 7 . IM
_ WWI/amfi 42% @nga
M72 “I fifimg I?
27% @QUZiyufé/imwwja/JW '
@Iflnawz'aqu 6W0 I‘d/720$ Wv¢£é fix] '
Wfiéfig/Wfifif
. M42517 Mg§MQIL ”Z: ‘

 #45,; 4c» fr 2.4;, .4 TIE-,4, W fl; A74“ 4
1°;ng if?“ {:::‘Zfi: 5:43;; 7‘7
XEN'L‘KKKQYIINIVKw'1wa 452133
J(( (4, 5/71(W/(, 44““ M, fiioF-NT'S “311:: Z :::
/ 2w A7 x40 m #7 ~/ wwgzzrmg
. /.~'///._/A\'/). mw- /./:'.\'/A\'(.'7'0.\:A): Ka’é’ // /r$’7 3,
flczZ fll‘ZZJa/u—
am 4;, V K _
. / .4444 7m @744
r75} 72%;, /w/4 fie/LW'A I,~//Zf_o 432.44,
7/ 202427;: 2272,: ”41.4. 44% ,
74/4 204/ a! .47; 7W 2.24.46 4W
%Z:T ZLc/a aQ-fl Z4444 (444/xxx? yap...
(”Cm M/c W .;Z/ 4.9/444/4’?
4’27 cmz::;Z"M;_ 7 M Zia/<4 ,
AG.” Z42: fax. 5'44 ,44 444,
mf Mae LZM 4412:; A: 4; 4%;
M flwé ,4 ./~-» 4% a fiar Zak/17
5 @444/ 542‘ 4% 45:5- [4:4
44¢/ad; 1W ’
1 Quay-7 »0 . /M4 m-

 flit? firm
. QXJ/ 0%., 9nx/7J7Q
7 7 W
6.}405/ (fig/Q4 so?— ‘
(7:71 a! 75214 / 714/ “411/ 1,441/4,411:
13,:4 Lz/ZC /Z:fiz»fm 7~4:7. [/4//i/«/L_
[flcbm aft: 2‘ :2:/r. .u M7 A
Q7/7279..— /Ck4J /
M in, :20 :2./4,1 7t 7L /Z—; («f
//§’4{/-"6/ ; 17.7 /47 MW X/ 374M _4
//1. AZM/ /17-; ,Zmfi-“flac 7% 7724/79“,
{Va—a KZ/ta/sz/rnko if 54:47:41
(12:/1:1; 7 széue I a: JA‘fl-stxfif/ MW;
7 (57444, 74:47 7:54; Z 727,“; .
Q; /(96// {Va/.7 424 now Q Ma.
m% v/{é/j’ _/ 41:77 3 47 ((775935?
174/729“ //czn/{ ;(i()‘;/¢{M/ “‘,/14“ K1. :1;—
7172 tot/17;” 4¢7~f§§c ’2’? 6’42 /7 >4 1* A: v r 7:
£4 :2:; 7: 77: (£7: 6mg 4; AW?
5 91 7&0“ Z? {jfl{~do‘4 \c/zM 121277 ;‘(n~- ,' e; .
41~&&Z; ,7.)— /rf/4“ 52447:; .221.ch 4477’;
/“3 Awi-L aim a
M, W g/urMZZLWé/fiv/L?
JZ Mme/mi a: W W /Mw 45?“
£41771 m K 74:? an». 7% W' 3.21? (A. ,}.“: 7,;,.,W
275;] 24% MM. iffix 017””;
M 2 MM 7?,“ W7, _,«§4,,L,,M.{J: ..C/5e»
7 \V ,7”/w fl <7" ‘_.?

 Lari/1141011, 1.11)., ,l/(WA ? 1880.
tfu m M Kim» .4
WW MM, 60.4401“
(xi/v Luau». Gum/\VW m (1W1).
5 Tu. (View. Wit/12.! m
J (Sew; A M M oer-WE...
”r “WM“ W W4
p.14wvj‘ M75” :51: W -‘ W In
(W... Mom» We, mm
W“ W MW W' A
allugrl‘ 17% Ki My- {Ky/r
. ..W... W.” M V.
”7W1? M Wt {23' 1%
to.“ ..”le [M i mil/1MB.)

 wwwfiw [M M 44
4 17k” ithfi/m‘
m {we 4% W M

[M flew/D fl 35j‘c/vv.’
91“ LL, ‘ M WW ‘
(AZ/(7k M m+iW 4 W, .5]
W’ mw WW LL 'MW-
If“? WWW/K G 111/.476 Wear
44 l (Ur/“v. ,

/ 4/544 ”gear auger/Q

 77 - :5 --
( 4g -, ((‘ZfL/‘f/ Alf/(AA _ , . 2“ ' 7 . /,
\ _ 1' ‘ /I/ / , <,\(‘4_/1’L 'lk. , (,(,/
6 ,~. I ‘ / / ‘
kl-{f‘mL/(r 73/ V, ,
j ’ 'LL (1':/’ ‘l /L'\/\(’/,
. - “\\ I) W l
_' ,, 74-
, ka‘ . / \(\\’, -,
kfi « I 1‘ \< { 1 "
\‘ I
‘1 ‘— ~ ~(\\ llf‘l C(r (w. \ k‘lxg Z1\\{w‘t( (v
. ,1 \§‘ ‘.', I; .‘ ($.’; , _" ‘.‘ C {"( ( L‘/; L '1 ( k C L L \‘ _'( L
/ {1% L x ("ML g‘ r («Mu <
N L/‘ 1. >7 3 1K] 4 ‘ / ‘9» -‘ W~L _ t: \r ‘\ C ,’ I, a 1 . t /
' ”Z“: W" L P“ ’ ’ ' \
r I S‘\ J. ¥ LII ‘ L \’L L- ( L l 1 \(’1 K/K' }‘ 4):." I f A C L"? E //Q
0‘ I r ‘ I
6’ ‘7‘!“I "\— f/W‘v( LCI\’«<7‘Y‘I/ LL k_'(\" Afi'LfLKx/lé
(“fl/l [gig-(#K‘ L_ \ I‘LL {C "L: (1 wflutti ckffizxf
. / (
OLtLé-ltp 7'x‘1; (M,(\\ >§-’V——‘(<\" "{\\,( “).7:{ ’
fit—Cl"; \4‘1\L ctulc #if'1~ 1‘5"" “kwfi‘J‘ALfl
‘ ‘ ) 1 ‘ ’3 . ({x (/41 I
EILLLC/. ’;LL (Il\11.'k(7'—Ik ‘/“
' / ( é .L. 3 (7‘ C &I\L k ( ( \ at W . L ,. L m (k t C L, (J \ \
77"\—¢LLL ("11(KL ,L/‘g‘ (I L c, (11.1, (‘1 /' (/5 ; :k" C [{11r(‘/
/ 7 ‘ 7 _, /
[,XHCI 4' ’ \Q if{ g(é( |\ 6 («l\ C (,'.L/ LL L/‘IvL, “V’kg‘Lk‘ ch'fk\
0L )IL,E1\L["(\' (NJ? ['ILL (" ILLLIL _J\"‘/j ‘11 ’V
Lgxwz >é ‘1 ‘ .’ {,
‘ c (L z , ,‘u lflcc‘fi “(A/ ALLAH » k . 4
/ A? , La", ({IVL/(‘ZL er' P‘"
,’/ \/ , [J\/ 2 u

