xt7jsx647h0f_15 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7jsx647h0f/data/mets.xml https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7jsx647h0f/data/2009ms132.0285.dao.xml Segerstrom, David, 1897-1980 3.15 Cubic Feet 7 boxes archival material 2009ms132.0285 English University of Kentucky The physical rights to the materials in this collection are held by the University of Kentucky Special Collections Research Center.  Contact the Special Collections Research Center for information regarding rights and use of this collection. Wade Hall Collection of American Letters: Segerstrom family letters Correspondence. Immigrants -- Illinois. Immigrants -- Massachusetts. Love-letters Marriage Missionaries Religion Swedish Americans. Women in church work. Young women -- United States -- Social life and customs -- 20th century David Segerstrom to Mabel Segerstrom text David Segerstrom to Mabel Segerstrom 2020 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7jsx647h0f/data/2009ms132.0285/Box_6/Folder_2/SFL_B6_Folder_2_0001.pdf 1920, 1929-1932, 1944, undated 1944 1920, 1929-1932, 1944, undated section false xt7jsx647h0f_15 xt7jsx647h0f SKANDIA GARAGE 69° MOTOR SALES

1417 Seventh Street Phone Main 659
J. A. CARLSON, Prop.

Oldsmobile Sales and Service

Rockford, Ill.

{HI
USED CAR SALESROOM

1R7SEVENTHSTREET
Rockford den 22 Juni 1920.

Min kéraste Mabel:

Jag kom ej till Princeton 1 Bondage. I stéllet var
jag i wrikyrkan anvil pé fdrmifidagen som pé kvéllen. Frikyre
kans érsmote bolls oer. P5 morgonen horde jag Hallen, Det
var en véldig en till att predika. Sent skall jag glomma
hens predjkan. Den lémnede ett evighetsmihne 1 min sjil. i
Pa kvéllen predikade Harry Lindblom frén Chicago. Han 5r en
kraftig evangelist. Det bolls ett aftermote, 80m jag emel
lertid ej stannade kvar over.

I morgon reser jag till Minneapolis ooh vidare défe
ifrén till Litohfield. Det é? mojligt att jag hélsar p5
Frykman, om tiden medgiver. Han lér ligga def pa ett hospital.

HElsa Vi. Just nu var Tedd Carlson her och hélsade
pg. Det var ju en stilig herre. Han sade att ban fgtt brev
fréh Vi. Han bad mig att balsa bede henne och dig. Motta—
gen hans helsning.

Jag foimodar Irving redan har skrivit och talat

om att bans broder plotsligt insjuknade och blev foid till

0 MU i u .. ..
hospitalet och egggaéfi for blindtarmeh. Jag horde att han ar

pa béttringsvegen.
HOppas att allt 5r v51 bestéllt med Er. Jag mgr

. w -. on n
bra men saknar 613. net ar traxlgt ett vara ensam.

Med karaste halsningar.

can. Swot

 

 lbw ’o-ilch jth‘. '
Roakford, Ill.

Mrs. Mabel Segerstlom

76 High Haith 1d.

Arlington, Mass.

 

 SWEDISH EVANGELICAL MISSION CHURCH
BEECH AND ORCHARD STREETS
CAMBmDGE

REV. DAVID SEGERSTROM. PASTOR
‘76 HIGH HAITH ROAD, ARLINGTON
ARINGTON ("SS-R

03:1 11:11 :1:

at t 1322;311:152,

8:11.111 6. re s 2,

5r har EXXXXxxXg behanv

kommer jag att

.-

 

 SWEDISH EVANGELICAL MISSION CHURCH
BEECH AND ORCHARD STREETS
CAMBmDGE

2.

