xt7jdf6k1463_23 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7jdf6k1463/data/mets.xml https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7jdf6k1463/data/71m33.dao.xml United States. Works Progress Administration of Kentucky. 1.8 Cubic feet 4 boxes archival material 71m33 English University of Kentucky Property rights reside with the University of Kentucky. The University of Kentucky holds the copyright for materials created in the course of business by University of Kentucky employees. Copyright for all other materials has not been assigned to the University of Kentucky. For information about permission to reproduce or publish, please contact Special Collections. Contact the Special Collections Research Center for information regarding rights and use of this collection. Labor union newspaper transcripts Labor unions--Kentucky. Labor unions--Ohio. Transcripts Louisville, Ky. papers
            Courier-Journal text Louisville, Ky. papers
            Courier-Journal 2016 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7jdf6k1463/data/71m33/Box_4/Folder_3/42003.pdf 1874, 1887, 1913-1914 February 1914 1874, 1887, 1913-1914 February section false xt7jdf6k1463_23 xt7jdf6k1463 WW gwmww Gigi/um,
M 730-0 M W>“W1@W
13:3: 17"- WV 3: WW
WWW 7W. WIMWIM
MWWWWWWW#“W4
W ‘ 73M ‘ (WK'
W7 mejza/‘IW WW Wa4Ma W
W1 ,Wl. W? to Fan
I’ M .
W w WAN/W. Wu 512’” “Pd/BL
wwzfidM,,&/WWW6%M ‘
' WWWWuwW
WM'WWfQWDWIM
3mm mm ’ m m Wag: ,W 4 may
63 .

 WWWW‘bMMWfl/JW
W, ‘MV W WDMN,A/V“‘L WW3
”“2; fiwwwmim ”:gSZJW' ”6“”- WM

wC‘Lfi/rn ‘ v J
leWWWQ
Wig/04 W . /WW‘ “oz/anf
W‘wM’meWfi/WMMW'

' W flu Wm- A47 @9441”)qu

 W-W SIM/I’lgj’ii-l wavy/[law]

W‘W/f W'fiv (id/alwlm WM

mm mm “WE/>6
"W ‘

%\ WW mwéfiwddf

’ _w _. 44.4 WWW

WJ.) ZLL/CJW MW

/ , WV 7M~WWZ§ 30 fi;:: (£6444
mm W 070 22 ~me ““1
\ Zummw . £4,071.44,
W :ifiWmeM
.. ‘JQ/ WAanZW/kmmw Lu.

\ W
WWW/WW}? WMfi/z
W/WL ' fiWd/‘Cfl ZyMM
WWWMWWWM
Wwwfigiwaww
WW m ww-Mfi

/ 2717 WWII/(W

 1“ EbI'llfil‘jf 1.73, 1217:}, gyai'iur 1711111'111-11, 1111 l, 1102.. l

"i" 710 1317.11 of the strike
Ye sb<>r11ny b.1113 r:t1‘i.L:1-i;1‘s; Si “ifiei 13116-1? .:'1_ L, i" mm: to 1'1‘:;~;‘_1.'.1¢ 11101:: ‘1;1-.111: »: «3 1:9;1‘11:
i'Ol‘t‘thill 1.'it11131‘117 13,01.- .:_i'i;fl131_1_,~: :31111 t1’1'1_1g"11 1‘31). 71:13.1 {Ii’lH'LLmL 1171': the ()“1; 1).? 1‘1“ .513;
excel .1019. 1:1 111::' i 12:11.11: 0.? 1311-131'LHTF, #11171 1111,11. 1311‘, if 1101311112121. 1)‘.11':31;I.V«=:;3 1th. <3
force vim/11 to 0111' *:.1.w11_13, "1,.- 131111'3'21b it -..~1;:’:'E to (31'1“1311'112’ £1.18 stituz‘b 2.‘~‘JZ.1.:1'
than t 18 001.11.111.01; 0:." 1:11:11- 1'ui':‘1«:ct1)zr;r 1.11:1] 031.193.

’3 1.11231, '1; $731-$019, "fit'il :1. 1131-111 1:1,;3131'113'123 1:11:11»: 7,3 to =11-1'NOE133 "511.0 7.; 9. 1.11.67:
martian? 1‘21"].33 1:011.t~:'1.17i1)u1.: i7: t't..1.-i1‘ 1.11121.- '11.:0.'1 ‘11.;:, their 1:115:13 :.f-':','1.', 11.: {31;
W111i. fill '15 wt finer-2:1: 5. '711'111 :31). 13113: 1:30:111701311'23,‘ "71373.

1'51: \viq'; it to '01."; Lii53'12.'1"‘ct§)jf 1.111.}.12'1130 371-73; 1. ~r0' 3C) :11: and i.3:‘.b1;::.i t1; 1::1'111‘01701

' 0211' own 1115531122311. 271:, :.-i*:t '1' 1:51.10 31:39, r"'Cr:L' -"02,-.',;;»<1,1 v_-.'i'c211::c:an 1137;111:733.” 32‘2'1311":
of 111?,fni3.‘ 01' ".i 9,131") il'b..»:11ls t.1.-1;“-t_111‘/L:LLE'L:L'L ”I
'.(H'L'ln; ' 0:! ..t. ~'.'. ‘.Lr"r‘3'>i1;5_'.r'r '5 IL.'" .L.' L‘.;Lr Eighth
.‘.“ i". 4.“. .'...1.V _ :. “L. .‘. , ..“‘ ._ ‘
. .'.L -..'..L.‘>'_' '.'r'_=_L‘n '0 Du. .i_L);LLL.'.L;:.'r-rr
1'1??? 7.2.33 iii." ‘0.
3375353010“. 0f the 'r-Lt'qtc'mfrmL101; :
Eryn). 007.7. 'r:.‘t£;<."1.'>.=:.:.7,j‘1.3/~50? for: :1 :'L:":.s:.'.‘. LLL.]..L ' 01‘ 0110 LL':>;'1.‘"L,'~L':.1«:;1 27.10 ”1913...: "iuir‘.
13:13.1 5:717; Li'ilLli '11:}: "9:45., . 11,511.05: 0.3 r,L:'->"7':.r-' 1'!"11‘(‘13t>"t',7V'.:" C 12-0.1.3 f
C].I.t‘r:3lf£$ ..'.rf ‘::"'Lr.}VL'-¢5:L1L.‘.1 “L: '3 .-:.».:,L'. v.22." :1, ."-':-:;~:L'.r");,.'.‘L,L "3 SELL. ..'ic'}; its: 73:71.7 ism-.111 .t i
(171;: 'r.'.'t>cr . L L0 03: "'L:'i'.'.r.~ 'L.".'L:L..rV.L.:' ‘3.-..tj- .'.'0.‘.'7:'Er'. '.:.L.';,';'-’ CUL'LL'H.‘ .:%.::0r.'>ci.z;Lina).

