xt7jsx647h0f_2 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7jsx647h0f/data/mets.xml https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7jsx647h0f/data/2009ms132.0285.dao.xml Segerstrom, David, 1897-1980 3.15 Cubic Feet 7 boxes archival material 2009ms132.0285 English University of Kentucky The physical rights to the materials in this collection are held by the University of Kentucky Special Collections Research Center. Contact the Special Collections Research Center for information regarding rights and use of this collection. Wade Hall Collection of American Letters: Segerstrom family letters Correspondence. Immigrants -- Illinois. Immigrants -- Massachusetts. Love-letters Marriage Missionaries Religion Swedish Americans. Women in church work. Young women -- United States -- Social life and customs -- 20th century Mabel Carlson to David Segerstrom text Mabel Carlson to David Segerstrom 2020 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7jsx647h0f/data/2009ms132.0285/Box_1/Folder_2_5/SFL_B1_Folder_2_0001.pdf 1921 1921 1921 section false xt7jsx647h0f_2 xt7jsx647h0f 

 

 “Hung.

 

 mm; Lu LMLM:

(IOIIN AX.()]3]€R(}

MANAGER.

365 ROOMS
ANNEX HAS 200 ROOMS ALL VVI’I‘II BATH 0R SIDE SIIOVVERS

EUROPEAN PLAN

CAFE AND CAFETERIA SERVICE

ROCKFORDJLL4

LIL-Ali . _.

v vefi att
Eva ,r, fl.v.s.
t férsta

7 1p 7"? C‘
, ,1 m u

,Lar *. a inom fbr~

 

 

 NUWHEM BANK ”DYE Cn [mama

um,” ’5“ r- .
T a "WWII/u". ‘

In?

qJOIIN A.OB]‘]RG

MANAGER.

3 6 5 R00 M S
x HAS 200 ROOMS ALL WITH BATII 0R SIDE SHOWERS

AMERICAN OR EUROPEAN PLAN

ROCKFORD,| LL.,

 

 How‘mmh HAM NOTE CD CIHCAED

.101 IN [3.013191% G

MANAGER.

3 6 5 R0 0 M 8
ANNEX HAS 200 R ()OMS ALL WITH BATH 0R SIDE SHO‘VERS

AMERICAN OR EUROPEAN PLAN

ROCK FORD,|LL.,

 

 747708

}

 

 ' hfl'ggg1

clOfIN xX-(IBEI1‘Gr

MANAGER.

365 ROOMS
ANNEX ”AS 200 ROOMS ALL WITH BATH 0R SIDE SXIOVVERS

EUROPEAN PLAN

CAFE AND CAFETERIA SERVICE

ROCKFORDJLL,
DcL. 17, 1921
Lin DmL aiskaae David,

. Du skall ha eLL varmLLack fDr dine
kéra brev som kom i d*5 DD 16rmidda5 en da ja 2‘ var hemma.
Kanhénda‘jag skulle namna varfor 3a: var hemma ea d_ar miLL
pa dagen. Ju se1 du i 5&1 var jag uLe hos mine bi och
skulls vare snéll mot Dem och eLL uLev dem var ofDrskémL
n05 aLL SLicka mig réLL vid nDsan. DeL 5Jorde onL och
svulnade liLe men jag 510k Lill kyrkan béde pa efLe1m1dda5en
och seda h pi kvallen da deL inLe synLes mycket av deL men 1
dag pa mor5 Dnen kunde jag knappL Oppna deL hDgra dgaL och nar
jag sag 1 eye; glen kande 3&5 inte 15en mig sjalv. Du skulle
bara se m15, hur uLomoraenLli L sk Dn ja5 Dr 1 1&5. Viola bade
SD 1oli5L aL mig i dag innan hon 51ck. Jag badade pa soda,
salL och varmL vaLL en men deL hjalpLe inLe myckeL. Jag kom
hiL ned v11 halv Lva Liden 1dr aLL skriva hoLelleL' s Drev men
jag lick 0019a liLe mer aLL 5Dra ea ja5 her fDrLjénaL liLe
Den5ar ooksa 1 efLeImiddag. Hoppas deL blir baLLre till 1
morn 1Dr 3&5 kanner deL sa hesférligt ehuru denL inLe 5Dr out.