REV. DAVID SEGERSTROM, PASTOR
76 HIGH HAITH ROAD. ARLINGTON
ARINGTON OIOS-R

sh‘JLll ; .I f ‘ T _" + , nua-mawg

.2 J 1- ‘ -
_V J“: LATER;

 

 REV. DAVID SEGERSTROM
76 HiGH HAITH ROAD
ARLINGTON, MASSACHUSETTS

 

 SWEDISH EVANGEL!CAL MISSION CHURCH
BEECH AND ORCHARD STREETS
CAMBRIDGE

REV. DAVID sEGERSTROM. PASTOR

WHWHMWHNMWAMWNN' Rockford den 22 Juni 1929.

ARINGTON OI Bil-R

»e Mabel:

Tack for brevet vilket jag mottog 1 Princeton. Det
var kerfi at: fe den hélsningen. Ja, nu er ersmotets for:
handlingar avslutade. Det var ett fridsamt mote. Knappast
ett missljud hordes. De flesta av oss k0mmo till arsmofet

a4t de+ skulls bli stormigt, men den uteblev . bet

'a; skall nemna ifrega om de fattade besluten er att
motet velde red. Dahlielm , Pinneapolis, till huvudredak~
tor for Forbundets Veckotiéning. Det valet var Viet och
kommer sEkert att hélsas med tillfredestfillelse ute i
byéderna. Du vet ju hur boat jaé personligen Vérderay ho
nom.

Under motets gang lémnade prof. Ohlson en upplysning
som veckte jubel. Nyvell her nu blivit utnimnd till att

mottaga den storsta utmErkelse som kungen i sverige kan gir

va, nemligen Nordsgérneorden. Du kanner till vad jag gjor=

de d§rfor. NET jag fer tid skall jag skriva till Doktor Lied~
grep och tacka honom for att hen talade med Soderblom om sa-
ken. En stor bankett kommer att belles n58ta torsdag pe ne-
got hotell i Chicago, varvid konsuln 1 Chicago shall over~
lemma den till Nyvall.nTyveEr ken jag ej vara med. Du tor~
de minnas brevet som Nyvall skrev till mig, nar han hade
léet Liedgrens brev till mig, vilket jag eehde honom. Nyvall
vErderar ej den bar utmérkelsen det ringaste.

«

Det vore flu Se mycket att beratta fran arsmotet, men

 

 EWEDISH EVANGELZCAL MISSION CHURCH
BEECH AND ORCHARm STREETS
CAMBmDGE

REV. DAVID SEGERSTRDM. PASTOR
76 HIGH HAITH ROAD. ARLINGTON
ARINGTON (“Es—R

.e .' 1" o g L” Det var ju so kért atfi fa tréffa
Paul. Vi voro most tillsamman. Jag

kommer nog b, . ~ . halsn pa honom en dag_innan jag rex
ser hem.

Eftersom afféroforhandlingarna fullbordades redan pé
fredagen, a? £oljde jag med Harold Carlson pa kvélJEI
till Rockford. Vi kommo hem Vid ett tiden. Jag skulls
garna vara med vid motet i morgon formiddag, men det heror
pa om n,\ resa med nayon dit ned. Ditt folk kommer ej gt
afit alh f VUU Jag émnar ringa upp Harold och kanske Dani
elson och fraga dam om de kfinna naaon som émndr Sig dit poh
huf rum "d3 rix. Hivell firemjkar ‘é formiddagen och jag Skul
le vilja hora honom.

tisdav kvéll tord\ H “ re till Litchfield och éterkov ~

mar till Roak90rd pa lordaqen formodlizen. Sondagen den

50 ds. bar jag lovat 2*t predika i kyrkan po forridflupoh.

J3, dntfa far bli allt ¢Or Gonna gang. Alla har hemma hél»

3a till dig ooh Vi.

Kara hélsninqar,

 

 REV. DAVID SEGERSTROM
75 HIGH HAlTH ROAD
ARLINGTON, MASSACHUSETTS

Mrs. Mabel Carlsnv ngerst‘

75 High Haita Rd.

Arlington, Mass.