.‘.1 3.21.6: T3L.).L.:.7..L. 1;, L; 034131.320, z,.:=77.1.:7.~-r. Lit 3.1L . 0th to 037.01' Liv-"1 ‘3.? E: 9.1L..- :.'.'t.:~ ‘1
t’I‘l'ZL, 311‘. '.-"“:.i_i_ LLL.':fi.t.>'rv 1'. ' Clu- “.037 2501220. o..' 1130': ..'L:>i".;.":.'v "Lungs‘ -_s'.~.'0L::'i!"- 3
ti. 0:: 0:3 mn'r‘r. t2. ‘

7‘." 7 '1; $013.1:
Liriasol 7.71,:LL: 'i; 31.1; L110 .>".'"_'.-_" tr.) .L L.LV:.'Lr':.:: ..".L‘;' r..)'..'r_1' '1'j_."r.L-1,:,;t,.:r "Ls it. L.L-q > '
'w-Q -I'_LV:; >.'-:L'- 0111}. 1' 0*. 01-x.» CO L' ‘.‘3'L1C' LO ';.:,,.:1:;.L.:'.iVL'.-::, wizsl't.g.rj"'t:..i..L ' iLLJ'Ly L..".tLL :3,
52'»):th Yz'ifl‘LiL' Lihi‘JwL' ;. '.rn, .' " 531313 0‘». if": 193.11.7'9 Li. 1.. of 1L4;".‘..Lsiwtricizz. '."r>‘:.' L r" .'.". ,rt.)1.'t~1'
09111? W'- 015- 0 ii; '.‘-..’..‘.‘;.', 1:; 52.501. ,.;: ='.': :Lti:."11;’:‘r..;2;r)"L-L'. “ Z?3L.L.'.",;..‘ “:13 L3
:17.) and Lu .:.";i':.7..i.‘;_;. 'L'Li; Layne” i9. L'mz' .L.L.>t ‘10.
1:3"__L LEN; 7V'.'.' :' 50.0.3» ." :1 ~ ."‘_‘."L'"i '. ..., <'>:"':-'LLL':':.%‘;;‘ -;0 ‘1;7(>::Lr :1; "in 2.5:,
HEPCL ;U:’-.L‘L- REL-‘49). it; '02:. 1', LT; il'r.’ 3'0 '1; L: 'L: .‘.‘f.:“."."';;'L-.‘r 2x3. ‘x 01.1 $3,710. ‘..-1:; "'“.’L
‘r;'L.L.:':'1L'~.zi. :3. (Lu. m“ " 10mm: 1.0.": 052:»: 1":2.107.:hirernces; L.'.Lr:.; 0:2,”. W) 7_L'L.'rfi~r.r:.'. '13. L71
LLLE'L'r'tg.‘ to 20:2} 1‘]. CL)". :'-'=: L3}. ..'r L. Lia-Lg“, ‘L':.’r'::";; .01.), 311051.11 I..é';.'.".".V"L;-. 3' at: . .'.;n-;.-;._.";~.;.;.5r.5 1_j
0L.'>3:-.C:,-ri- 0.. "23.7.1.7 '. "Lain. wt» .. :70 L.: '1?) L.'.'.3.‘_‘.i L: Lem, Lr'. Oil: 027%: '1L,LL_":E."',‘:
't>:'r<'i_>~L:.= 'W'I.::.‘..7L.".LV"~:‘ , c ._ ... 'e'in‘igur 5.: 2'1; L..-1'19". 1.10;; L") .:'L 1': w:
1175)" 0111‘ '.'.';;L.1L',~.:: 3.L'_.’. '.0 :":.."L"_L.'L. ;' 'L: .‘. ' " L.L. W313. "L..: 1;”;sz ".20 “dial”
to ‘-;..wi.1' :I.':'>.L.'.,Lt-;' ..'.r7 'L: .. L.L:- trryij'w ..~_ 0;? i; ._., him \"flid; 0...}: 1;: ..' -.‘.L~:1—
.I.. ‘ '
L-‘L‘tn. .
21:0:wa” 1; r, (:1. ".'.LL. '.‘Lrnw‘n' f".‘t': .03"an..'L.L.'-'.':“.; 5,.» r'rtrl'i 0:117", .'.-."'.(L L'f'..r'::.".1._.. ',-';.:~_'.,:
10:21.11 :31: ..;:':.'.L"L >'.. '17. - 0.13 9 ii: 1.1".- L.'.'L, ..c. r:.i(“.’€;- Ting-”L Eui' > c-~i_~-
tallc‘; '.iiSt'i i". Lligf 1:01.07. :1. :11 LL"“.L'.:'.' '.3 L0 '1':ng t‘rl‘: 2.1:, ..Li'll7l "-‘I'. :L'L'ijr‘ L.L";f : 1.900..
prictez. to LUN- L'CL:":>.';' ' .:L'w', f 0'; 3w ':.'L,:'.:i;L.-::'t:r I:.3.L-rs:r.-::‘.'rs."s: t0 ttr.;..:.' (371".‘V'C'J'g".
”“4-.. L3 7‘71 7.971“; ="i.I.‘. 210 1'0 a: S. .30 L10 i"r.;c>:'L.'.' '. 1101'
Sid, LIE: ”-..? 0“» 01) 7711;? '3 “1;!" at 07:0 0::L. ;.:"»".'L:, of '01'0‘2." e-:;,"L,L.t>0L.'., '31:}. L'LI;:L:.»~'::L.:.
i-gg..;"t>zs: ‘..? .‘..2.L~.:;j.r.:~. ~ :,';'._ )L ISL.) tip :.L2L,'I;...".¢,L:iL: of 1‘17. 1,..'.';.11.3..:Lf;3, “1' 001' .1'93.
t~:v'."1;L':':';.r.L. ‘;' 1 .‘1 inf; .
;E.;L__L_J “f .'."1‘7. L .' the 000:? I.) ":17. 1n.:>0'l‘1'*;.L.L>"';33. 1171 03:);
0‘11' "L :r'Lr" L~ -. .. r 117'; ,. LL 01' 733Ji'f-7. rs; '03.". 7.15%"). 31L L..
1.01%.: > , 1" .‘LL: .. ‘. :7. ..3. 0:; 2.11; , 01' L::‘.‘L'..it."tz.~ i... L‘ :L‘i_Lj‘r;_,
‘ '1‘i".r‘t'_'L', L'.:p.:'i'r.r"~.,; ‘1.'C.».L.":.L 0" e1 'r :L"t 01‘ 17115-1: rust". s.
Lit::~'~303‘-.V'L’.'Lj__: t0 I the: L..-1.03,. 0.3 '..1t "1J7"; .'OLI, 0.7531931; :L I‘BfOi’E'E 5.:; tin-2.
039711181“ 0. cLi.-,'.Li.'=.i_tz123.12...: LEILVL'y; 371:: r1; 5 .E' 002.119.. .2525 it. is». .’1/TN" if; is. very 0.50:1). LL.
1:./1'30 513...; 0:? 1:2L:'»‘L)t.';i“ F.3"L£.':7..'b .'=.;L>,';.1'LL.'21..‘».VT', 1.1;: tLa-'L:.LL;..:C:.L LLL.“: tin; 0033.1. :27: off 7.2-~22
0901:, #12:. LLL.-‘1 :11“, 01] "L1 0.1.x ‘L ."' ...Lerml- .."::'0t-':,
giggfibg t1’;e..t .'."L. r'Le;_i:=:1..L L3m:.>..:..7i:1'=Lf-.i>:x). i)". L. 10:1, so Lima 53.}. sly-213. 0»; 1" first
~.3.'O'mi'.“;it>;‘; Off the .3..".c. .L','..:'L"l.tt»:r:‘..
xi). 'r‘.'r.:L';;'.,-'«':.' 0:? 1111...? for the; '«'.:>VL:;'-.'. :Lnl‘; 0'5." LILL: 01.0 1' ‘.‘Iii'l‘t; :al so 05.0111; tag.
'.)L.::.-.)s‘.'i;i.7.005.011 {7:10. Li. "7:: 1.90::
The "1'r':s."7.iL<'Z:"3 than E.‘("w'.=; i'fln- <3;::.~:.:1_:.L1.21 ;.> “'11.. «7" 0:? L119: 4).:‘30L315'tf.n':, "[1
0f '-.'_".2.lc'1.1 1w; er'i.L'>'r:ti:~
'.L."=';L:-r 301;:101Labia-'..“. 0:3 .L; .135.‘ 032.3110: "L 1.0: 0.45:}. to mitts. I311.rixtyy‘;f_;_;,_:»_._..3g!
J29 oci.1‘-;.’.L'>1).L; 'L.;L.1";0 00:..:V.3:;: r:'.'0‘L'.';\.L'::'71.'.'\L7. 1.013 327.0 0.3110: 0;" t}: ."i,'?;':: 0:." '3' .1;
..':d‘)’