 U7 ' /.*¥ {7’ .
) I
n, /; fl; .
Uééfw ‘ b L “ -
aMCéQ/r I 1 ’~-(' k ' , ,, .XL'L, f/‘r’i g/LLJ ,’ 7’, 1" //L , . .9 I.
QC»; 'kanf; fl” 3" A / r I V ’r 7:; ’ L» L
_ (f ’
,5 ‘ /
‘ ’.le . ‘ Lg ’
“I“ L/ 54%: L , , ~ ,L,
_ K .,L g .
_ _ . A .. J/ [WT/z ‘ -/ ..1; V, Lc
‘ v 3. '..,KC' ~ ‘4“ ‘NE‘ ‘ - , j ‘ /‘ ‘ _ a, I ‘
_ ' — r H - ‘ ' i" _, Q4¢CX ‘ ft, '/ L . *3 v‘" I v.
Law; UL . ,,

 N EW ‘P‘qu’x ”HOTEL.
Luring/nu. KV%MMC/// 7880.
a. 97/9 25? Z339 99,
1 /1\’%/ fimméwfj/éofiéw/ fl
9. ”‘ iafgwyaé
gm, 7/ @999“; :L,/W4;; Wm
ww§\»MW/l;ca ' K
9 99 9 999
%flflfl(7¢./ {UL—(X 76%, fl 67/7 g
X/J. a—W/iw W // M)“ E
W%”W'7W’7%Taf?%ZZL-

 L/ 7 " 1/3 / ' [N/ 5
P ,4 / \ .
)
V
7 v / / _
, (, , x

’ a a“.

A; ‘ ..

 «7w,¢7 , ' /@M%%é/J
# _ ngéégfi -
l_ I f - gflflm- , A), c
' I WaéW/fiw
. MWZZ ”A”
_ W ' 735% mm, M
" %%%%
, fWWMMM'

 2am . 3 _

yt; ‘ .

WW .

‘ @W% _
  @zééé

 7»/Li~ W ,
' ”$9 ?

//e/Ef>/‘
, . a/w wfl/WVW 264/124;
~ - — wad—W W ,4 M. 92%

M W 1%“ (11%; \0
_ @4964 6244M 44, b§7¢7m4
Wflé4éfikéfi;m 9a,.
earls/m 4 («MM 31, 2M Méafi ,,

VFW: /6’ 52/ t: i_r~

 222; . i

flme/ % ~ é

%Z%W2 272% 22 g; 2/%
2/ /22/4% w/Z; //;j: 2%”222

 1 _ --
4% :31" .~
, ,. - 4 4‘ :c'ar'» ‘ _

 i» r" f , 1. K ( ' /., fl’ 4/ -‘/ i -’ ,‘ am
<‘ ,( /(t l'(( / / /’/"~/I(1// /’ A z/ r'(/} //"."I (
. 1‘ a , 1 . . ', .r ' I . ‘ I
4’ ( -/ (" v/(( /'/a" // /~'g" ' Jr .'_/ /( I — / / ’ '/‘ / ' I: {/1 "f y,
i ‘ ’1 I I (, ,‘l/ , .' I.
2‘1,» xv x .. _ / /// z // ,/(
" f " l .‘ ,
. -! - ,- r ., . / _, l , _ ,.
.*"I!"V//,} ,!{”A/_ (I (I/ ’/ 1} (I/ / (i l” 1" Ifz I l/ / /[/, / [If .. ..
. f/ i‘ ¥/:/ ’l/xl > (I / ll.(( ‘, /( ( i/ {I "f 2. {II ‘l
, 1‘ : ‘ . ’/f/ . . V /
I 4 I .' 1/ It: ,"L" '3“ / {/k 1, l, . I ( r ("l ' ,’ l, ."’, I: " l .‘ I}; , V\ ‘ ‘ ‘
r / -' / I . . I f ,» ‘ , l
A." J ' I 11' ‘ I \4" y- 151(1£_ ‘ 9" W1 V CC/ VII/'6r (IM‘c' .
' . / . " // / N ./ / y- « 2 _.f /:/« z"
A - ‘ ' ’ “ . I .1
I N\ ' ‘ ' ‘l - I . .' . ’ } .»“ y‘ Y
”21"; (f it 4 I In; _ ".1 5' f g I’ ,I / ’I.. (.55.: L_ {/17
/ I " . IV ,.I’ I",
/ ‘1’; ’ I“ I r ,‘ .- If
”I ’1‘ ('I. I ‘ . ,
V) I’ /( ”ii/I; / r‘ (V ‘1
/ 4‘ ,

 -

 Mi4/fi/EMJ} firm 3.1,? {24‘ t “41:74; ‘ w ,, , h ‘1‘;
fl”; 4. M4 4 7.244% x, 4.2. . ' M940, fiat/1’0.
: flag/‘52; m M: am a.» A, ,a / “ ‘ ,
~ ~ -A ~ - + /« , a mm   , r
W.” “*fmr/wvég NW 2» w» max/m mm.
{/3}; “(44‘ Z757? 54% [a 4M5 Am] W' flm‘ 1.,/u“ A/Kuqfi/zv // r“)
am 554.42!!! A m 2541/, WWW My vii/yd /4,«<‘ J. F447 /a flea y/r/IM
953;”?! /W 144/424 /72 a “£43, at he? has) M0, :49 id fl/za/w y
25¢.K. wt/(JJ/K Wz" ‘3 ’ . // ~ /,,4=
,,, a w .. .2 / // W, 2 ,1, [,ylfiyg;{m /u,£¢3 11‘3/42r/{u/u / ,
3:4,; {ft W% M wrhzama: /. .7 m; 2,1“ ‘1; M we! alkyd/was-
4§9fi {SW/"2’3 ’9“ 4 17% <5?"'¢[ 4., JIM/"‘2 mi flea“ I/Mu’’/d(, .
L, j. .9 j f ’ :41”! ' {f '44" #M‘/ f/% ,//w;¢4’x
. , 4 5M, fi/a. ff” J
fin-4:57 by}. f4 /“3 IV ['JOA-fi) /J #/ D/fl/éfi l?"