Du ken inLe Lro hur glad ja5 blev her jag lésLe vaa
du DesluLaL 5Dra uh‘aeuae dine sLudier vid 1arvard. Jag er ViSS
om aLL deL er visligL aLL sa 5:Dra. DeL finns n95 ménga DDcker
skrivna av ;ud nen5lvna man uLav vilka du kan Ia sLor valsignelse
och mycken lérQom. DeL ma vara sLorL aLL vara en lard men men
deL Dr allL sLDrre aLL ale en gudfrukuig man ooh det er min DDn
aLL du mé fbrbliva. Vet du, nar jag lasLe denna din Wekannelse"
kunde jag inLe annaL fin eggs 'T eck o }ua'. Han har n05 eLL vaL eL
65a over 115,00h m15 ocksa;

Jag onskar aLL du hade variL med pD mDLen i gér, serw
skilt pa kvallstLeL. “Drof. Anderson predikade fDrsL,6ver de
orden som Jesus Lalade Lre deg 5ar fDre sin d6d, "En liLen Lid ér
ljuseL med eder". Han kom inLe med nagontin5: nyLL bare 5amla,
myckeL enkla sanningar, KlerL och LydligL framstallda. Sedan
predikade Pastor Franklin Dver "WhaL shall I do with Jesus?"

Han L05 denna LeXL frén heréLLelsen om PilaLus. 81st Dredikade
PasLor Filmen om den FDrlorade oonen en mycket krai‘L15 predikan.
Han sade hen kunde predika baLLre om den LexLen an nQ on annan
fDr hen her sjélv variL en fDrlorad son och Lalade om en mark-
115 beré LLelse om sin Q en omvéndelse. DeL var i seaming inspi-
rerande aLL hDra dessa Lre man predika.

 

 , C

(JOIIN 4X1) BEI{'(}

MANAGER.

3 6 5 R00 MS
ANNEX IIAS 200 ROOMS ALL WITH BATH OR SIDE SHOWERS

EUROPEAN PLAN

CAFE AND CAFETERIA SERVlCE

ROCKFORDJLL,
Oct. 17, 1921

dag 5r glad ait Cu tycker om mbblerna och utt
de éntligen kommo iram. Deb $05 em léng fiid tycker jag.
Ja, iet shall i sanning bli underbart nér vért hem 3r
férdigt och vi hemma dite
Ear sluta nu fbr i &a‘ Det har haglafi i dag
regnar visst ute nu. Eér "‘ sparvagnen hem i kvall.

Jottag en innerligt varm hélsning frén

9

Jin e‘en
P

I
7

,/ /‘ Z 1,
// [Lo/L/ 0‘12/4
{

 

 1520 bth 3L.
gockforfl, Ill. oru‘o
0 9m W9
630 PM
MEI;
ILL’

Rev. Bavid oegers trom
2o ‘.;00Kwell *‘ rrace
lialden, Lass.

 

 human“:fimmHnYzCa Cy 'CH

é; ‘ ‘

QJ()IIN 1&.OBEI{ Gr

MANAGER.