 HELIfilr’al’jf 1”,”, 11271}, 12231-1“ ‘6311'21'1'1934 new: H, 30.1. 1-‘2 (003.1..1‘LI1..1111ed)
2,'o:.'1;il‘_:-‘; >:.'0'.112: to more t1: 1.5.63 11:12:13. 11271“ 3-1,» of 1;..1'2 11:”001'921' 127.111 1', '12 21'21. :1‘1:.:1.n,icy
uni to examine t3: "1..2"s, :.11L::2:'1..~i21-.l “116: oft-11:, "111:": :1.'.'-.1'~.;: out 22.13:: t lee :is3 -'"t.".('):1 is
11(~~ut'§§33':‘:l‘;~/ 10‘; their 1-: .azother object is to use (”Jory 1:1'Ji2101‘51b'le 129911.11; to
25:11:51 to 1.11:1};13 +1.11}, st ref-y:ticjnshijo '11:;11221o21: 81:12,3)O_;.’11.S :'z.1.1'1. 01'2'1."",:3.1>:,::3.2;, 2:21.». to :.ie-
coir521.118.131.21: 2:31.11 .129 1..:c.(.- ‘1; >'.".».<.-1"1- 1.2.1.1213: :21'1. 17:11:13.; to 1.2-1; 1.11.1.01311tei131 p.12-.2'::g«.3:;1'y.
Snead} of the 391% 2312.21.73: "L

--"'—L."§.‘-\ ' “3.1.113 :1...O"'1“..:‘:.111'1 122;." tin:- 1311:: 2521i 111.131.1111, 1:11:32 51112541.: mt 2.51.5111 “- Bl"i13f saw: 1: 1:11 in.
2:12.101; In“: :;1_:.‘::li.:-:11:~.. the ohjfct 1171?: the :zssocii‘tioz: 21121 urged the .1:'..'e-:':.t 2::izo11.:sit§r for
o:- :‘i7<:'fi3_01:. "-.""::‘:.1;2.2.'t tin-.2 '.o:.'.'2'.:':.:‘:.' 13:01:10 in 0111.11: to 25.1 euro :2 lei: :1"L:">:'L'.-,;:liteticzh in
city '01.r1..'.11‘;1:':‘1;, i1: tan: 31 l’tlr'itixi'e, end in 11,112 Krill: 1:13? Cong-11419, ':.z1.:.=,. tint or—
':':‘:'2.1.i23‘~;i011 221222.: 3117;315:9151? i Obit-1' to '21i‘ot11-Ct tin-1521' i..;1:-f;::.'r:12:r2:~.'; in tin-iv 11:11.";21071521th
tue 13>"'='~itzvli.::t:3 of it 1; 131121.112‘511'3'. 712- 2:915. L711; 1 '.'2’OJ’1_'3_11{2111c}? must put 3.11.1112 Hosi—
tiOTIS (15:13:11.0 1101.11.11 1;".‘.:1 21. 11:51:31 st in how. ..21;'2}13.1'1: 01" 1:112:26 "1.1.1s‘t.i’t;1:1.1‘.1:'1one. He
..1:‘1':1:.-d 1:510 ',':o;".i1'1:... f: i: first 1:12.11 (30:11:20]: 2:11:11.) 2.1"..1ici': 21.,.: "wilitioiuut". 1.1 at». 93.13:“
s: '1' for :LLETJ, "/16: 751:1: to he 1::.';;:'-::.:'1.':1<;. "-111 0:", tin: r2111": :t 1.111.. 1:11." '1', £11.;1'1et
election.

Liens-rs. JFK £0116, 57111.1 8011.119: .113. '1 11:11.: L‘ltiCtL'L. .1.:3.(,'e;:(1-2~‘: to the "111:1.ezfel
f‘;§SCL:i-’7tl(1‘:‘.‘ ..':1'o:..1 3.3.11; 2:1 '.":"1'«.1., 31:112. Til-owns 1:113: 212:: 1313.1;1221gd dele ".171: from the
:7. i :1 t2: 1.2:: a 3:27. .
T125. President 5‘1: 1.2.2. 23:13:: tie, 31:1 tin; of the 111.1":3. ..n'seOeismiu-n o2} L'iorling 311:1}.
will be hell next “101121.113? 111-110.

1231'. T110:11'1.~: ib‘2.:';<: 22'::.: {Stoke-.2. 1,1icrg2—1'21131.::;'1..i.:"1::t, 12.2251 01:1 motion :‘1'1't111'r1' election of
oificers was :ee‘tngrzlél.11:21.1:i3. 11"t '1':o.1.1_:i.r::. night, ."':“3'c11 9.

She E:l€:€‘C~iF-.:.:{‘ tine-:1 .161.,'}131.1.1'11 (211..