 ‘ . a " " \ X. m \;3\)\1" $5514
[Juli/w /fl/‘£”’é; 1‘! Mg 1%I/zjéfl: {3V3X§ \ggg Q ‘ 515$) Q, Q R 5)
/1M "z“ Jam/4f 4' /b{/”- ’M’”: fiyfitx \\§ ‘5 \ S“ Q ‘1, S 3‘55
:t/tl‘fl’uf "5 /4-,,, {bf/55“? '5 \ ‘t§ V \\§§§ 3%: NR 3‘
fld/I"; &%4/5 4,. fyflfi/é- E '- g \ z‘\5 \\K\‘\§\ \
w Jaw‘ WWW/Y [:21 14/55’ 13155513351. 4N \ 13
M M’éfl‘zl’i‘iwd 114/3; ESEQEWEI ég‘ékvEVQV
5_45:x/4JM/~ _" W41; : V 1 . \§ \‘x -\ x \
{;fiéuflt;i%-ffl,éog ' a g 553% 3§§\\ _ g q {51% K5
153? t *1“! A M 57110, [6'4- “2‘151/ .L. ‘1 \ \‘\,; 3: . E :4 \‘.. :\~:\\\ ( \S,
Mme W1 0‘4»? «s: «1,. x m . as: .4 .‘.
ldw‘ (”a/44:1: ‘3 \.x x a“, 4%
Elm/Z” 5:!/A fl‘écw (If yoga/)3“ \\i\3 \g §§i§ . \ §{ ‘2
254544444745? M0 a M “3,2337%” 5 3 ‘ § q - '3\ $755} £5“ 5 »‘
1de7;5‘3“27:%¢ W. 3 3?: 1 1%, 3,5 1‘55 113. Q
./‘,<%_ . C 4 (L4; %9(42 V \ §\ ‘~‘1 QQ§ \\E‘Q
~.?/bf glk/fiMo fl/A [44. " .33) 5g V ‘5 \§ \ ‘3 x ‘ '2 V é .5
"’ ”Mi/WA ”5%?" 524% 3§§§=§ 3’ 11\ 5K5§§5Q ‘3
[”12 ”aged! [0% [.’,/(9le 4, \\‘53 \ \\\ ‘g :4 ..: .4 \4 ”\'S \v
; “)7 Ag, “MAX/l /"(“‘/ g V“ awe? “NW (£13
9 ,1“ a, 01‘ d ., w 4014 ffl— 044‘ ‘5 SE '5Q1\\~;§ °V€§{"§ Q Q n ‘\\
, $5,221.? 141% ”ls/1W ll/ :5:, :31: 2 113: 1:4: 1 “._‘”

 oéhsm
26W81
0am?“-
bt: QWM'M
M‘Afggq
m a? W
Wwd“ m
W/g-M)

 ,.u QCWWMW‘
600(1me /
mfimm abbwfcww/éw
Wires—AM w&w
WW4. WWW/ff W M {MM 20mm
MAJ/QM"; ““49; w
w'kafi—D :jg/ W
HWWXM 63%:
WWW“ Tm

 ‘ lflregiheut’a Rooms,
CORN/ELL U/A’lr’E/(S/TY,
fiham, fl. 9’1, f/ij, 78W7,
148‘}: 634 (’4’ 24% /[2k,’ /[/ fl‘gfim .'
{71/7
451ch «M17
I y/LLW‘ZUTMK/é W% 2%“ {2 KW
n/gtW/Z Rip/J) (1:? 112K //02:qm ALPZZM M
(a ,
93/" 54¢ (”5'77 71’— (FJ‘ZL 71 (Tl/c11 z/(ZW . {:i/QL/T V/
,/ 7 / / A /
. . 49 41*? L (3% (16“ 22:6 151014.6le 7%? 724.7%, $41 5V1
_ 0’} fifia fwd-3 éwé 6W1 % MW
A! ,7 _ ~
' (ff/212:; [Wmaé/ 7%: ktzI/L % /5‘fv/ m/ [1%cz
51': // 77.21%”; $217 L'rZer‘//3”7'(/ LL/occ/fl/éthflé
leztnizL 07/4 (4717) Ler‘m/I ‘2sz % (/R/éé/‘Z // /%A
, 7 14;: 231:1;at fligézf ¢1%/2/ 577/ m. .7 .
J41. c};fld,¢4/‘f/13 @fiL4/f) /L///% XZWZL/é'ZQ/ /
. [cmcéé 6:217 7%4?!‘ Zé/{d/ [/21 “'6, 21¢? 0/0—64" zaf‘fl’
C 0'2 {/‘Lw‘&r> lL/Lfla/k 4f fifw 201’173 )3: erytuwé cL .szP
v fimzr 7%L. 752/142/2417/ 27d 47/ Age hid—{217’ / lav») til/(774; I
I ‘ 1 fl (fir‘bxlé " j .1 ,1 1» L :2 m/L V f'fipmpfi ' £11,; 4343"
l 0% W7 77?" 7" , 7

 fat/Fix. 821/52. 8077522/Z/fl’7) //’lfl7’lf‘/ ”’7‘/"5%; ”51—
W HfZ/Lvé/ZE/4 éhflCfiL’Até [577v £97.151‘111 (in
7W’1'I/1/cxlzL Cbtz’écfi/ 6&{fléffi L/ZJz/flfi 1L [:2 [a 2:241 11"”? 4;; (wflvéfi
$7M tea ///7(r0/ 3717) ‘7’ 2% éxfle @4273 /// Ado? 5% ‘
0M 2%M JILCML /*ZU7'%LJ g/LJ/ficzflc 7% [/1 zcfl/ \
Wué 17% fMLM’R/Z figfa/1/7 / /Z/: dyé' (£24
(2%; I? v/Q/Zéfls kfi/uwx/Z/fibbstééé’ 7%: é2»¢'// Lz/éw/tgw ‘
n/pn/wf '75: I‘m (2. Ham flthunf M204 etc/(/
7% Gen/MMz/Maa/anw K7 fig W; fl}
0201/5 ’.’ijw—rV/r/ZL Zac/Wfid,
U wamm
fl); WW M074 . ‘
7 / @ng
. ~ _ 1 / //_. 7
,/‘¢MMM/M /z/. Afizfim
¢Z¢4¢ ML¢M¢M, @W t .
// g ‘ ' 7 /
c ¥W$ ’éi/fl'

 MASSACI‘IUSETTS AGRICULTURAL COLLEGE.
Jig/xxx} /, .J/r , J’Vz/Zx-p/f / if: M’JV
«item «(£7 .' , firm {3 /3 pt"? M 5M4 cit/1,67”,
€07.71“; % WW W ém, W 3764/7/74 Q/f/W,
A49 ééwi/ 2:}: 4721547472 146% Ah”? fl W/émz;f
Mi of”) fl// 0, dm 7 r/l'f 396% W 44 (4411» 00/6973: (47%?"
char/371m d/fiu. 97% 1.’/Mm gag/772574712 am 7'qu
w 24% 53/3/55, C24 /f7//ZZ «4%69/1/7“ 7% ems/WM
W :W/ m a-wzwawwa 1779374774 7WWL
W; W 777% ,Wm a; 727:: % “MM (W 77;: '
C/mmzz 7 flMWaf}; [L1, «514/474; 75' m“ flax/M J“ am
an (m. WWW, MQW 77.-217:;‘17/3/2/ 17;/a, {.74 9M 7 M [$7M
7142,27; «7,, fl/gwxm/Z; ta A «WZ 5;.744/ 4? (,4 MJQ/é‘a .:7
MM/Mfl/Wx z” W1 «11 ,7; rmwx «aw/7114.78,; /& WZ 21'5“
9,771,“:1 ,4; [7:4, 4:707: ’2’” t2: . )5} / 75) 4;“; . (guy; 75; 5170,72,“; (7w 9% W
Ave MAME/Z M 275445“ ,..7/544 fig 477% «2747/24; ZZZ;
7577M. 4% £377” “gym WWI/W Q4;W m
3224/ (W, gg & W ,4 MAWg 274/,wéoz—as/ 417.4%.
[;172232, 7,7277%“;szsz di/W 2:7 «W‘WWJFQ:
CAM flawféxé /,We« 1
r / 02:44 W/WMI/aéagg 3 79%.,