3 6 5 R00 M 8
ANNEX HAS 20 0 R 0 0 Ms ALL WITH BATH OR SIDE s I 10W}; R s

EUROPEAN PLAN

CAFE AND CAFETERIA SERVICE

ROCKFORDJLLH

Cece 29, 1921
U -. 33-1 ,. . n- : .1 ,_
)LL a1311ade )21 $111;

har jag;
gag fardwv
storna uuav alla
gjgrt fég d9L
borja pa med mitt sy arnc'

Vid Q1Luu€€ var jag ute och kbpte mig 1n fin

- Den ar nlal du mins hurudan iarg 3&9; sale dag
tyokte 0m Och 3a ar en fin svart skin kxage pa den.
De ska l.agga upp den litet smul och sedan far jag
11rd dai pi :: 2: ~ ,9»; shall 011 f1 n t1 lls Nyaretfl
tanker d3 7 » ' 9; Gm den om du finge sa den. Jag
shall vara 3a ‘13 2' n 50m 153111» E for jag V111 ha
den fin tills "9» ‘- Den chladp 347 .00 men har varit
395.00 och ‘ltsa ”man ar utav finaste Slaget.

I gar kVZLll 3 de vi ett "party" och det var
revligt. Jag lasts. 1 Kcr. 15 och sedan tog alla flicker
61 pa nagot satt och v1 hade ett fint litet program. Tvaa

jbngo en duett, en spelade mandolin, tt par laste up

stycken och ett par andra spelade piano Flickornas forra
lérarinna var med, med sin "bahy’~ Hon her uppe i samua

hus och det var roligc 39+ hon kunde vara med. Hon kérner
det som om klassen annu vore he nnes 1'or hon har haftb den

1 flera ar. gfter Tr1nkh1ngarna hade serverats 83 drago
vi lott om smfi pakeuer 50m var sch en hade bringat ag
fick en liten flaska parfym. Sedan leEte vi enoliten siund
varefter vi gingo hem och det var harligt att Oga und.er den
stjarnaklara himlen. Tankarna fora da iv ag langt osterut.

Tack sa hjartligt for ditt hr rev. Det var nagot
£11 d1ullt over detsamma. Juag shall i kVall ga hem och Vila
mig efter dagens arbe te och det kan behovas. Hoppas att

du mér bra.

, \ ll . ‘1 _
Med en hWértevarm halsn1n- ar a1
:1 v

.Din egen /

it

 

 1520 ‘3 [Eltll St.
Roe} (ford, Ill.

'5‘
.3!
‘;
I;
‘p

I
,,r
‘y’

u

-"aj .‘

Rev. ")avid. g’iegers flax-cm
2n ROCKWell T-rra
fialdeh,ii

 

 l‘“ f', (mm-Lu

JOI IN 4\.OB EIKC)

MANAGER.

365 ROOMS
ANNEX HAS 200 ROOMS ALL wn‘n BATH OR sun: SHOWERS

EUROPEAN PLAN
CAFE AND CAFETERIA SERVICE

ROCKFORDJLL‘,

 

 ovwo\

63“ PM
big 2:
/ LL 1/”

 

 a

y f ,5” 5 /'
,tfi/V 5,55» fwx/ A L
.‘,/ , L
, _ I

 

 

 

 

 .m ”Dummy...“
\M-4 ‘7... .

Z W A
/Wc—fl u/' Mtr’fimw' '
> ‘I N

I ,- ,
IL"! ’ '7

./

 

 ”"44“"th SAMMIE [,0 (human.

JOIIN A&.O]3El{ (}

MANAGER.

3 6 5 R0 0 M 8
ANNEX IIAS 200 ROOMS ALL “’l'l‘H BA'TII 0R SIDE SHOWERS

EUROPEAN PLAN
CAFE AND CAFETERIA SERVICE

CKFORDJLLq

.jjfi
:-”..L..L..L.

wmfle kcrtbr:

syster Dostsr det ffiréh

har endast skrjvit
som jag fétt betalt w
gfiratsenare pé iagen.

a' 15
O

b‘
n
u

Mbrd.

g
Q 0 C) (

§——’ (‘3‘ {O

0 was)“ H

[‘4

'5'
D -4-

t

<9
:34

ianwa

*WAAKu ,

5-

Annu en
1: omzvie r ,
med flig.

du smart

Betta blir allt fbr denna

O

fa en liten hilsninga

Always your own

 

 1.15"“!‘Xrfl N OWN
‘ £0 Maia/4 ”523

°r AM P

If: n. .,
T‘uci .:, t:

 

 

 

 ’Y\ I‘(D\\

A
E}.-

AHH 2‘5
U“ J5“

\’ Lie '

L" ‘ 2 , .
‘I‘Z‘qummw‘ "
M)", «an
«Aka-Wynn“ N": "“1““
fi“ “an

wmmw,.~m4

w: :1,“
-V . . m
”‘M amuzw .

ran-.1.