 \
'. . A, ' E 3 E . ~ . ,. . .-: .
_... 1 Ci. 3 .. , .‘.. .E I" . :_:: L4 ".‘..“ ..LLLJ._‘..:.;I“.'.£E_L_3 0.3:), l, (3'1 a .1
a . . .. . .- . ., N
.. 3014.qu ,.. _E. E‘l“ <31“: (4. E1 1:011: _E._/
‘1 3 .‘.; - , ~ E. _ ‘l' .. .2 E... , ., '. ,. L.. ‘ , _._ . . . - .E, ~ E
- .& C,ul.'»."'.'. (J.. ‘1. .1 E';‘..V..LE,. ; 3) E-V’ ..LL. E .‘. “....2L'1,‘ L/ 0.; 31].] V31). 110 ...E‘.." MILE
,‘_l\ K , I, .I .H; ; ,, :, ... . .. .'., .. :‘ ‘ ., ,3: ‘. .. ,, -»‘ 4. . ",...., ., ..." .. , . - .‘- .
2. ‘i,- 1.! xx: 3 .1.. 3 1.2).- . ‘. . . ._.. E. f,‘ 'u 'E. .‘. (.E. ‘1 .'E..; .'. .1. ‘...‘.‘.. O= E.E;.(:,’ ..E ,WJJ 43.3. 5,31: .‘ 7.. 31.". LP .‘. Ui.‘
L; L; 1‘15. L: “:3 .E E,‘ L.. Macs: “."._'._E,;3. _,E L1. . 5.411.! LE"..,'.' ‘E' ' 1’4 ."I .."E."L‘.C.‘.d_ E‘LJJW (.13 E.‘:".'«
4.1 H.155- E-zlou-Frzl 4.0 war; wt .. 3. .. ‘ E, .‘.‘f‘ . ' ;:V_V_1.E 3.1.: ...Erw EE‘:.‘E“E; 1:: r'- EM;
1,; ...,L .5.: ”.‘. I .'~E. " q , v ' ,. 1 ; *., ‘ . . ,,. ». _ . » ' .. ‘ ,... ‘ _.' J.‘ .. ... '1.
8... Mix- :3 E. L E ‘ ._ , . ..E .11 L- 4. ‘E. E3V 0,221.. 1.; ‘. k‘.‘. :11. E...‘L V.. W ‘3." .443“;- En'mL ‘31 E31; ...UiL E3.‘..V_‘.,'.'
"f:"“‘")3.21 QV‘ Envw” $7353 L' m’ Q ~..- *VVLE u E. ,. . V... . > ’ Em .-' '"V'V- ‘~ 2.. - ,-,. . E- ‘5 ..
.. , - .. .. ,1. -1 . .3... ...-..» .3....14‘, L33“ . .VE.E.1., L..; .E.. E,E... E. --.w .L .-. . .‘.-O . 1.;. ., par
.. 32.1. ..~-..:.E.-:.E;E.'::,E-';;.E:E.E‘., EE.:E. :.‘<.Vsr. .‘.:E.. LOU mi.) u... LCLV‘ .L"O.':-. .‘.;5112111:"Ect'u-.u-_EE';E: '3‘:
pin“)? ,5'...,.L...,‘ E,, ...,.,,.., “Hg , 1.; __4, 1-01 .2, LE ..LL ..,,. i.-..E.,E,_EL_L, ‘ LJLE _.l.".‘ ..(3‘..-- (U. , ”I‘VL(.)“L)){fk-. .‘ SOL-LPG:
V . ~ « .- ., «E E _ , . .. . - .‘L‘ ~ --
4);. . E- 1.0:: ‘5 . Li-” ;' L’L/‘_,' .5.,1E . L I; :.r J..:‘E'r ‘E.' . LE “4.14.”. HELL Lngngll ‘V‘I,.‘;‘...,:‘;'. 3.3;; S .‘.‘E:E..'V‘.E;’:E,:E.. 55:3: 3.5?
..‘E U_l‘\ §.;.'...V. LES V.. .E .E.. a!" u.‘,.:, :_LLE -EMJLE.;,. E.E.-‘,E,.LL:..1LH.E .1 1'1. ’g; A’lft'. ... E,I..‘.“E151_V....‘-' '4‘ 4.4
“..L : ."L..E::ELEE.1' by"... ..r ...L; C; -. ._:.14; L-...: ..I .E .L‘ .:E LEE.» E5118 E. ".EE , LE'LEJ'E. EQ :,.-5 E'f..( L‘ £1.) Ef:."~_f.(':
:.' . .. ..:' ‘ .. . .. 1. .,',. v " . "E. . :,. ‘» . . .
..(:,' .’. u' .L.\Lk.7k1,.w_'L:é ..E; .‘.. -. E; E3 .L-J; EHJ._..L;E. L; .. .L.-3w... :3... .L.. ..L 1;». .. EEE E.E J33 LEE E‘I'L'l
1., ,- ”,1 ,, ... :. ‘.' , . .‘- E. , . E..E I..,. ,,.,.Ew , , , .5 .E.. , .E. . .
._3. -_E_..E ..- L) .L. .... 4;. ...EL, ..»1_z. LE .. ‘.-.‘.L E330. 1:32 _E'xx L :,. '..E.'E:; I: ..:.“, U .u;‘."‘E.':: 3.1L
E. . E / . -_ u n ._ - - E . . . . E ~ -
S U .'...Ed. ‘..'I.. ‘.E E' E. k.‘ E‘- ,: “TIE 1‘. lit '1] 7.3LE_E .‘.' .'i 1. '."x’ .“4, . J.. 1) "Ll 431’ 5‘E L .. CE -13: LYLE": WU: t QCEV' 23:4
.Eg’VWE: .‘VV‘A’rE “,V g “'E "z; "‘ . ‘4‘ 1'. .; 02.“ 7’14" ’«A‘x’ 1L 3 - "1’ TV "' E. ' ‘J ”V "E '3 .'4.~.1‘.E E‘V- '7'
3.. 3-3... _._-_.,,,, .,. .‘.w -_.. E3..- .. -.-..E.r,..E.,E .. .L.). L: JL) .2 .V ..K.. J... t.E._.. u E. ‘.;E4.:.V.., :1,E.,V,‘,..,
. 3‘ “4“, , 2' ,, .‘....i .V.:,. . .E . J. ,.:‘.. ‘3.- 1 .... a: . , (3" . ._.. .. E.
LIMA. .‘A L..: .- .E.'.‘E‘..‘ (.._‘VE. u...«.E'-..'1..- »; Lt; SL-L4..E t; tE.E.;:. 3121131339 H“;- L.. «.'.LJ. but: 44). ..11.“ ‘1';.‘.. j 5’)
q ,, _ . -
in 3;..0 £3.10 are. 3L! .
51“.; L955-.. -.E , .,.,, ..E. .. :2: Eu, tar. L;.L?.‘EE E.- .51 . LE .1.»:3‘ .e.._E: E1E_ E31: 33w 1;; J. , 523.31;
3..\J.. .-..- ..:-..I. ..u, . E..E ”31.. :;,. . L .‘.-..I .-:E v. L. :1. 1..: 4E1 L: .‘K‘L 1.13 ..E. ‘.‘-.E,V,‘.f;‘
-‘-‘,E, - 7 :1... --=- .E . ‘, .- . ‘..', .. . L ,_ , .1. .’. x , . . .. _, , -
Ea..‘4.‘~.‘. “0.3.“. L1 E. (‘ $3.3 .4..1E3._ ‘_'_‘.k"J., Lump . , E. , , ‘.V‘.. .., l. .'.‘ .‘,. JLIJJNLIE ' '.'.K ‘3 SITE". .'E. L.-
L' C ..:.“. J.. »»‘ 'f' .. ..V ., >~ , . 5:. ., .," . 1‘. . .. '. .' . ,.— " *. " ”E
EJE .LE 5L3 t; wot. _ E“... . .. E, .. ,E._, ;E.,r~.E.E- LL, 2).. . ' .E.. 5:, .» .. .‘. .43; 11:3,], r3; E,.E' .1E.;.E.E. 2.33—-
“ . “ E' . 3:... ‘. ... 5. .E. . ,, E.:—.‘ .‘ . _E.‘ .r ..
,1 OK}: , 4):.-41. a); 33.3; V L" . C343 :3. Lu;- $3.1.“ .1 EL .E.(~-E.-.. gilt; .‘E.L .‘ 31:, E_.-1E: .._]..E .'.‘Ef' UL .1. Elm: U—i'.“
334.315.. 3.: E.) m) ,.E..‘E_.. - , :..“L.L ui.| ..=._‘__E. :, .l E. .- :J.‘ =V-E<'.E.. -.J.L,LS VIE». .._. ....E‘, 8321.. L.
.J. L..;J; .. u d .'.-.‘. -‘.‘_EJ b--E;'.. RICH}. LA”. (3‘, E".:~.E_ 11‘») '3. (J L~L 84h ‘J.31., ‘.L Cut“. , J..} :34, U1. :;(.‘.,‘:EL.’..';.
. , . .. , ' , -, ‘. I... _‘ , 13. . 1 : g. ‘ ,
.. E l. .E' 1L, E._-.;.J, -.....2.E.. ..u- L..t J.‘..L_...LL1<‘«E.
C'- ....n “.‘. '4‘ '. ’1 . . , _.I . E -,.. ..‘.'. , 1.. 1V. ,.
. ‘LAJ, ._- 5 _ .r, ‘,E_, ,1, ._,;.I (,3: ,.« _ . (‘.7 .3-.‘. .. .. .,,_ ’.E. ‘.E..l‘;_; .1‘. ... LEV) .. 3‘} u .l.‘