 "724”— 117 /f‘/7/
V!“ 9:?) ; ;
4 u2)%rL-§§AD/jtm
, W Li; 3
‘ zfi %M/ g; flab/mam
fl/‘J’Q‘ Q ”Saw, L212?
‘ (u, C.”"£ 5‘ M6 . /
(Maj/(:9 fll‘l/Q @22ij
“2:. ,3 537/4131 “734333333313! M; 1*
pm? Mfl A“. Ax 3.333337.
3 1134/14: gig/K7 m g! 435/4}
fig) ‘44., Mew—— {:7 W47 £33311”
/’ “rm-1 / "‘4 Q: .4.
W ”“”3M%'%%LK‘GV* W7 ,
”3333,33,,33333333 6322333443333 33V 2:; 3,331
[7 .3 M2 6‘: “4’33“”? , 33,3», L / ;
.\;; /’
<1 .. .3, _3 //j “ff/ff: ; / ~ ,7 3.3 4 J

 am 51% r L 3
zé—e. J Am, AW. Z?
WwL/TV\ 0, l/ “,.‘/L flaw 177:, V? . 2 _
.2 _ » ->
51/6 I": 5 17:1” W: 1:1,; .. / ~77; ;
/‘ m F’fl f/ v Q, .‘,. A“) (ll. 1 / A .
[2 :::/M ‘ {EL/’1’ »”7"-'r/§".' " ('9‘ t,’ ’ ' ‘4 —1’ j
:7 P ”7 '3 5 7 ,,-
',v /_ _,-’ ;
@55/x‘Lirx-I/Jé’ “#fil Lfi» ‘ ,; ‘
/ - / ‘57
41!
Q-.r/‘/ ”:9 26"?"7’51‘11‘: ;/ [J
‘ ,__ , (_.I/1-, ‘. '__
> 4; /}/(\/ - i _g :éljkf/fiz'4;”-/J/,;/ /,.
// /
-/_/ .‘:: /
a“ " '7'; ’
_’I/{7; 11V“) 7,! [‘M; L.‘»' x" ,A/ ‘
,/" (.1
L, 6
///,u"" /,y ‘”‘. .- .
’ ,, -' .w x A 7 , V r

 «l? 73V} «2 u .9
I , 3 v 3 . __2 .. ".__._ L 1 P I
Qasfififi’ ' ' " wtfiélllese
____/ go-taaeeaeeawaaawfs» 5....__ 9
Chemical La/Im‘u/mjv.
Jam .1. MYERS.
11.1113 «.3,» ref (‘hrmishvy and Starr l'lu'mist. 3 3 3 3 . / [Z
J” ft ‘j////x"/////I///// (KW/71, ,M7 /d’ 5’25
,1 7) _33 0 :«’(./ //' . V\ 34/
Stuart 7%.}9/1/(cum.
\ Ll/ \
L1 k“ I'LL C .A ‘ .
I " f ,/ /
. t” 3/2 » a2). .‘

L , . , ”7' , .77"

9 M ‘5‘ [L 8 EC A f1 {L S. ’ / 1' K 32/2 {4/ , [/4 W/YJ/ t» V)” 1? '4'“
‘l All/CV” ’fk’l/t/L: L16(W% ' (.3 l [L L L 3 0214/1 it], 1, q'fif ,/ ‘1/3» Jr 43 . C " ‘fi’y'f/k' ’//{/"11,L(((

i ' ,. , ,» / ( / , n -, -, " ~ ,
{firm n2“ flLi {1.35% .trc‘f ‘ [QM/L, alcr/ ,» K/CR (Arm.

‘ fl / "H" / 3 * «l /' 3 ,l chj/ ( 1 . ~s 3 . -
._ \: (C j 3““ T/(fl t _ g/D‘Y )i , L if ‘L .((/, , 3" h: ‘.(/( .1 . 1:. .

y, \ are Tl . ‘ fl .7 9 . .
add/C Q W7 '3 will ILL/04104] .Q ‘s f] / 5th” .5 t‘L/(L ttL 41 (IL, Q L. 17/ ‘5 «V...

,’ k: - /7 ,' . " ‘ .55.»). - ;.
We- 51C 91.3w”; \ , t1. . , x. / “Mad :"MM «24% 44 Mt

/ . [I

- / ‘ ' .1 1 ’ . " , / 5
R 3760 . 1' (LA/cf, [r , U Exit/Lt, . spay 1 1*ch (/1 ’1 cc L f A [14/2/32 »'e//t.»xM\x(1r

\ ‘7'— f . . . . fl 7 t / fr/ I l N /' /

.3 to 1}“, 3: :{Clt/e 3‘: " a?“ $LC 3 641% {L311 ( 10% /L( . (,L¢,( , 'l/LZ/LM—L

If 1 4" 7 -. , »"~/, ‘ A ,"' .x 7 ,/
75x: ”3 latex Ova / 1/ r‘.'(.<2/( ,5 LUV? .. 11L z/U/ 2!“ M / Mm (NP/{<13

" T UM \ 1“”? ‘ » . r ’ s. x C
Q if" LL (matured (‘34 .‘ L- 4 am 1 14' .1 »2 (M. _ ’ ca, A;

. . ,1 4/ .1 - 5 - 5 ..,
rte-f '(M Lee [2L (age , /H1/ "3“ $1141. Jr a ‘5 1’ 1’ 44K 70740:.) '
QWML»(0( Ac QM IF (rm ' _' neck a: t L .3 N» x ..1 g . » J O" (a

. fl 3 3.7 / .37 ~54 . . 3. 17 \ 5
,1’: Le “stem, ZL red (flirt/«,4. , «a. M535; z/s teed C ‘ W 7? C ELM - ”y (i' '7 1' [13% (6174163
/ ," , r/ l" /‘ (é . I ' C ’\ .
J 7* - l» A , r; ' ‘ ' ,- , , 3’ \
(a? LVL/CLM th f/ituvf V (01/6 £2144 it" '7 .‘ ° ‘ ‘ I t, .1 if)“ F( 3 WM HM
[’C’ (14/71 a: LCQ & W . (Ll/LC iii/”f. L (/ 7f [ (LII/L ('1 “(Ye/AK [ELI I / (‘1 ((3 Q ‘3;qu (
. ,1 /. - 5 ’
’r ’, / l/‘W'J’ "’/’ ’Z/ (Uta, % ddmf 4%»4/5 M 1/» budge/(J, \
j’/ a, 31/0, 12/4/52 7% (7 M [if (/10/4 [7M fld‘l/zfécizl-C [aft/La? W( Q;\‘
3- _ - CT . . V 3 3
WLC‘CD/LCC (/f M/ (M2245 MW £729 M576256 fit/[C .71.va {Lt/QEZCL Eta;
. . , .x/ ,7 ,4 ,4
311170.316“ /-4 L, me Ski/M, / @WgZL/F‘VQ7 %”fit/Hl/M~ #- 'x’i/l'lé/‘Z