‘V’vamr "' .u..
'wn‘LnI‘
« 'wvn‘v .e- ; /_

«16:.~,.“_ 14'3”" _. , n “my
‘-€-:>-rw.n.av'

 

 

 

 1520 «if/: A}
. e" \

LA/

 

 fluidus'MI-iwdm H’JELD Cum/‘6!)

«JOIIN A.OB]‘I RG

MANAGER.

3 6 5 ’R00 M 8
ANNEX HAS 200 ROOMS ALL WITH BATH OR SIDE SHOWER 5

EUROPEAN PLAN
CAFE AND CAFETERIA SERVICE

ROCKFORDJLL,
August 25, 1921

alskade David,

Tack fér breven 90m jag fibk i garI
I att utav dam skrev du att du den dagen fétt Ere ifran
mig. I gar firk ju5 53L 1.1111 dige Jag Vill skicka dig
en halsning sa du far den irana n din avresa.

Jag skall saga att det var roligt att fa veta
mar du kommer Du skickar val telegrammet till 1520. Tank
.att om bara nagra dagar 8% ar du har. O vad jag ar glad
darover. Det ar mycke jag ville ha gjort innan dess men
tidefi férsvinner sa Iort Jag ha: inte virkat négot i
dag fér jW bar haft att 561a intill nu. Om jag inte far
'mer arbete 1 site rmiddag sa ska jW borja pa sa smart jag
slutat detta brev.

Jag laste just 11din artikel i Forbundets Vecko-
tidning. Det 6r mig nastan lite stolt att se miI n egen
David s namn pa forsta sidan. Ja mg ar sa glad att den gar
bra for d1g att skriva a det gar mig tacksam att du skrivm
i sadana amnen, men inte bara att du skriver utan att du
har ditt intresse i sadana sake: och vet vad du skriver om.

Jag kanhanda gaI till var t kapell pa en "social"i kvall.
Har inte varit nagon stémd s denna vecka. I gar hada Vi
frammat ifran Duluth. Den familjen dar George och jag var
hos f6r tva ar sedan. De ha nu kommit tillbaka 1111 Rockfprd
och skall om négra dagar fara till California, for att bosatta
Sig dar.

Hvassman's kvartett var 1 var kyrka i gér kvéll a
héll en konsert men jag fick inte tillfalle att ga dit. Jag
sporde att den var mycke god.

Nu vantar jag bara pa din ankomst. O, vad jag ar
glad att du kommer.

mQ/ww 41/

Din egen

 

 V\

6th St.
111.

Rev. David Segerstrom,

26 Rockwell Terrace,

Malden, Mass.

 

 111'th Cum-an.

. I()] IN 4\.(),BE 1% (}

MANAGER.

365 ROOMS
ANNEX IIAS 200 ROOMS ALL WITH BATH OR SIDE snoxvmus

EUROPEAN PLAN

CAFE AND CAFETERIA SERVICE

ROCKFORDJLL,

003. 12, 1921

1:111 élskade David,

Tack 101 di33 karkor Ana orev. De3 var
kort men kart. Pa fCrmiddagen skrev jag e33 orev 3111
George. Han bar in3e hunni3 di3 annu men 32: Ville skriva
sa han far e33 brev med en kar halsnizg straxt efter ham
kOmmer dit. De3 kanns sa underligt a33 ‘3anka a33 ban in3e
ar hemma och inte kommer hem mar ja2 konmer hem 0m Evallen.
Liamma 3ycker de3 8r ea ledsamt a33 ban for bor3. Bet skulle
ha vari3 ora om hon haae £0133 med £01 jag tror a33 mamma
er den som behdver ombyte om nagon behover det och California
mefi dess uilda klima3 a1 jus3 en bra1_)1a38 10r henne. ‘doppas
de3 blir tillfalle nagon gan2 for mazuma och pappa a33 322a
812 en"3rip" na2* Onstudes.