. ":."'"’-* ._ :. . _ . .- , , , ”H, *1. ~ h ,.-, .x.:,, ,'E . ,4. ,E . .,
A .» - _E. ...}-.. ..V] J\_ L..... ,I_ 5..L,‘ E' f.1‘.'w’.... a l V- ,J. .’.E 5...: .'.. L -.LL/4; L3,, ' ,_::(..'.:,V.. a] W..E.1.E.f'.".:
q . L- E. _._ ..3..'. 14.3; 1 :TE :7 .L 3.11:1: Q ., , 1’: LE‘ .' ..: ._ L13, . _. ’ ‘ :3 TE ’. l, I. a ,Y .. ,1, L' 1; 1 1'4 C; ’13."...
_._ .. ‘.:., _E'.‘ j .3.: ,,,:. _._ .. ..‘ :,. M... ." :3. ' ...—Ex, 4» ".... .. , 1.’ , ..
. {4 E4334. .L3_ .-,E.. 3 .. 3.4. E... EE,., .~..EE.1. ._. ...3 .EO-‘ EEI’ .E..:' EL..‘E E;. -» -.-..ELE. ...xut J =.E.‘ c .I'VE—
. ...',.- .3 .3 5 .,.., '...., ‘ ,,‘. '; ‘1 3.., ‘3, ,. 4 , ’V .. ‘ . :. 3. , .
Tiltf‘uo: ..,_—E .i“ .."E- .,;. Eu .‘ ,V. .‘.. .3. ‘ . ,. ,. "L“ ‘u‘x’ _..:,E ()V-.‘. u...‘,.. : .‘.: u: , it; I.E_.“. If. b.1514
--EJ. L33 T. (‘l L. CELL JO '27:,I' :53 .'.ELL'L“. E TIM '3: I .E 2'?! -, .' ;, 1.. E' J..53E. {I 3.1.. . ,(..E,' C); ,'.' . l {.411 L‘
“.. .. J. . ' » .. . H . - _~E - _ ,. : E.. ,- .u. ,, ,. .-,. ...E' ., ., . _:
.LEJE-q .2 E3. ,E. .. .....E.....-.._ .....,‘.zr , 43 . E7... E; _E. 3.::. .!.:.LE,,.. ~32; ..:.) E'EE.'.E.-,EJ‘ :.E .‘. {(2333,
211:: 11c .'.. 3 -4.: .26) E 2 :..E3'E.11-E3;" 11:; c .E.. L...;E..‘I‘ EE...‘ ‘ ;- :9 0,. E ' E311. ..E- 'i; Ll‘ :-
11, .._ ,7. " ,3. ’.-. j , ., .. .' .3. ., .‘.. 1‘ ‘H V. 2,, : . . 5.” "V: 7., 2. x, .-
E.-...E . .... LE,E;~~, .-.. _ .E ‘ ...E,.“. 1..”, L3 . .L- «1,321.; .E_.‘.E L13 .’. ..V, 3.1.4. 4) .4 . it. ., ..t.‘. 1.2""
., E...,,, -.., _. .. . .,,. .. ,1 4k, E,\,L_ 14.... 4,.) .... ..., ,. .._ 34.. EU L.. J.. L, .4..
.E.' CELL? 1f} ‘l't‘ 1.. .E...'.;'. ' 3.7 . ’,:' '...',‘.')"."t. - L ’.' 151.: ' ' .. ' 7‘ ' LE. Lil E . I ’ IA 5. 3. _‘.'E...‘... L{,V’,'——
5...... y :. . ._ .. . =‘ ,' .‘. t ‘. .' ‘- 1.. ,.» .7. .. . .-.,
VEL. u,.-t-. .. , ,V., ,1 .E- .l‘,‘,L/ .,E. ‘,; ., :. 3. EIE ,‘: V.,.~.V.., : 1.., . E., .)W. ...E:,,...‘
fl _ ,., . . .. . 3 '. . .: 1.15 3‘. . . , .L. , ,. - E... ~ : ' 1'. .. .. . . . .'. . , .E -. .'. . '
.31...- . .. .. E l.. - ‘. -3 Mil“. .E .3, L;.t._ . ,.‘.‘. LE:.V: {J.. E. ._I. an.) .E‘ . 2111.. E E‘.‘ . . ,l 3.1.1} .: A. t
V ».'- :_L‘E .E,-. S » . . , . .. ...; ..: '. ' : ,‘ ‘, ,'., E . .. ,, "‘fl _._ . .,
., .-_,. E. -3., . . .E. . ,._- ,. .E..:- .p .._E 1:.. EJE» ,I. UV 4.-‘E4.LL aux): E. ...:E. .4.; u.EE.., ‘E..t‘
...E.....;J: own} . - E‘V-.~E.. EE.. OH, ..:: ‘...,I.‘...... .zIEL‘. :_- 433.13.: .E (5‘.E.E.L1:E<' ... «33w LOVE ;;..,
U- 'E.L CUM". iLlL' 0.3.; 01:. I). L 2393.1. L'E..‘.»:11..‘ . HE E., .4.; {..‘JC‘ 1’10 i’ij L‘V; El") ELSE" JOE-CE: DO
.n ”_-.. .2 : ..I, .- ,1. .3, h . ; .. . ,5, , 1' -' .. _.‘. , H. . ,. .. , .E. .‘. ‘:. 3., ., ‘ "'
Cr; -.L _. \J ._EE, 3; O ‘. 31w Q, .,,,.L,, _=,‘., :‘ LE ()3. E._E. ... L, .E. . E. .EE .'.! - .E \1 13E.) ..LJ. 1:. L . =. ..,E .‘ 1 . ,; ..,-—-
Z 1) 3-17. ..._ , it‘ll". {E E’ L -‘ C j..3..":‘,£,'- 2):. £3.03... 733.} .
"“‘ ...,... .... 5. , - . .."‘.., .3 A. w , ,,.,.'\ ' ,. ’1 ..‘ 'E. . .~'* .
.(7 V; L" .:‘ :,.: ... L; . . l 1.3313,, u. .E’ .V, CJJ 3. EE,. L.L/3’21 .E..; ..‘E ;,'-,‘:, CE'UJX‘EI U051 "1'03. E. L’S,
,.»\'. ..V, , .j '. ‘. , , .,'. ._ ... . . .. .. , 3 .~“ 7. ..L— f’ V. . .. ,
.E.LE.E_E_ 53.; V 4; ... . .7: < .I.__ . x _» — ..:.. , 3,111, \)‘.‘E..: ..L,1 LL: :,3. E,: 3‘, 55:11.40}. . {.L‘QE’_,E‘L .. O; V..E_..(. r3... oil’c:
.‘f' ... E...:. ..-_, ,.. ‘;.- , _ , - :.- .1 :~ . . "...- :.- , n 3.. '3 .. .. .'.u ..
.L‘JL Q‘L‘ E... E3 k . L- .E.., p... .1 32 " I_:; L .‘L' ..:.L, -..E...E‘.-;-;‘.‘: ‘3; 1:33.; V/ L“ _. E .’E. $3., .E {.'.}, O»..;V~L'
”... . -.;“" .7., ,- _.. . . .. ‘. ' ' ‘. ' . .." ' I ‘
Li») ., ~.L Ungx. .‘. , QUE.) V .E EEC 7.;‘1‘ L ’ H . L , .'. . .,'. I) - .l OJ 3.3.2.310 CE‘Z‘. V) U _.‘ I VI"! 1.1
.3313; ..:"(Ec'iw ; S ' I .‘. 21".. I, A. 1.:E)1"‘J;.ES O). :I.‘ ..:.‘E'j :_:; E"... S . .EL 1L_.J E. F: . L .L' O Lilia
'EI ‘ .‘ . , ,I ' .I .3 , .- 3 .. ~ ,,-,~ .E.‘ , . , . . .7.-m ..' ,. " .' .. ...L
-03.; .1.; 'J 4. L.L .E 3;, El. ./_E. 233,1, h'J‘. ‘) .Ek, .../._. . E i " 3 ...E {.‘E_L .‘ ,, .E..' ;: Le \, hi 3
.L. :3, ‘j,»..‘,'. .»<'- , _ _V.’ ,, ,' .._. _. ._E. , .,'. ”E :. ’ 3.‘. .'.... 7.." " ..
E..- .23; S71E30- ‘..A‘.L 34..) .E,‘ ’; V. . L. E,»'.-._ ,E _‘_' ‘4) ._. (.V. .., A EEE‘ E..‘-.‘ u ..i ;.-‘ KLZHLVJ .EE..',
-‘:,;,E_\.. ‘ 3'4: E. _‘.>. 3;. _' ' ,‘ -.:JL,‘ OLE: .. ', 01.5.“ , ., ‘5. E; :.l'E 3.5? fll't; {1 CE :E.‘E‘E.‘.I:... E . t'”:
‘j “(.‘E...
W“. :'.-. 1.. ' ,... .. ‘1. ..:.. ., .2 i. ‘.: . . . 1V. .3 "
.-.L.\.».. V: ‘. .:E , E _ ..E.E,_ . 1. , U... ., :, ' .‘..E .. .: 5,4 3 ,. < :1 . 11,7,» . -_. ELIE. .~ ‘ t . ,'. GEL. .. _. k“ -' JIE- ,
. ..L. , . El. .E. : ., (,V./_.‘. ‘..- 3.-, 1, ,,,_ ...V. .. (3' ..E:.a.;..,,!.'- , .. .:‘ ...O..,Ji J..: ..I ...E.,E..‘. 55.33 V,.,,_ .. 13“.; 3;"