 

 SWEDISH EVANGELICAL MISSION CHURCH
BEECH AND ORCHARD STREETS
CAMBRIDGE

REV. DAVID SEGERSTROM, PASTOR
76 HIGH HAITH ROAD. ARLINGTON
a / / 2
A4 , 7

ARINGTON 0193-R /

M {2m MW?
fm i; M4 “Mr My; {old 4% mm?
“5147“” W' 3‘2} ,;,, 7W MW «if um GL5»?
MM ME (My «2? MM m j‘Mzw #37 ”7'
[m 4241+ W1.“ «M Ma Ma? wwewoa y»; W
we, Ah“ I Mfr f“ ‘ '
(‘74 ”L, W wk w. ' . (Li a; ,ar'
w W Mud/v7 r4“ fwd-“ML?
6;“! am WME Mi 6%“ 1M 71mm 6 a: w 41:5?
51AM J via % A w} Wa «Alan/m M
1,4,!“ vumg’x'LJ/zumfl : ‘91“ gang,“ ommm~ MAM Viol/VT"
J x gm em. M; «from, a
A~ Aka 5,: m- mszg WM «WW!
A221. m}. % FwC MA€<7A .' A
g.“ (29% MM nk {ARM #1 (LAM
flak-x n1% ,2? £1 ML [m kw ya- L? L;
7/ 4
{by 4’: mm «RI M 7' Mil, “AL. 27 PM“
J M £4; Lawm‘ / W M 6‘11; . j
“M” Mm. 8,on M MEAL Eda acmwajflh [Qua
W W M“ m (f7 4m 1‘ ML gammy; /M

mad. Mk V, a p .1: Wm wqum w

’3’ -' :WLML / x

 

 SWEDISH EVANGELICAL MISSION CHURCH
BEECH AND ORCHARD STREETS
CAMBRIDGE

 

 (L

@7777 MW gay/M @727

C/V/é/‘W @@ Q/a/W&€ ,/

/¢:~f fli/vé'ré/‘é 7 ; WM 7/M j/Qég/gé/ 77/ W7 “70/456:
M? pfla/ %M 240‘: W a523, a7, $4.4» Mow 2;“ W/VL
W, MWxM/W‘? Oz? A W
MMM fliwca/éfiw 279/7;
' M W, 42/4443”; W I , 44/4 WM7/
Mag/7742’ 77.4w Ma MAXI {$72 WW
m /;L% w 747W” 757 7/7 Cat? A/ xmwzflflgfi, M"? w
(A Mflfl/M/‘f‘ W4: Mo‘%a/o/ z/ZC‘ fight/v- M 5%?
a’éun/a? /}z//V. WW a/flva/éw/wg» 7M McVL/(‘P- M w
6/“ 272677,! Ao/Z/ 41401;: ALW/f M M70144,” M;MM
7’ /~% «em/714g, 7/127; WWW, . fulfil: grow/«”3” Aswaw
ca?“ cox”... 07/4 /¢;~.€///zaf sz/ /aj, ”@552 M4 gag/ML; 7/4;
W M,z.4,p€ AZ,¢»/%-///A?, Z44% m WOW’L/x/Z/fib /J\: / '1
‘am WW MZZMHMVJJ MQWMW
, MA/MW, M W/ if?” //;5/ MW

a4 fiMW/ 76/ MW/ 94:} W4
Mflv/‘W wa/fx/J/ / MWMW

/:M4Zéz/r//waé/ / do! My 4/V
%/VM’J ova/“144% My MM// . @// 2141/:é {41"

Mam/“W MW/ .— ~——

4//,«i /_V

.27

 

 REV. DAVID SEGERSTROM
75 HIGH HAITH ROAD
ARLINGTON, MASSACHUSETTS

 

 SWEDISH EVANGELICAL MISSION CHURCH
BEECH AND ORCHARD STREETS
CAMBmDGE

REV. DAVID SEGERSTROM. PASTOR
76 HIGH HAITH ROAD. ARLINGTON
ARINGTON 0193-9

jag; bortbjuden till

 

 REV. DAVID SEGERSTROM
76 HIGH HAITH ROAD
ARLINGTON. MASSACHUSETTS

 

 H
C
R
U
H
C
N
m
s
m
M
L
A
w
L
E
G
N
A
v
E
H
B
D
E
w
s

S
T
E
E
R
T
S
D
R
A
H
C
R
O
D
N
A
H
C
E
E
B

E
G
m
R
B
M
A
c

REV. DAVID SEGERSTROM. PASTOR
76 HIGH HAITH ROAD. ARLINGTON

81’]. 8 A1g.1929.