 II 21.1. ,
' > . & 1“”
\
. v‘ P
I: g M, ‘ ,
i r g ‘., {N ‘3‘» __ .
.‘.. I 4 X ,-. ‘-",
“ 'y ‘~' , ‘\.l\ o“ “\J K- 'r f.)
_‘:.;,\] .., ; ;,._3 33% {1;} 15;“ :- _ \ “‘~'
1 1 1‘ . 51‘ 1 ‘_./’
s r x“ ‘_ ., - '\ t - . L/
{::;- C.) : N v _ \\‘-, f ’ \4
\- ~ \ " . ; . \ ~ I._ x I
vIQ~~ - ':“Ca «\ '
. ~J :\ J (3‘ .1 . ~ (I; I
«.. , K I x \., ., ‘, K)
“~. I x . I v'
r‘ " x I ’ K
,,_, 1 . I I
7". m4: 2 ’. '
K) I
I ’3. " '
Z>\ lg»
I " ‘~’”

 i\ / ~, , ~

gflmflyéfl/ % , @dé/ .. / J” J 'J‘1/

,,,;r/f‘ ‘ .., ‘ - 4 K
[2‘ />-./“" .
4:49” / "31V /. '

{‘I‘/{Z/fl// ///K //7 ;‘//%;/ ///‘/ '//‘/ /’/ //// /fl
/fl/;/fJ////fl//é z'Ki/KJ/J'xrl/Z/22/ r'flN/x'rr/r
/—/1 /‘l;’" :’O / . 1‘,‘ A / ‘ j .
(éflK/éyfl Camry/77, / % L/g/Hz

/ ‘ (,‘I / / K’ / ~ ‘ /,-r A, ,//‘/«“
filfiflzéfl/fl//// @‘Zéflfl/rl/i/ZYZ// YE ‘0?”

/ >//’ ’4') lfl;\ ~ 7 ,7
/ @flr77/f////7/ LJ/x [/////’//’ /)‘ //(///

, 04
{e . , .1 Q /
/d9&9:g. (Q):z,/::/'rzzy’/;J 47/77 rz/‘Q/z .7”,
fl

{Z/K/Mf- @flfflafliz/ @{vzfli/J/

. Sec’y Board of Tr'zostfies.

 @fii’argflmd ggrémé’nzqei fiagfega
seamen smmv
(@77/1/4’. 9771477777777“ 9122/. ffl/g/
tugs/Kl/jo’? /:/ [I]! 7 ,7
[,4 7 7 [/7752qu /(r’//&PZ&/:’/ 3%
% KW @772 4 125770?» 47727 /7 374/
%M/fi/c7_ Liv;c [427 7///Z7/ /¢/16/// W7W
wage/7716 Mace/Maya- 717%7/1 4
fl/ -/f ‘ “fl . 40/
Wrav 7,; @74/71 75///7 MM {5%,
M: m 14 47; M 7w: /._
g7 Céfl/L < My: ga/f/7%
4’W70 VWO/ my 5%M.éx/%"
Q1 $777771 9:77 1: 777 77977797 7777
#74 %W 797/ “(é/,.‘, ,0. ,., yia/
«fl/2. % am. y f/Q'C/flQW/LL/U
%%M7KM /Wocv/ @-
Q/ZC M Q/cgz/V‘” 474:»: 5.7»? ’1 ' - ,..
/

 ,4 "
6/(f’w/L4//4’/Z ‘1 M "I! ' // t / QM d/é flé/
.7 , ,7 ,. \ , \f -
Hz 27% //((c / / 'l/ (DZ/I /,1 2! .’( /z’/ ‘ //{:‘/C?~/(xjr//
. \ ,
Mi/f’<7/o{l¢7a((/z at-“
< / / x / . .
A“, , //: ’VA/Cya’ ,’ ,, , 1;:

 06% 2.; / / ff La
_, \Aéé‘7 [4.7" (i
‘ “' ”7 0/ AIL-
./fl1y)/ /./L1/‘ L ~
,8» MA: ,« / .
‘ Méf 5! flaw/Rf LLL-«wa—zérpéi ;. fle— (lewd
ML%V@%/ 7 71‘ (if/4&1 ‘ 14./«why L.,Lgf/
3W ... L ,7Z( 4 Axe”. Ojétutxy I., kQ/LWZ
fl/L/ngu/C: 7  < ’éWZ/J/z‘ \— £.(,~ /Z:::L/c flQ/f,%/Wé;¢/4 /
W 7141/22“; ’Lcol 42,7 4:7 %-,,»I [4* A/T (MY :
.LL/1x“, a6 (\ (7%»7'V/u mvzé‘; , 2(44 ya “A:
“ML/Z JIM/wt!" #4“ ' Mg“ 72: w mtg;
WV) Q Ma, [2,; @973 J /L/W(M{¢ 71, ///
WK [r/ :% him/L5 J (Va/Qt”, [2;WA ( a , Ci 1,
~- . 7" 71%;“
947.21 ;¢,./ 19lé/{V {1T (gdvby ”£1,th W7 «he (1 \ 3 Ar,
r/ ;/>11wa L1“, fima¢f y "Xe/Mu/K c/Z)x(,{3

 fl/// / ftp/Z <¥£L ta k4r [1.5 , ZLVLx. “M7
wahw c v/‘y/a» West/7 5% flat, 1 LC
C/vev‘?» f I [a Wéue/ 27 (Aw/$1 »WOMb/f
./7T/L;, ,1 K.,“ < m C141? '..- V.,/917;,” ,../z;
“,,,/Lot. A 00’1“ Ci %~/1~ Lek/e 7C: chReVZ/R
(M.,[ti'w ‘vmr Q4e; f M at 1;.
“‘~‘?
Ac, /;”llrL/¢A—/:’ fitcoa tij/ p//’/m‘/C
a 5 e
. 17,
/%7~&}7¢fl /
figs“, {1 “A

 ‘2")?! . A? ”if, ..fm .. r5 1:”-
gfiawm {32;/MM? (fly/Ham,
COLEKQH g'I‘X‘I‘IQN”
l’nINCI-z (Haunt; r: (‘ul'N'I‘Y, M n.
/ / ("7 4:4/ ,4
2;, r, w / ’ . ' , /fd’ l/
, 72 ( ///7 ' I; (K/K’?1/// "Hf 7.7 \/.\/ L I
:07 W. , {fl , /./ 47/ 721/ X7
/‘ w, . ,/
1 *£// fl/Z ‘ r//// X
4 v
(, ‘7 “y/ 9",/?4/7;/
/’///7’/ Z/fl/P f2?» ff //;/ 17/7/2/ 1777/ [/‘71‘/ 4////7
2 777/7? ,7 ///—/; ,// z’i/z,“ ///.x 7;; Z9 .7 3 f/ // z’ 0
// x! H/ //r ///,' fl/ , fl/ / / 77/ A" "A? ///:
l, / f ./ / /\
697/ (7.,7/7/55 7 20 //F' :1=/ /fl(' /";\/ 21 ‘7/
‘ / ' / . / _,
/4////:/ 7 2 //// /('///‘:'/( z / (‘,‘ / ” in c //
/ /' / ' . ,-
#7/Z 5’ //”7/<' "' f/‘éé’zlr‘ / /" Z/ flat: /7 7// flz
', /1// «a 47/ ,//' 77/
6740/(« 7 //”/ ./ 0’4. 7.; 742/? K; //'////
Q/ 77/ Z (s/ /7’/~-Zz/6 // ¥ /7//7% / 17-7/76447/ ///
/ f/
2 -~ ”" / 9
c7 «147/720- Z/ //77///%{7 77777: (a / /( z" 1'?
¢%déz ( 1’ (L/ fl/rz7/{77V 1,7M. %(,(_ 77¢ C7714
gfl/Zré/é \ /' / .-— i / »—
' ‘ 7 ”“‘/$6 W‘Z/ZZ/z 9/{ a/L//.g
fl. //fl//7 /5 /f %/M /7/77W 7””4
‘Q/é/flzm / /koc//2 c M
/ %flo/ Z{A¢/{[§//4(/;V/rzr //
, / ’,. ,. _
77/77; .7/