 C’ (A: t 'v';\ l__'\‘; J ‘73“ ',' .'~"~" I: '__'_
x'r_=it7‘r. his .5.'Lr3_30\7:;. for : 93:1; :01; i‘l.t£;:.‘.'r‘-STL, lint 1:500? :3,:‘::.;0n;ir..ticzzs 5.1;. L‘Ls .:zw-rxgtlfg
of late; :fkfiinl'ifi .:Lz'w 1101; .‘rl‘oi‘itcLL thi :"0.~_‘3:E.1; .:.‘:;:.7:,L.s ms; thug." 31105131 'iLzafi/‘t‘: 00:10. 3
Their strides .QLVL, in :.1::‘;";.;,.' iir“.5;tzr;t:iis, 0:01: i 0.;-108.1, their 2,003.52: such ms, LL) .
. ‘zjiEL'il tit-,- social orgy-Hi 3:1. Ting: 11mm thus t-..tV-i'LzV.,tt.-.QIV their 0.; was. So, the ,
litmnaort tiii'i'iczltf 31:25: not btrtrn fa 3.0 'ith:;;::tLr «'.IL;':.i"i'r. :.‘L;1Lut.: 0011220011 0:371 1:21 at].
iii-001'. The question 11:33:. 311.1013" '0 012. ~.rr'.:LL.L;..L;-1' 23LVrz.-1:.:ti-n 5110010. 00 algonvuj. 0;: their
fellow xxxor-kmcz‘. t0 laitgor at 1L, was 00110.1011-04 0;; Ll-e forum: to 0t: fair txzugjtas.
We (to not that Limaz'orlmztgz of C;I.L ( 1:1: nun;- {-21:13 butter L'GlléiE': 101' com~
03.0111: than t....<;il' .,c‘tI'iwlru in Eittit'mlzn, :reL ..L 0.0 1101'.) 14.427 01" :2,7;:;;‘ in s;i.5;tz..;‘;;ce
to the 30:] <3 of 1' 1201‘ t1-e1‘t:, taste. 1132105; 5.11.}. in. '.Z'oycL; for several 6“ Der-
tsz‘z.r:1;:, t‘lt: ;,<.'01-T.;.L1; at Lievvmrt have 0:21:01“: LEI: 'r,'r.'Ol‘:3t grin-r326.» mussiple t0 (30115013051 ,
ELF; .‘Lg—th‘:1"’zl 0001:30 tlL‘E‘L t7.i.€=f.3.’ 2:1“in firs. xx 1'»; Ci(.:S€'L“r/'ii:;j 0:7 'tu'tmlic Sj.;'1.‘":.‘rt:'l:,'. ;;
-s for L'lL'. sizcst 'LE'L.H'.E5 sat-=31: there, tncir 1015:0300 Lawmas 3:0 ur'r'é-L‘ ifrrl‘tr— ‘
stalled f‘..1.:.‘t11<;:1‘ L3.-rim.01.tr, (”Elf-gist 110 L11 0’t1:.1"i_r;:;‘_ct lad 006.11 1';: orbmi. K
I
litre]; 3.3., 1571+, €011.31LLLTng'm-‘el,r»y;t 1, 00.5. 3. (c:-:>z:tiztu 0L1.) :
.
i
I