D

ARINGTON 0193-R

J.

7714.314
”A; .22

LO

»

11 s q

_‘

L;

mainframe]? .

f'l emu r'.‘

V O 1“ e

12

d

 

 jgen och till

verna trcttnnfle 00h b1:

, 3 I". g .9; flmhe t ,

71116

p

¢crfogande, on de

hehtvde under VL5en.

L-n

fprebyédeb, o: flan hnde

tiden.

nude hurt 0m
nu Kommer
Uzi”
White Rountqins under
du nu nonmer N; EnPiVE. J3; hoppas du
t.11 ‘- , ¢ {3 ham ej bLiver allt
‘Ssraxn4u. i;‘ . g , ; .yl .{‘ WDDW’ annat tillfélle

honom.

hafie en anledyinfl

J

, bOh”S{ ¢¢.,V A’ : Isgte mgfi‘w

4.) o
‘1‘ ,; :7 i)‘
‘ 5:) ' "J "'QL)

mavrleo,

oiELv
U”
bomen med
A u
me? undereart for

Avinnqn into

Vfimfigw g I ,ymfl ' ‘ _ J“ .0F9t3T vad

-._/

 

 P. y; ti V

, Ur.

,
,J~-yy -«~r~ v
4r'l, Mk" 91‘: T39,

‘u.’ r
“V? VT‘ 51% e

 

 REV. DAVID SEGERSTROM. PASTOR
76 HIGH HAITH ROAD. ARLINGTON
ARING‘I’ON DIES-R

SWEDISH EVANGELICAL MI$SION CHURCH
BEECH AND ORCHARD STREETS
CAMBRIDGE

\/2 in

V L;

07

 

 Ufiémuntra

1;.-

_ w , ‘
me ma. ham nem

att 53

bmppaa du ordnar Get

I18

lang-

de11lnl "1 ¢'; ° . ‘J ' ,“ ..; ; = fl ‘J'w .,. Ihl for

, . . ‘ .7 , , pa- n+1-
stfir no; vaa son g '9 L :“7 0‘ _‘ " . L x LOP mub

a"!

hit

 

 REV. DAVID SEGERSTROM
75 HIGH HAITH ROAD

ARLINGTON, MASSACHUSETTS / V
‘ Maw/’5 ‘,
,gm- - ‘3’"

‘V ¢
‘

v“ u ‘ H I c [if
.” Kama»: Hours 2

. mam-“dam Juanzu‘lz‘
. A {N

 

 SWEDISH EVANGELICAL MISSION CHURCH
BEECH AND ORCHARD STREETS
CAMBMDGE

REV. DAVID SEGERSTROM. PASTOR 1 51"." Q ‘
75 HIGH HAITH ROAD. ARLINGTON Den ' 4 ”JG 0 1.x 2Q o

ARINGTON DIES-R ..

Mi 11 £911 5K 2de

1&5? Kvfill var :.« "., " ) ;v ch 5t KvallSVard.
Vi bade Stekt - v E 2 ” 4 illbunfie. Jag ska lova det var

n1 < ”1
XL_7._L(. ). J.
.

an' “?“' a'g at: Lomma dit igen nasta mfindafifbr Evallsxx
Vard

jag bbrjat med stfiduingen. Det

be och d: '; saxta. Men jag shall gOra litet

Vfil. 85 my SK. du slippa och arbeta med stédningen/nér du Kommer

hem. Det ha? 50m jag nu «or, deb nan TfiKHaS f6? hbstrengOrning.

b

. .

Och lita pfi att jag gov det V51. Du ffir inspentera mitt arbete,

n5? du kommer hem.