 (,7 C /_, f I / I, r, I 2
/ Z’fl/i.//M/«/»wc//tt/Z&
/// éfa ’0 / l / ‘ t/
’ (z ("1' (”IV I"? 7?! /' ’ / a/V/ fl
%/ / / /7 2 IC ‘lC// I ,// K (I (A,
Ejzgflzi’fir ////// {l( 24'; 2K y/yffl(((.0/ /V‘
age/7% {K . ca fl
( A, [,4 /:l 32.5167/7/ Q/ 4&4;’fl/~/ / 3/ // / Jag
//2‘ Z 6? Mz/W/KYW} (Ct/2 /§-24 ( /( Z 4‘57
”z”? /L, / z/-'( W /’ 4' ~ ' ff ’ ’f H

 ' fi/‘(rétfly/yj & /[/;
, .. 71447 AVE/M;
- M27, 027ng
wflw‘,
flag Fig/‘74”, % W
» @147. % crazy/c fl/jzjw
‘ /MZ_ xiv/3m %' UK F721 I
_ 4w dww 44“,”me
£4 film/Z: %w ,4“; QM
,4“, f/v Ag AW, [kg/fl ”2:2:
. to /W 24./M 7%Mrmx2 é

 We fig egmzzo (o/m
4V7fl/A A7 M/W%
M (fa—c; aux/2,22 4.7
4““ 59, M W fl
oz 54> Mg;
M W #7
4);“) L/ 4
gmflfi/a
Mfg/6 ,4}; W2 4‘
a—a %w7¢‘r~96.

/// W

é )

 I 3&4 2/2326/1
W M M ,4)“ W! / 222/#4d flw/Z
de a-WMé W 16‘»
I I ' MZZ%//WM% 61% 5001/
2 2 /WJ 56 M» 4W4/
- few/KM; ”74%

 W / ’ F 4a. H "’/{M, ~éflm é/ I W 36 fi/qf
MVM Way? “/g/Mv /W W (MM Z éam
/W—4 M/Z/M%gf 7% W
ZMZZZ/ ”2:“ W dzfigm/g, wig

A ”— %W <14“ '54 ,/ '
Wflémfflw //:;~% %%g
«Mar {3% WWW%MZW
WW W M / flflé/éa W W M53
‘Wfiw/WW /WL‘W
W, ‘ 4 ~ V . W ,7
jig? ”5 W Qv/MJD ,

 ”QM/4.906 4’?
I 54/4 /é l/ffz
17;,72/ [0(Mz‘z 5V; . 7
J11: z 522:7 c/
gait/”’6 M; 222 44 fl? égfl‘zt MAL;
71: z/Z/gvz; , off/a4“ 71.-£641 z?
fl/2L1:z 5%., [75719,é“? 67:57::
25:1: M% 41.4: AZ'J/cg’U/M
[71,: 1: M4 /2 ”fly/(74.31,: 7‘42; 0 ML
» ‘.'/:16; ~, if /‘{:—/:.M y! ZF/v’fé/fé
4 KM: agm V 72 / a» KZ/M’cfi/L/ :
. ' ‘ J/flx 1:1”,sz MK /14. /Z W71 7
/z c 47(721 E;4 Z“; 45.2.1, 24/4
I /7; 4 {Z V. é; 1:./[(415 ’5 (@jféé
. i M: N2
I 421%? £4 2. Z1, //zz;7 .5/11 I lz//’, 4:5
. ‘ (.ffuzzzza 7:1“Zzzca ,///,7,,~
‘ [:37:/1 a ”Z A; :25; 4’? 14,7”:
: /flé’/&T 471 ;:Mb IZ/zzflfi 11:1,»: f‘flAé;

 47 4,5147 ,2,” fir/Zr?” Z, ZTJ/o: d“ /C //r—/';~Zo (4211/0 //’”7"’/;jfu
/Z'ZZ(. //,[Z;,,¢, 21011720 576:4}, a 2%” 4g, . yer» cl- /[,',z Z: [z
414/74/4'7/6—4 m// /z%([‘ m. ,, 444‘ /Zt;, 4 76 4:; OZ
7”sz 27 fzczz7 07/? Z/Zfizzzz(“5' [74754147,
227/414“ .4 427.4, 4:; on '4 a” 4x, ZZ A44 1 4 4
45;, MA 1«L» &' 2 4— é‘d/r xif" $7,994 I: g (4724, [6 /z 4. 1), [Li
W/Zzz 4 [2 2244 /;/r/.7"/(fJQT//zzzc éjz .7/ 547/7er 65/ ‘53 J
4.1 t [l/{ZZM V/fléZ/"Z’fx/a fl/{ 4 1/7/1’“ 0 (171 4 Jazz/(17;;
[[43 {42 1141 .:’/ZZZ {5“; /7Z('Z ”at: z [5.. af;zr*zr/6 14/, ( a”, Z“
2;: [47,74 7;; 4:. 1 2,, 4.4.47 / r T-
//2 Z'zz 16. 1:7 j/ZMt/é; i// z w . , /, ,r ~ ~—~
77 22;, 474/7 V4/4 7/° /Z a) 63/}: J ,;,L a, ;
[(127124 /z~ 45¢. [21, /é /fa
4471/7/47. , 4,142,; 42: ‘
//L 2241,»; 40/4/flmz E_z/ 7;) /Z;) '
[Maine/(cc / 221 f6 751) ///z we;
51/27; yr (6174 z 1 [(92:44 r61 '44”:
(XX 2.1/71.) 447%? /1/,’,¢u713 4"“ : A
2194 , 4.4%.41/4 z ,4, 4 ,'./.24,
£411.; 424/ 2741114 [‘ZZZC—e
fl—z‘ 6’1.) 4 Zn. 4; z (22./2-1464, fl -.’/c)

 BANNIilt‘Q'J’FICIC, PRINCIJI‘ON. I\:\'. /// [at 3 188.2 ,
[[CCo/J/A debt/7 //L(4/(/ lffcz/r (£1,117 _ .3,. . , g . ,..“ 2
' 7
f, M; W fluke/9(7) A.,. file/C //Z/(A lrt_’(/C'
%(/b~ A4,” a, 7’11}er fi/{L/é %’ .W
/ ‘I'/C
/'
MW 0414/14/67 m ’a/z/K/C/r/IZa/U
¢!4/1}: (DZ WW/Z Z0 lgylllr‘;lx(/*_aé%1 1 Z‘“ [7:7, (,(/{/(\(/'Z>z;lez,.r
”:'YVJN [(/’,:‘.’/y/:",- ,1) ’ “1’ '.‘ 1 , ' p
.7 - :7 , Rxflmctlmlp', (3. r1‘. ALLEN.
ICditur xY l’ublislu‘r.