I 2&2 har jag Virka3 3111s fingrarna Lro Came och
3raden-nés3an slut. Har endas31f0rtjana3 80g sa du ser jag
har inte haf3 mycke3 a33 gora.

I 251 kvéll 302 ja: min laxa och det 210k ganska
bra. Hon 21 SE snéll och 3&2 tror ja2 skall kunna léra mig
négon3in2 om jag haller pa en 31d. Skall ha min laxa varannan
vecka sa 3&2 far mer 3illf81le a33 prak3isera och kan lara dem
bé33re. Hon var och prak3iserade for e33 brollop som skall
hallas om e33 par veckor och kom vii klockan 8: 50 1 3321163
for 8:00 och hon sade non var sa ledsen men hon sku1le skicka
hem mig 1 en taxi sé jag inte behovde vara raid for E33 2a hem.
Jake: sade a33 aet behovde hon visst inte men hon 3elefonerade
ef3er en och jag akte hem 80m rik3123 harskag kan du 3anka.

Jag las3e ar3iklen rubricerad "Jenny", de3 var den
du skiokade. E1e3 ar na 3ra nva 3ankar 331 flen och en hel del
ho2a 0rd son 32 2 far 10v a33 sla uop och se efter vad de be—
337der. Vill du 233 jag sKickar den tilloaka?

Vid middagsrasten 302 jag en ganska lang promenau
ensam uopat Lain och Cour3 Streets. Du kan in3e 3ro hur hm?
1123 de3 var. Luften var 23 frisk och 3raden halla nu pa a33
bliva gjula och en del lov bar redan fallit av. Om de3 ar like

vacker3 vader i morn shall jag sakert gera om denna'promenad.
De3 var bara e33 som fattades och det var min élskade.

Far 10v 233 sluta I'or i kvall med/e11'nnerli5 hélsning
W n- 1
111 {fieai LL/

 

 1520 - 6th St.
Rockford, Ill.

Rev. Da§id Segerstrom,

26 fiockwell ?errace,

Maiden, Mass.

 

 

 

 

 

 HUNrr‘E.r4'r“.Ahi.'lur£ (I: Cmuuu

JOIIN A\.()B]Cl{'(}

MANAGER.

365 ROOMS
ANNEX HAS 200 ROOMS ALL WITH BATH 0R SIDE s uowmns

AMERICAN OR EUROPEAN PLAN

ROCKFORDJLL,

 

 Hmmmm UAmler'rCn [Maud

«JOI'IN 4‘ .()}£ EIK G

MANAGER.

3 6 5 R00 M 8
ANNEX IIAS 200 ROOMS ALL WITH BATH 0R sun; SHOWERS

AMERICAN OR EUROPEAN PLAN

ROCKFORD,ILL.,

 

 Hemuznn 8AM Hm: Cu CMCAGD

.IOIIN 4X.OB]S]{ G

MANAGER.

365 ROOMS
ANNEX HAS 200 ROOMS ALL WITH BATH OR SIDE SIIOVVERS
AMERICAN OR EUROPEAN PLAN

ROCKFORD,|LL.,

” 11m (1' ”I" -

ale L: J 12.1..

 

 1
r...
x

F}

O
1’16

TL

0
"K
\71

 

 HS 1“ I

mm t @113

L
e
r

j
r.

.f'k

 

 

 /—-\‘

oh I‘O\.

O
(I:

110114 ‘5
6 9M
1921-.

ALL/

 

 P.‘v,,r7.‘.rr.NFI,-.uy)1 «>91qu

JOIIN A\.0'BEI{G

MANAGER.