 

 jag Small;

u . Dot mom ej

eL brev j norgop hr. Var gaunt, i mitt brev av i ‘ AJ' snrev

att det Kom ingel “L = ' dagen. Klockan var fem mar jag grew

M en Kan “bani/1a.,

8

Sn

glider mig 5t varenda dag som
Télamod blott!
Halsa alla 35 Kfirt!

Ned kara zalsningar

$344 ”Lg/U“-

2‘

 

 REV. DAVID SEGERSTROM
76 HIGH HAITH ROAD
ARLINGTON. MASSACHUSETTS

"11

3mg

Rochfcl

 

 SWEDISH EVANGELICAL MISSION CHURCH
BEECH AND ORCHARD sTREETS
CAMBmDGE

REV. DAVID SEGERSTROM. PASTOR
76 HIGH HAITH ROAD. ARLINGTON
ARINGTON OIBS-R

Den 26 Aug. 1929.

Mabel

var 55 hart att f5 ditt brev

blir av med din fOT£VlDing. DL mfitte ha

@119? mindre alltsedan du kom hem. Ooh givensv’3 hon

A.

ag att din mamma 5?

Dot 7 's ”in undra p5 att du kénner dig

J... .L L ,,,, ¢--,1 ., . JWL _ . 2-1, I ‘.. D
bI‘O J v’ o (Tami LW/ CKEz'l‘ 8 D ’u i

dina brev. Du behover

haller p5 ocg gar mitt basta for att bereda

dig Vila frfin allt stadningsarbete for en Lid. Ha? arbe'

tat hfirt " 1 v.- Nu arc alla fonster ooh dbrrar,
fonster‘och derr poster rentvéttade. Dock icke kéxet an~

nu. Nasta vecKa “. ".4 fortsatta med golven ooh mattor—

ha. Jag formodar dot blir lite lattare arbete an deb

Jag gjort denna vecha.

Och sedan det Er

sova allena

fira alla de fiinas fcdelsedbgar. Jag KXKE tror et sxall

‘r 033 bfida att f5 tillbringa min lilla

kvarstfiende fritid tillsammana.
hem dig-
Jag vantar sfilunaaroéfi'gor det langtansfullt

 

 i bornan av v 7 a Vecman i denna mfinad. Vore lycxlig om

,-

du Komme hen 'sdagen. Du shriver, hoppas jag, dérom i bBT~

nasta ”- ; Innesluter en Check pfi $ 70.00. Det

a

hog

5

Innesluter V - ”w , “ ' r ursfixta att jag Kom

att bpan av m' 5' “'-V , »‘ 'L att alla brev arc
till mi?
Med de karaf

(7‘. .
Eli «; Q":{:zb\\'"

\:

 

 ,/’hEv. DAVID SEGERSTROM

76 HIGH HAITH ROAD
ARLINGTON, MASSACHUSETTS

 

— A.» - [um—flan»; l

 

 PROSPECT PARK BRANCH
BROOKLYN AND QUEENS
YOUNG MEN’S CHRISTIAN ASSOCIATION

357 NINTH STREET
BROOKLYN — NEW YORK

fa}; van/Wm

membeis' Correspondence
‘
16w Whack MW .'

 

 REV. DAVID SEGERSTROM
75 HIGH HAITH ROAD
ARLINGTON. MASSACHUSETTS

 

 

 PROSPECT PARK BRANCH
BROOKLYN AND QUEENS
YOUNG MEN’S CHRISTIAN ASSOCIATION
357 NINTH STREET
BROOKLYN - NEW YO/RK

Wax“ W7,

Members ’ Correspbndence

£07 WA flo/M.’

!”1 v _ .
Ix :5;ij I M Mam I. d 2W“

x. ,

22m .2

”Swawwv. MK UKW‘Q m 9323 Wm
WM , 6%; W'WS%/

2 , 2’ ic/VM ‘4 (v. ‘4- ! "5
Ma? 52421 fay/w 2‘." 5m?“ W7 I 21-3“ W) ~
r ,7 C
M253 0W £4wa 0W 5/3; .
2 ‘ 0 f ‘2’ “-)2:1; A be 9/1;

 

 W e (t «J («AA/VfN C7 «417% J

. ( /
yr , .