 0&- Ectv WW Wozanhy WfiUflW‘fi
(MW-W XWWWM
g cdmgfewflmm mm W M
/ , /' W"
W] W/ ‘ ( MW ‘ MW
Wflw ( #704 fig, '
- wwwéflwfiww - M
7w /,71/«:7W WWW
“7% Wfififlfiwzj‘
W W] / /’ ’7/ , -

g2; WWWW
wfltgflmjk .

WW wwflvwwwj‘” .

 w ‘ WWW
22% WWMWWWJ M, W2
‘WZZI/i/M \ )WW’E9WW
W WWW W
WM.WW/ K0 ./ W
W”? fiwmmeMW’d/ng
MM/W %W m} :24(CCZ;WZ;W
Wmmmmw
2:2me 2 me My WWW:
W'

 .1 . .. . __ .1-...- 1.1 . .- .2 , .-v-.. 11.1 :.1,7 -_-2:1';._
.
Ami-5.12% 3,1527% Coral-Lg;- J<.:>1.2:1'21.i:;., name ‘4, col. 73
The Short Line
J11: Trill-.3151 and. 172.192.1131;- ti‘eiils, Bier-egg
56.3.11; UR) t 1:113: 11:612-211.}. Yc'sih"311315-55?
1111:). in tin? cmrse 012' (5.231131% (waits it L'CUI:1(}:S the. duty 01' e 1111;11—
tom-QL :u-rvtortt 1" on 52, 1.112225115: 11.2.2113 waiver to "o f?l.1'?ll;.'_ railroad 211m: 1'01" correct
information res to 131112 conditimn of :‘2.:"1";a,ii's on heir 3.‘E.?i],2.‘0821, 1-0 does not .3112
tint duo; 2:13.035 111111.121 1.131.131: rycc011:‘1'3?.1].e63 3.11:] in. the ':u'ui's1:i_t oi.‘ into:113.5725:cc in
otncr i‘iclde. ‘3'-lie is :72a=1:"ti1_”1'=.'_‘ adv 4:15:11; 1:12:51: 1'21: t1.1e1':.- is :2 1'2: 11.11‘01-111 2,~.r'.:€-1'<1~
or. there is re i.fi.,:‘::':.1-u21ee oi" owinion 5211522221,; €1-1- V:l'i't1.é-I£1LI‘_ con 4.111.13'1'13111‘, the need.
21:31.1 t1.=.eii' murlogjet-s
decently 111211115111 rev 01-11:; 021' 1:15:11: b.2121 or). the Sim rt lilll Railroad. hive
creamed .:':‘1252t 1.15:. tj.;1"ti. s- (2:11.011, not 0:13;: 2: 01.351 211's 01' the rowi, but
23.291011]: the 11111 workmen. "1‘1’it71 a be::.1.:- '. 3:31.121 11.3412. :2 :‘ivini: otv; cartiee 2.2
fair s';.0‘1':i~.:.,;;, Co1221'i11‘ Jo':1";:,:']. L'etorxtm', 11111: other Lair, oi'omrtrcd statenmt:
.5121: we; of [211.21, "moss sir..t1:;1<;.'.:.t€; 11‘.»: :1'L'11.li;s.'-..c:u to:j<"€;1:<:3x, so that the
discrii'ci;12.";i:2" nib-137.3 :;."__;‘; its. r1111. a':1’>‘»1;:'lU..‘2:211:34 and tin; 3913.10.22.22 e1; 111-:
5'41]. be 1:111:19 1‘11»: 1'-;':1'1ct 0:..' this derri-lsaid 11_' an, 7.1011. '11-, 1‘s to 11$:
23:13:13.1; 71121.9; '-.\.?_».'€asa“:.t. T1229 offi'ig. '_':1 of the roam-L 211:1:‘1 die; 211.92 tell. wi t]: the ’11".—
accuscasey of iii-'21.: staieunm‘sxrts oi.‘ the 113:: 1137121111, and the enmlog'ee "LZ‘L‘L': <11'i.‘."-ii‘;'§;"1'.£5(l
1:1. the 1112,0111” of t'n eta. (Skittlts 0:3 '11-:1'. oi‘i‘iccrs. L33 tit; 1121373215252" List:
rail road. 111x231: ..1 ;. 1'2 :3, 111'.'.]. z- L 13.11 1’; SLIi ,11tlju' \.:.1_C;'1.3,-e.:;1t 1'1'011 Lin- 13:2»;
ado “:11; 133.21; €1.22: .15.
”IL—stem. it 1,132.2121. 3531013.; Luca; 22:11:21.; ”.21 ting: dag: :._:t saint .'1;;,'; 1o .._:ng
LLCZ‘; 301112: :.',L:;«.y;_; in; 3:01:22: L1].l';".:l‘.g',' 11'}1.3,,::'._c:'-:§2.;.-;1 i t. 11.6 5 1'2’c]..o.;1.: 131221.22. {rm}. .>
' from Ginciunmti 11' yo": minim-.. 1"... 1L 6;;1' ::.~..=:.:e of the i}?..’.‘:.]’.'_‘, 11:13, 1111112. Edi-31': 1
117152;; “_'-1;; 21:50:15; '.'2.::'C:;:.o\'r::, :31: 111202.12; to :11; '1".;-:1.1le:' i331 2135173171, 12.2.]. '72:: 2:1:‘1211' L-zad
been 51131.1 2712:"; 01' 51:212' 1‘5.’C:‘;.'17.]. '51‘18122522'1 1'11: 11121;» t;.:'_.1'et;' lo<::<:32..oti'v’t-
31:32:] Ci::-.oi:«1:.;.2ti, 1“5:::'; 25.131215 00:11:12? 3.1;, to \ .11 o..' 2:1-:1: take}: for '1; .1 ,t very
31210121213213? 21,311.- 1311.". For can:=,1_-r1:1;-.1,-::;<:1~ o-' this 15:11 11-1.12 12.32111. _..-'1. not 3.'1;:'-C;'1': here:
‘til :11‘t2'1' :2f_:.:—;..:';,v'. i326 :':..-'t1::":1.oo;:. 22:181c-1213121' train, and the train drug 11:1“: (st
7:723 .‘. ..13. '71: 1:: "10’; 1:1“: .35- ('1. (11'.-11.
4.: 0:11: (75.1.1? '.'_;:.' roe-i, a 102.:02'122'1'131VL2 111:1..21'111'21‘13; autth, rat 313-12125-
".2ic:.; is 21:: 13.11: =5..1..1_'.i1; 1:114:01: Rot-11:1. :: :1 61.“:1 1.25.:st“1;2=.._,.1: 151.712 1:52. ..1.- of Ls‘:-'u'_1l:'-"1::1";,
3133,11: rails 1 12:52:: 211.1 --,-,;:Lj,11 3321,- .‘11’12173. Li; ‘23'..'-; rest. 1'1. retiree en.—
'-;Lo;1:=5 o: 1711:- 1'0L-QL -7.::'(>;':1:|1.in'1. :1 Ox‘v‘.:_;'iel’ 17111111232’21 1'1. Artur that 091;, 2 1': 11:: 91.22111 "been
5331:1311 u}. The-251* 2.21pm: ;~.p;o:'te 1:111: 111'" the l‘r'til‘].11, of 3.1mm; --.-o:',::-.111:.
from the 1.22.3,1'50; 0:" the road. .
A "first: 111211]; o..‘:!f‘ici1'.'l :51 id last 251,231+; Lin-kt 1551,1Mfi] 111521.). b11312 tacit '11:: 11.321:
road- ;,:‘~:'=-x"::,~;‘d':1;.' ':o 12:15,: 2:.2::1(.);;1'1;€:3, and that the 1013.11 v.12»: doing; 12].]. in j. :3 :o" 11' 1
to 511.2,;11' off its ..'-2;. 551:»... 3:" L511 1.2, In: 31131.1, '11:".1'3te-. 1?: hand-«,3 11"; once, 93:0. 1'
were not (ii.:j10$z_ to 2.16: e s:'211.:2'1.]_(:. '1‘7'1-{2 rose. 5 $52.21;; J..".vil'q,‘ 21.113 meet it
could, 22111.5: 21:21:11) ,5 he til/16 in time to LKjE'IG “1'1 d1;-.112;111d.:2 U:_>on it.
In justice to the t’i'nLWITiOZK'L‘S 1'1; 101:5]: the 13'01‘1'01'5'1211; cart:
311.2: 3131"} ”(001122: .Ai“ 2121' 110tic:'1.l;,; tbs}: 2.'2«.'1'/a.2:;<'-::1t .'.}:211'1‘ 7.2:“ 1112:;- 1':1:.:'2.'.‘-..'co1i:.d
(32:11:1031 o: '.1::L:;'.:1 .2117, in 001': SLHUF-‘IICL: 0'." 3;}.(7 ..ron—j-u.-,;1.'1:r-t of t'::.c-i'1' :12;
"1);; the 0011' ".:11: 1171.22.21 evi'j 1 1': (30'1:.:.‘_f.-;.1.' 1732.212113]; of tolngv 1.1-21'2": 1311:: .‘2'<;§-—
o 11 s t z' -; :1 e: 1:, t—w
” ‘_'/23', 131,313, 1 (j:_:1,;_;j_11- fir) '3'-2w": 231,131.:1'1-‘1111' 0:13:19 2. on 3Y1“. Slit'ar'zer, 2:52.;e
52113:“:1'i1i:922,112.32,'1:- oi" €11.11:- i'oud, win: did not Clio}: 1:312" ::1<.1*-nt-m«;'.~:“t \"u': of mil/17,1 :1".—
wo-“oce T322121‘orx, sol, nee it: wmloyes as: 12.39 as t «1'2,
woul‘:,;i- 00:].31113163 to _t theta. if} 1. but :- fr: t5vlo'ne1'731fl. 11:03.] '11-." 012' the 2731311191227
1:210; 11:315. pecan. ";:33.r1., 5233.11. senu'tx..inv 11:211. 21151:»: 1 oi‘ the due; 3? 01‘ Waning-Eff and,
tiered. 811110- of tin» 4301111317913 211113. 0611-11 :1:':es:::is:f:'=. U11 becanjee- t'::.e'-.;;7 11:73; 11:22"; receive-G.
talc-i? "29,"? '11“) to ELLE 15.3.3515; :11“ A1311, (12:23. 2111:: " 22151-12. (C11 re 1,~ro‘=,.'1,1.1;i_ be no

 Amy-1'1 .'.-Eu, 3. 11'711, 11111111.)“, ~13 ‘11, 111-11.},
1:011:11» in (301.3(31'111111cc: of 31.11.: act or: 31' 1111‘) 1115:3213:313115-11. "1011111611.