365 ROOMS
ANNEXHAS 200 ROOMS ALL WITH BATH OR SIDE SHOWERS

EUROPEAN PLAN

CAFE AND CAFETERIA SERVICE

ROCKFORD,ILL.,

 

 For 11. 5.1: in connection with “Straight” Uniform Bill of Lading—Adopied by Carriers in Official Classification and Western Classification Territories. Effective Januaryl, 1916

T R. " _. sing RANU “V U 5.91.55 is :cknowlcd; fit that a bill of Ending has been issued and is not the Original Bill of Lading, nor :1 copy or duplicate
5" c1: r15; the rm 1 . y named herein and is intended olely for ii. 11:; or record.
¢ I .

KECfilVElJ. 51 ' o the "lazsifacm 11:15 and f: in eifec: are the (ate 01‘ the receipt by 121:; cn'rler of the oropcrty described in the Originaé Bill 0. 4.1111111

1:111:11 SRANQA EURNW'UEiE CGEWPRNY

Tho property described below. in apparent good order. except as noted (contents and ccndifim of contents of packages 1111 known. ) marked. consigned and deatined as indicated below. which
Mid Company Agrees to early to it: usual place of deliwry at said desnin Lion. i 111.1 in lOiLd (‘1, her. vme to deliver to another cnnim 1 r the :0 me 110 5111111 destination. I1 is mutually agreed an to
Such 02111111 r of all or 11211 of said property ovrr‘ all 0: anyportion of: said route * .1 d1: 'Ffilnfltlon and 11s to each party at any timein :—'t0rl' in all or uuv of s: lid prone: by , ch: 11. eVex-y serviceto I713 per-
formed horaunuer,‘ 51m“ be subject to all the conditions.whether printed or Written, here: :1 coutumed uncluding conditions on bun. nereol) and which are agreed to by the shipper and accepted

1011111113912 undh is Basic”- If ch be paid
argon are to re
write or stamp here, PTobc

at Rockford/EL, -' . , ' ,7 Shlnper‘s N0-__;_~_;' ' Prepaid."
, f. '

B7 1, .' if“ Rally-921d Co. Agent's No.

 

Received 3 ______,_.___
m. _ . , - - . to apply in prepayment of the
11113 rate of f1e1gzht £10m Rockford, 111., to 15 1n cents per 100 lbs. .‘, Charges an the property d2“

ll: “MES; [F 15‘1 . 1!: In if W 30 1F l IF ' ' VF 6TH 0R lF 7TH all EF 8TH UH IF 97H 03 HGTHDH IF ”‘7 SFEClAl 1‘ scribed hereon.
153'! CURSE" CLASS ‘ CLASS RULE 25 CUES RULE 26 LIKELE 25 v A CLASS 3 CLASS B CLASS D CLASS E CLASS CLASS F ‘
l l .3 ’ PER

Mail Addréss—Not for purposes of When.)

”If

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agent or Cashier.
Per_

 

Consigned to / ~ 5 " ' " :f' , ._’ I} , (‘ [£1.13 ‘ u (The signature here acknowl-

edging only the amount pre-
Destination 1 . " . > _ - ' County of _ Chafizes A‘dvancEd
Route ' .7 - Car Initial Car No. ,--._ _,,, 7

7 W :1{ascaiérfliovréhofi—fifiis 7 “436*” Ch‘k “0 05301111211011 0F ARl’lCLES WWW ‘cim 0..

No. - Class or . , 3:. ‘11, . i».
Pack'us 1111c SPEClAL 1111111115 3:35:53 Rate Col'n Pack’gs .AND SPECIAL MARKS o‘cl’fiféfiorng ate Col'n

Bank Cases and flesh; 17111111111211 {111.1211 Serving Tables Grated .
male Cases. N. a 5. . Car Load New Furniture ‘ ‘
311111; Cases 590111112615) 5. U. “ 4/3323 Glass 011111111011, 31111 _,

“ “ (Sectiwal) .2. U. Bsxed mass Common, N. (l. S.