Goa/flaw . f‘Tcr/«Ua‘

 

 PROSPECT PARK BRANCH
BROOKLYN AND QUEENS
YOUNG MEN’S CHRISTIAN ASSOCIATION

357 NINTH STREET
BROOKLYN - NEW YORK

Members’ Correspondence

2.

 

 REV. DAVID SEGERSTROM
76 HIGH HAITH ROAD
ARLINGTON. MASSACHUSETTS

 

  

  

  

  

  

 STATIOU‘EOSPITAL
Office of the Graplain
Camp Ablvot, Oreg;on

CClOnel Frznk S. Besson
65;: Abbot, Oregon

Dear Colonel Besson,

In ti" 08 C closing CCyCI of Camp Abbot my Commanding Of Eicer $s

0R en 1X11y thou5hts. I Want to Ce.y mys :Incele blibuLC tb yang
Cir. Your marvelous CC Jv~nL here has in: :1 ‘( me Lv'LCNLously.
Camp :1: bct never TTS C b15 CCCC, butz:11*«4 . great camp. Ana
it is:- rwciwocw, 11C‘6; bif‘l’LeSE , Ll’Lzrt 3T.1€2.'i}".1,_.1‘, .196 thpt catches and
holds the CébGET cn Cf the NC? TCCC1“tmont. We credit ior the
greatneas Ofb ” Np I bCL 5005 Lo LlC fact thU' our Comnrnuing
Officer CCC': 1 Crea.£301dier. I rm proud of M Lin5 Lor"om as an
1rmy chaploin unCCr your CONCLCL.

I LLCL you to LCCV. that my hos Chaplaincy
tremely huCCv erCCriCnce. As - m ”“,fi of fz:cL
spent as th Eo.fiitCl Gh'ClIln :L 'w.1 IDDUL he
est Cad CC C102” yegrs 1 .Li ~“y”; Clonal
M330; [Inolc Lave beCn no 0016167 ’ ‘LT‘M1 in _ .
reL221L1L}LpC Cit L L CCC yw'_ ‘i; LIN“ szu
L
U

.p‘ . .
.Llnkfifl a

I)» :1(_ r31?» 4 — .—- ‘ ‘1" 3

. -. .1 . . m,“ 1

(CC L in the 6LCCLL10n of s _ u , . *.C CI Cp~
awnoh has been numerimr. I no» Ch, CC .v: Char Ltaff

11C in the “

7‘“ «I
{L} 1‘ ~

u... . .~ . . ... . * .... . . . _. ': .1 ' I 4.. 1 V w
Cua1ny 5 . .w»;a LCCLC . :, .:. nglL
_ . a
I

1. Highest es teem.. 3t has boen H; _x .s CCC joy to
>Fn.d Cy Cuties as Lovp1t.l ChLLClL3n L112: K’- 101“ Super-
ATE. My 30y will be made 00:1plete Chen T “nu LLLC “on have
CLCCQCC him Lo the Lar Depar went for CCLMCLiCn CC QC 301.
annot_think of a more fitting climax'of his suverb ’
at Camp Abbot.

Cardially yo113,

BLVID I. SE STROU
" ‘1 ital Clituj‘lfiifl

 

 ARMY CERVISE FORCES
Ninth Service Command
Camp Abbot
Camp Abbot, Oregon

7 June All.

Chaplain Davin I. Segerstrom
Station Hospital
Camp Abbot, Oregon
Dear Chaplain Eegerstrom:
Not having a big heau nor much ego, I am flattereu by
the Kind thoughts expresseu in your letter of 0 June Ah.
I hope I can live up to your iueas of me.

As for Chaplain Anorew, I am much in accoro with what
you say.