 . “I.” my QW
i ’ S‘TAI ‘, - ‘ V4 .3317”??-
sl/Oi’Tw—‘LERD, , .' Q iris-ass.
\ m)! ) ' 38w :5; .5 5
NOT" 531'“: «Wm-- ‘ . , \ Iii. “ i g 1‘
fl .’7 1:177 Z/ '7
/ . " “ 47»: It. '2 -

 " ’ j " /) /:(7~ .11.
(///r"{/00 c? ,4 z“ , /'7;_
' {Q i f/J \) .
an.“ ,, . . 617/7! mums
" “ (7 £7 b \, k ,L ,l» - V ‘ r'v V MM *2ka -’ L127; .' («z-w"
/ \ ‘ I {'Y ' I I [I . > ' " / / —
(L 0* (1 (3&4? r3” V‘t’w r us ~ (/ H . ~ . w»; r» r, ’5" “N f“ In.-. K/r‘ mac»; A.<,/,~
fib‘k 0t/}LI§L./( tr, 1' ’ 4.. K r (\L f; 11 A )8 .4 / VC’ ‘2/ ’a ./ v.1", _Lfl-IA/f/ 1&4;
JFLLQ (3 Ric {/7157 \ ‘ALA ((/. LCm I (»!‘<({ K/ D fif/v‘ / 2435/, #0 WI U/I‘K't/‘fryé, Lair I‘M
7Z(‘/Q \Ltléy'? Ta ,, ‘CA‘L‘I/LAL’ (j (({(l'/ ’~a 9 {‘_ (,x "(w-Vi, _/ /. £1 Po (J /(:; (I .K?( L":) (1((L1 ‘7“ 1.
@/ . 7‘ ' . . . / I
L/I’UT‘ «(bf maxim“ ((utsze’,‘/ “I'anwx (...1 v0.1... 1. «.4; (I). “W” ’a'HrA
[1.1ka -/J/rr.. WM.” .40 (L ‘1'. cfi/uyfiovrv 641.1. 6‘: ” -GL A1. “L ”11.7.? [(- ~ ; d: fltwim f ’.
. . / - ~ ' .’
‘46 rbhzhw Chad/m Nd ' up: 11. (If; Q! ~ch. ';av\ (in, to: c watt L. .6 W/Wh
/ , 1
, / A g, . I A 1 , I ‘ l , / :
’MLLC “PM My, ... (Cu. :crf w, L MM 4 p. a /.;mv.7::¢..v.t,ch. 1(‘(31 6% wa .\ [“264
#17:» etc; M. M M; «La-M.,, q moan. 141qu (444;; “Lu/4W0, lav V»-
/ / .
, /‘
L-flvma.
. ‘ \ ‘ , ‘ -» A 4/ fig '5' p7,
bf Qu 401450 a.“ yap/<3 co Coax/4:, 14% 1445/; » Lynv AM/W/l m
A / f .’3 / 2 /‘ "(A .1 ‘ - / //
”CZ/"J CL’O (TV/KM L,@-/(,o-4~C4 / (1140’. ’ a, ’fi’Lmi/f ( 44' /7vaC [Ii L/fiZ’W/m/L /\
CLMM—u/o MLLfl/W #71“ my... xfa/y. /,,..?<:.€m “U aazyaflm‘ 4‘4 L515.)
, L,
/ £574 @417 if“ 1.9/04» 44¢ x ht] u/ér/ ( (#4 ~ C 76
y/ / . '7‘.///' .6
‘ Tip/1,.HL546y /'/// Z/7/7‘4m/H ‘rfi/‘Zfiu. z/ , 7‘,!'2.(,zfl€,~¢c,4, MfX/“V’.
5%ML/Luflé‘Z/U 07/421,44’6 W cw‘M/ffl ‘ 5y ‘ 0. fl/M/ru mmy~w~r4< ' K Law“.
' '7 ‘ n . fl /" /
/ éw " /" / 4" fl / f '~
“My @2195 [77:1/(Ié4«1(>_/)‘7.\/ (MU /M~7zu C. (C I/ZthH («.VWLN , / ,
. r , 4 l7
‘ . ,’ » / \ F I; 11. n r
/M«Lz1,b L. IUJ .24 " LM(W/ [(47 02/ //a ,flé’ p n A; L/C', AM V‘wC/
m . ,, (f

 «,r 2‘ / / - . , l (3‘ fl, . ’ 52 l7 /‘
* (1‘ “KL," OJ) (W V“ Z / ’4' 1‘57“" A/ if“: C“ m». w/Q’m ’Q/IZC-f’é. 6W, W10.
\_/1
/ / ” / 1
,/ “WI/SJ ”(WK/Vl/ /, /, /\j/(W1 01L}. 4),] H n 4,
7 u F,
(9% Lea/ave 0 ., ,. \1 “ on 7 out; , ,, 2W
. l V ‘ I. _ ‘ I
, Q .. C (~ ‘.', " L7,,L'
B'La/UG/Mr 0094' ll: Vicaauzwy /’ ..1“ 7 4mm Cafl/ .. .. A. l.
, .. i f' I I V )7 ‘
”3‘“? ,"1L»' » .. . . wry { j . H5 , * , ., 10. w
.'7 I
" 7‘ ’ fl / - , / « 3 ' ’ . I
(fr/Lab"? 1131/ @903.» (”G/"ow! Law-(.5- I. ’ ( (’3 ‘ (’ ASK . .. ,,
L-.. , / I, ‘ [fl ,/ ‘ % . n, . 1:)
/ L@ ’1(~VYVV"‘R[C1H’1' x, .v/ ,a( , 4' (C L L A: , ,, r («1,1 1.1..”
(LCCVCZ 7L7 :_ pie PK“ , .. Q: l-(' L f,»
(. . .
’L O / / ’U U' [I ' ' / / .» M
I All ’f/“r A(L: L. Q C U , (N {/f 7 A" I 1 £1: (/ (.(C‘d/ 7%63“ L‘ 67 (K, {/.~ CDC/or. -
v,- y . ~ / ) ,1 > 1 _ .
in €f U (i Lid 13% vK/tj/ »L b4» u /(/7‘C?'Wa. .410 w / /'/'(/ . (k? r. ”twin-(«1’61 , (~17,
' l ’ . . / .
fir HHNTO ,cdu- c t x d HT- na x .. V @ _q (We a.
0 ,1 ‘ . a ,. ,l I . / . . .
flu/7 LECCLM‘ [r WW y" W.,/>7... 60” "V /, r . .z ,’ on, i: a be.” c/ fl (2 HO VmA 5W1: Mm“
”#[A COTE/l7, C“ ‘00 A f’ ”1’7 /7'<’ " 4" 9’07: 49’ [/6 0“ ale 6%:‘2’75v 04mm
/’//‘9/< 0241.614 . ,
L/ ) ’_' .
V 01.9, ,, raw pykt< , ,J.
. , .- /
L’ , ,_ ‘. C’édtq g e IKE/Lit) 7 X-
. w 7 " ,« 7
@QJC‘LC’ ‘CC 1‘" L’x’ ”€7t6’v‘t" fin“; 01 (1 )7? R ,%L CZ?) (L' c 61m —é(/‘/Lo
,1 _ or ’.‘ [ 'fif \(
I, / ' “ \ *n I .
‘fLM Q (rial-vZ/é/ ”7 (n/CC‘ i J—Qrfl / t \' (‘Kfl‘a k.(/):#(40—4£€/ L3 mflflufi& )U
// A? .
n , \
Wt. 7 i; , ,. -
/