{Cue re :L3"';:.ve:' W151; 3.1r'v<»? '11“;51.11".:21'1-1'53'tomj. ‘1'. 55.111.11.61, :‘1'01' :11. “1:2:1011, 1'11 the move-
meet 01" the ".':.).'-_"i::n:~-1:> :11r'2jr Hot "119 01‘ 11111371 11:1'303'5-13'13r' to 113.111, they 71:11,“.- arr—-
$711113 f‘ll :‘vl’L’it. 17031., "iii 13.1'.1tz~’:-1'1~L ti) ”211353.17 Halt“, 1111137311. £152: are 11.977111 1,131 Lo mm
first of 11:11.. Susié‘azs it is '10‘1QOJL'iOII“‘,].f.' 13111.1- that 0111:; f": "Isn't 01‘ the D emery
"2301‘ 11.111115 11116, ‘91:.11: 01711111 .€1:‘-VEZ~ been "Willi, mm. 11111311:— re‘xe (“l:’1"")3.0:,/'{;S 01‘: the remix
11 vii-if 5:16:31. 31;: Err-11.1: '01‘12 rile 11:47:; not l.‘k.:Gi'i‘.7E:\L r, Cam of t 11:11" 1.111’1'1-5, 2.1.113 for
"mat 11:31:13-1. "(mfg-(riq-l‘, no ‘31:: :19 the 170113111211 011 t, 32:1":1'1‘1; of 3:116: 70 are con--
CGI'QEHL, 110': mm. of 1:113:11 has 2.'<:.,:<'-i.'1.r:':1:1 :3. 1311;": 0'17 23.1.3306: €33.16;- 1"1.1'Lt.t o1" Calluetul'y'
r1111 Cari“: :‘1;1.1f01'::1:"1:-ix=11 "jut twig) is 1:116- 11:3 '11- 1 ii: 71.3.1 1111' 1111101 '.'13'1'111111'3'1 1311113111»
out {:19 1.2'7'10711-2 31111., It. 1111].]. 1:11:15 1.11:» ~13’1~'_.L_-:'=t1‘;sou. $11M; either the 1'myi3::tr:1; 1:111:—
1.1;:LL»1'_':1'i;-OOL1 51:11:31.1, c.1- Z.:'. 5121"“.11511.‘ "‘.'.:L1'::1;].:1.‘ 11.111 7.1132; 11101.1: 1111121; 111: F3
5513;51'07' met. 3 11153.11, if 111'. Skinner 01' 0:117 03%? 1'1’317’"ir'.-“:‘, 1':- 11'1133 '4 moor
section , Craa'msn'bra's, OI.“ blz‘HCLFJ'ibh 3 1:101" for £0111? 01‘ tifi'n-z 'Cn'r'xthc L"“-1111
:i'ee-i 1.111111" or «1111' 2'1.‘:'»';' 01' ii:‘0111'-;-let i'. 'Cl‘fs' it 0'15, #111 0111' 1:01.111 1: it, file
1'.'i”:.;‘ '1 1111' :1‘:‘:3,L'.:1 11:? 1111.11 41301111) C-1“:l) '."1 .211... 1'.1:;11\.=.':."1L.<:s,ale 1'1‘1'1-‘1 121; 1111;121:133
..‘01' I.fi"-.::'i I"); 1)“. INF. C710 '.‘.‘1'7-w:. =32' 1"f.f‘.f‘::-Ti ..1‘1'3. :13. my ."w. .13111'1111’: 1:211;
1;“.tz'1—“131'lri.1 ' 1'07 1 .;r':..'.:':1 “are '1‘ '«zvifix. 712' n;'C1‘.".x"L:.‘t.,‘r ”:3 the ojj‘iz'icu'z'm :1'313. 013111-11?
93'1'33.0;"(-:23 3 1 11L

I'm-J 3.;1'11'1511' 111.:1'11rfj. i: i'ts'SS 11:331‘11,‘ I," I‘Lw'Lazx'ieii to "1" ‘1‘ 2.11:: (10:.‘1'r ‘.':—
3‘i<;‘-1 of :1 "‘1‘0'51? «:.‘1'C111rw'111', 1331;110:1111): WM. C197 :3. =17: J..L. "00311?

-:‘(31'131‘rnt (31' '11.. w 11117;:
11.11. 119111;,
..'1'1 11‘ ii» {In}: ;~ If) 1‘
1)’ VII. .19‘t:wl1:”:\1,
51-11315112 70 r3
‘1'. 31.1? 'i fiver,
511111.. Shinerxtsr
«01'1'153 5‘11 11.11111.
“1 '. 1:.-.11'11112'1 13.1%.
”If. ‘Z. 7. :17}, 01',
'1'ié‘xre 3.31:2'111111'bv1'
x I . , . . ,'-W 2 ,...,1_:,_,_ 1 1 v1: -- .,«1.,;.'.,~‘;;.-u;.":.:;

 W’CC/ / 1%, 732/, M»7
M —-—"—""'_~_‘ W
W 522%? .7273...
Wu [e 0 Mad ‘7 0 W W“
W W M doe/7 W -
W a}; M, WM /\#oe/(/€, W
(22' . / .4, [I .--
/'7v{"/C(7é r 4» ’ ~ ,2 / - ’
5917‘.» ("E/O’Viix,‘ 79777671; C(,/£%'....¢z r y, 277:» [6'7 . /.é./3 LOCK! -5 (7'
67"” 06 , ///,/(71«'~ :7: 2’ %,f: {K 0% 06 M’4C7’7’gfl “g(4
v71.” i 3.; , .C 7“ . :3 @‘0’ G“, Légj‘: *1 ”gt—«C7 x‘.‘ 7? 1/7)’V7\ {:43 2' ..« ‘3 .z'u. £7,122” 3.! j 2‘.
.2.! ~ 3 z 3:7 , .2} ~ , 1
. . ~, 3 .237 . j _..3/ W
May/.2: ,. /, 51.?» :14.“ flirty-Q. 4.1.. X: m. .g, /u<_-.;/ .. _»_2-:: ( ,
. ' ‘C I” r ” " C7 7
ng’gj LEI/{777‘ 3"“: #31:.» 1 v, 1”)" 3../k, 5L»; / fiCJ‘wI ‘ ©1171. ’ 71 ; f «23137. ’- (‘7 .’ (/3, ', ,1 ML.
4 .- . ,2 m,- , 4,4. .1; -
5L viii-3...»: ,22C’7'fii'v’é' ,2 M71233»: "C ,2 ALI 0&0 52:» ..1.»; “7 2 f / .
flfii CL»; NCAA ' ..Qég,» /Vi»2 OL/OC11. 1/ ‘jij (””1- 214 .1.. 4. C2
‘2 .377 .»~ -' A , Hl . ..
Mji- ’77.) “/71- ngfl’r