Thanking you

Sincerely yours,

(

I a
)t!
a. s. 3%QSON
Colonel, Corps of Engineers
Commanding

 

 WAR DEPARTMENT
é fwd—'fl/ aim QM‘KK; SJ . die?

vat/w 1‘ d J{~( . (”25w 4 E , _ ‘ s
v y K ‘ EN . __-
if ——-— ‘I UNITEDSTATESOFAMERIICA
v

'1' .w
.- A , «K,

W 7

«Oi/u» vac/6 {,é f. {L7 9,03% m

/59.0 gav't’é accuser

Mfwfi, W.

 

 FFFFFF v TOTTON. CHAIRMAN CHARLES O. WRIGHT. SECRETARY

WEST SIDE
YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION

318 WEST 57TH STREET
NEW YORK

TELEPHONE COLUMBUS 1020
‘ z
“5“}; c}- .

{a7 6/4144 W714 m 5an 94““
man/446% Ai‘flm W We ;
MUM (WW 4M W VAN/21‘7“”
M (”Q’ W“ ngfiqu/rcgr:

(/Lg-x VVT’J-q 94‘. 3“ N4“ mfi 1““
’f

J u

(«Q W m M "’4‘“ WA

9/11] muck
('4‘.wa W MW
W «I?

wow W

{7 / ; Kit/M47 .

Leah-0420s ’31?“ KM“; (“‘W“
£6“- 4,)“ um 032% (FQCK‘OM

9‘) KW @‘47‘2 W

 

  

 REV. DAVID SEGERSTROM
76 HIGH HAITH ROAD
ARLINGTON, MASSACHUSETTS

mm: W?

 

 Chicago,Ill.
August 15,1932.

Min Karaste Mabel!

Innesluter bibliotektskortet och
ett brev som Ruth skrivit till Mamma.Hon

inneslbt det i det brev, som jag mottog

1dag. Det uppenbarar med alflbnskvard

filarhet att Naemi Er fardig f6? uppbrot*
tet. Efter mycket ténKande har hon tyd
ligen Kommit till den na visshetg Jag
har allt att vinna och intet att far
ra, om jag fér d6.

Jag har nu skrivit hem. Det blev
ett léngt brev. I

Lev val £1115 vi traffas. Halsa
dem alla sé kart!

Kara halsningar!

\

Din egen LL4<4Q

 

 wwwl a“ Mavwwa mwdu:;41k&%
no.4.) g/h/ZH’LG au'w 064. W flip
?MM.‘M M» a Mwa MM
14% Na). M M pea/VS,

Jam; w

} v/‘W

V ' “av: 26; M N;
am ”a 7A” new“? {age

figa:.mwa“¢ML~ Mfg; flWuZ~

4; 9%

:1 J”

 

 MW: %w4¢LH~ 4444.493. MéMM/R‘Vk‘v‘wflk—k
M/o.” LWALobna/ZJMML

{M r’JW MM 4.
Wngm 0M flow/Ziai MWé/hmméw.
7/‘241/1’ Jim 254.4; f fiflwwmm
46/?»6

W 01/“, 13m f)“

6 LWdL-XLMLZ

LLwLLLflLLL VWLLLLLLL.
My W41?“ $4.4”. 4.! //9144.0 MAW/L W

m" 4... M fYMum. - 4-0 a“ wav- ML 6W~f [£44K

' aw ”4'42... ’?4“ A16 ' “164 gm» &?&W a 56%“ 06M

4' Mow 2464;. 75/444» M filamd w» 06w; m W 44: fl/SA/C
£34.. I A 4" 24:06er finzyjfl‘wz, 0&1. 64.06 imév» A4: i’gdw‘

Win/ff”; ”a. W W 7°»:
a; M/ 4:: MOM- ‘& a. “- \ :9“ M W
:23: L 4 MLL £2.de :LLL LL“ L

 

 2939 McLean Ave.

Chicago, Ill.

Mrs. Jabel Segerstrbm
1526 Sixth Street. '
Rodkford, Ill.