 Departmen t‘ of Agriculz are,
S. A. XNAPP LLB, Dean.
+
«O a f (33
F H1113 FIHU III‘tI ’99 H E
L17 //’ i +
/—\ f /,
, ,7 F c
f/ ,. : ,,/,.,.«‘, / , , 7
V K I ‘ / /” /
.’ ' V , r’ ‘ ‘ ' L; 1 , '
fa ,, / , ‘1,', 7 - . , , -»¢ . I L4 I C //, 4 ,1 t.
, - /" ~ . ' , " I.
’I""’/< ;/<,r/c/((>.I 1' " 'r' " ! .' W/’
/ '7 ' , 1,74. ’ ,
I ’ [x I, (, f ‘ . , I. ’7 /,‘f /. //,- "r‘ _’?(.,,:(-.(,,,
.1 ' 1:, I / Ln 1’ / , ' ' /.':r f“ :/ -/' ’r: ‘/ (x, '/_‘c< we ‘ /
,/ J / / ‘ . ( , 7 ‘4
.9 cinvv/ “(a Q4 ~:~~/.- r/H't?’ 2‘44 4”“? Z/ ’ a,
/ ‘1‘ / v ' . ,. F I v I y/V
("."1/7 /v.”(/ at! 2 f h '4 I 2,/, (75((‘V('~1V
, f" ' > / x «A ‘ "
'3' ‘ / r/‘rx/fi: c/r'r" //"//- -, '1, «" 7‘ ,‘v‘fx’f‘.’
// Xfiw/(y/ ,"1L /' {(/ fr't 77(/ (I/’/’(r‘4(v/
1 / < /
~ 7 ,
,7 A» 4 , // /
‘. 71“,,» /, ,/f,£/« 'r/‘h ’,(% :/ Jug ;,, . V ~ / J . , 1’ ' 1 flf”
/ ,1"
‘V . . ' / l/ V
/ . ’ r , '
i’ ,/ /’ , ‘ , / y _,
I 1" I
/ ,7 . A,
w , ‘ , 5‘1. ,'
, 1 . . / / ' ’,
‘ ,» ’ . 1.. z" A ‘4 V > ,
. -. J, _ ., _,
’7‘ " / » ' ..,” ' ‘ ‘ " A/ A
,' ’V ,» ‘1'?“ I I ‘I
, , . . { , , _ _ / , L
' 4’ / 4‘ ,/ ' f / <.
/ .'
,7 , /_. j . r / , . .
' / ’ 1," / r’ ,7
, 7 , A ‘ ,x 1 Va , . m , f V / , , V .,,,
.‘x ; ,, » X , r . 5' _ _
, ,’ f / ) ‘y ”,1 . £1 ,' f 1:" I f# 7 .‘ ,1, J
- ,/ ~ 7, x -
I' l , V
. ‘ / ‘ I . . . ,‘ ,"

 /- r I 7
. . 1’ _ /' ' J/r . , '
. _ {I . J 3’ ax“ » .( . {f . ~ \ .139/ ,
_i
/ ,. _ v , ' ,.4 i ,4 , v9 , ’
J.,» , , x, . _,( [U 1 .
«(II
, , , . 1' . . , / J, . ’
. , -; _ .:': z .5 ‘:.»— ‘ . o":
. / {I ' I, ' (I , I .
(Q . .’ i / N . 1 z, A/ . . /
, , L . v ; ' , ’ J ,' " / ' . '
/
/" / y, /
, ' y/ . J12“ a” , .
,1 ‘ / . .
" ‘ ,1, ~ . ,,. ,J. , , f
. ' . . , ' ' ’_ .
1 ,- / ' 2i , ‘~,: / . ,1 ,- , J. / J, ’,‘,J :‘--'
a
/ x', x, ' -~
as. / v _ , v 1, , , .
:2 / fl ' ._ ‘ .
1
.. / ', , ‘ , 4.;
A V . ,. x / , , , , _
'{f if; / J/f; ( /~ ‘ » H" 1/ C ,_J 1, L
/« / I
. L; ,1 .1 ., ,~ .., ,. a 3’? /,' -/ /,/’4 _ _ , '/‘
,, J, 7,; J / _.,, . J ,, , ,J __JJJ , ,, , JJJ_ . .
’ ,7 .
, z , .,r'. , __ J . J, y/ ,
i 5‘ I” . /, . ' /‘ ' , / .
I ,
, ,, ,
:f x /I"' .
./ ” ' ”
/ x ,r
.L / ' - ~ ~ , - 1"
. 7 ,7 , , .
I , .I / .
\ . -- - ,- '- ' |
v / '
, /
. , , / J , [/7 J _
/ » v , . .
/ I ’V ’
‘ J ' , 4,-

 " . . . ' "C’\_\' ’C’S‘L'IWV:
H. 8. W4 YUM/D. /’/‘/H(‘/p.1/. \i [f0 H [LI ”7!? 1331)‘
Mrs. J. 8, WA YUM/D, (30. PM). ‘9 ‘g {3.1 23 [S/UU - — — A/l Exprlnsres.
A,“ 'A—‘L— . 4
Miss IVAN/VIE UU/VCA/V, Ass'z. ( ,E’ gal? é\ ‘5 ‘3” ' ' , WWW MW“
v, ' £ l [’"‘ «if {)0 - - F/w—(Iuy Bean/firs.
I
‘K: /- {.‘: I ‘iv ,‘N/ \" , , /, / '4 . .‘,. ,/ f’ '
. / “ (#4 fly ,. . ' . ’ ‘_.l/ I, \_._._._./Km;7
./ y//
_‘x 1 / / 1 ,. ' . x .
J, »""r" )‘I / \(V ‘r / I? l I/ ‘ g / I /. 4 H , I A. t .
7 ("3 ' / / ', V , A
("'. ‘7' . ’ r /' ’ . ,x/ / v/
/ /) 5 V {57"} //4_' I" 2 4’ / .' A'N/ .’, ' a ’V‘ ¢ L/V/ [/ ,{x/ l ( / / Iv], If
//
/'~ ’ ’ " ‘ I . /  I fl . . . ,ia . ’7’- I. .‘
,<[,«(‘ I I," ' " j ,, ("1’7/Cl .' F 1d ‘ .r’ V "‘ ‘ "a ’ w."- ’ ’ // ' "I y“ "’ ' 1
’ ‘ I . /“ 4 . / ’ , ,- r' 4 '
“,3: ’1' (o l' ( (' {11' C «V F ’,r , j H"; , ,’ .' ' ’“‘” // // ’ 7 " W ,K" .’ ff" « ‘ 7 711/ /
/7 /;7 ,I "If: , // I ) (If (:7 J / fl ‘ /‘) f /
apical/1,414 ,0” {a 004' ‘ {”7745 477’ 1’7 ‘“’/Am , '. , , f 4 KWU “flow/7 //f/
/ r
‘7 y r” ,1 - v (In . . '
“74¢ (‘7 , I » ‘ ,«/ , \ , /
2'?» r “d / /¢' ( >531” V2 (’15,; " f / 7 f," f c [#71 ”1’, f,"— / f ’.C U f ( ’/ P {,7 / 7— ' r/