“ < ' “ ) 1. 11. Flat ‘ Mirrors (1,, Wm... ) :

' Desks, N. 1?. S. Grated . 3 1 Tea Wagon Grated

1-2l1i11a Closets “ ,, !

Buffets “

Sideboardsfi 1111a Closets Combined “

Tables (Extension , )K. 11.11111 “
Pedestals or Legs
Leaves

Chairs, S. U. 131L131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... ,1,”

firm-V “'

SKANElA FURNETUHE WMPAMY, Shippers, “'Pé'r___'___ Agent Per

The Globe Register Co. _S3{5t_ej§,_cincmngti._0.

 

 QONDITEONS

n'mty herein described
shall be 1151.10 {01" Say less then .. 191: provided.

10 c ’1‘le or purl.- 111 110532 I ‘ - » :10. 'Iibed shallbe
liableior any 10+: ‘11 rem or 11 111.292 11w ' of God, the 111111110
enemy. (111m amine, the 'II' ' -r or owner or for
differences"; 111. the 1701 .I
, Wed" 1;" fire oct 'uri g

.12. of the property
rcut or given, the

:1f'er in.

1 11 or at. iInrtn
car era 11'I -I1l1ty l1 1):: 1
lmrr: er I.-1' 11ml" 1'1 17 '
be 0:1 the cerr
, . . nsit upo .
re'lues» of 1- ie shipper, "11'Ifr0111 A
defect or Vice :1: he 1;
ousinm, on :11: count of the 11211119 oi the 11.1

. (I 73': corn"

, v_
been earned in cl'L'
(loin from. such new}
’{v over 11.1
own line, and em .. ES (.1 II; 2 to the
portion of the route 1 I11.- .
N0 carrier s11:I be li'Ihle for ' , . ' .' , .- . ‘- I“ m1
or “s portion of the 113mm] .
errrzor, erecpt as such 1 "
billo.I hiding 5111.11 oe deemed to (II
Soc.‘ No carrier is
ve,ssel or in time {or any 11:1
yspocifio:

'opcr13' 133/ "1‘ I ,,
b11:11' such diversioni:
ll be the same as though
Tne amount of any loss or (1.112;. mg or m which any on

.111. 311.: the 11 tof : ..

I e the liability of the carrier

1. ml

is of the aloe of the p1I_ y at 1110 piece and ti

.Llud 11:; the frci'I IL char ms, 11' p'I Id.

opt where the loss,:l:1:1.I.2LIe. or 111I11ry complains . '. ' to (101.13:
“1111C being 10.,ded or unlom'lod, or damaged in transit 1) ea or on
conditions precedent to memory, claims must be 111.: do i . 11 1g 10 the o.
uehv I"1111I, carrier 111111111 six month 3 z r delivery of the p: 1.7011}; (01'1" (use

wfiie, within nine 111:71".th.<1'I after (121116 at port of export); or, in case of “Julia: make

de‘ivery, then within six 11101:th (or nine months' in case of 52., I orb 'L jie) alto re reason nl>le
time [01' delivery has elapsed; 2111.1 mil-s for loss, damage, or deb: e . . '
within two veers and one day nf’ .cr dei' wery of the property, or. 111 c '.'g 01" 1
delivery, then within two years and one day after :1 museum, 0. 0 Ir (1.,"1':

11y carrier or party liable on oceount of loss of 01,- d. :11’010 :1 y 01” seid or
shall have the full benefit of any insurance the 1: may have be- -:1 cheated 11pm! 0" on :.eoourt
of said property. so far as this shall not avoid the policies 0- oontracaie :ms ~Ice.

co. 4. All property shall be eubj 001: to necessary ec-

cost. Each carrier over whose mute cotton 1:: to be (run We}. 1:
privilege atits own cost and risk, of compressing: the same for Wreator Inn onwnce in hnudling
or iorwmdjng, and shall not. he held responsible for devie tion or nI: 'oidoble dc‘ .aya in pro-
curing such companion. Grain in bulk consigned to :1 point, \vlze-e there is a 1-2111
public, or licensed elevator. may (unless otherwise exp: 1y noted herein. I 11d Q1011 ’ 1
is not promptly unloaded) be there d cred and placed wi 11 other grain of ‘he eme kmd
and grade without respect too wne .and it so delivered shall be subjee. t‘ hen for

 

elevator :-

Sec. £7. Prop rty not:
hours ( e of 1 ~51 1101.- ..\'s).
may hel —.
reasons. .. go 1.1: Homeoi s

at the 1:1t1uz1 of the (an
“Iv (Inner 23d" i
.. :IIIl so
{or 510: _

1:W:_c to all “‘11
' , 111 ' I

11"‘9f11‘ll 31 .m‘
61H} 10111.2 1:" ”he 1;;sz
{1111 men

1"e or {cover
16: en‘r. ’ , . . cloning. 111.- n
(3729.: across (were or in 1: '. . . -" Lersge 1:11.111
hv the otLer e: '

If' the property is being? c'srrim 11‘ 11 provides that. :L'w
carriers on rty thereto 51121 e li"hle,f-:1r l -s f om oerils o. the sen, then as .0 such can. 'e:'
or curri (3 the provisions of this section 511. .11 11:: 111:..o1ficd in acoorfiance with the . .
of the tariff, which she .11 be treated as incos'ore ted 1310 1.11:: oonditxons of this bill o: laqu.

Sec. '10. Any alter etiou. ad} 1tI0n o (3,51Ire111this bill oflading which ohallbe made
without an '11dorse: ant thereof hereon, 51 y the agent of th= carrier issuing this bill
of lading, shall be with out effect, and this bill of lading shall be enforceable accordin'I' to
its or'ginsl tenor.

 

 O ACKNOWLEDGMENT O

SKANDIA FURNITURE CO-

ROCKFORD, lLL.

DAT F?EC'D
if? ”a 1 ,r"? (197‘ 9
Mai .u, ,5, .. .4.

DATE TD
2 GO/imel

THEIR No.
‘3': , i ,
MALUEN

WHEN SHIP

SOLD BY ‘ . V CHARGE TO
SELL: M" {WI—”:05 QMW M- {EMA-'39.“.

OUR NO.
7TH '9? C i T Y

TERMS: NET 60 DAYS. 2% 15 DAYS F. O. B. ROCKFORD

 

 

 

QTY. SHPD. NUMB'R DE.SCRIPTION

.7

ORDERS ARE CONSIDERED
__C_§__(_)OD UNLESS PROPERLY
CANCELLED. .

We have entered your order as above. If
not correct in every detail please advise at once.

When writing us concerning this order be
sure to refer to it by our number.

This order will be considered good until
properly cancelled.

All goods are carefully packed and inspect-
ed. and delivery is made to transportation
company in good condition.

After receiving the transportation com-
pany’s receipt our responsibility ceases.

Goods should be carefully loolied over before
receiving them from transportation company,
and if damaged this should be indicated on the
expense bill by the agent and claim filed for cost
of damage.

Accidents and loss by transportation com.
panies are beyond our control.

Very respectfully,
SKANDIA FURNITURE CO..
ROCKFORD. ILL.

 

 

 

 

 

 

 g/
/
/

“/0- M u... ‘
MR‘m-v ‘N-mun‘“ ‘ ‘

W -“"“‘-~-~- ,
Nu: ’ . "*‘m‘h’w;
Mi: "—2....” V

f" ‘ ~‘W~n¢"~'" ’
,

" “wan-M'

, may drawn.“ -. ‘
‘““mmur‘fl _ , *‘Wuflffifd‘u;
.5“, __.»-\-"“‘ "W“ ' . .4 -

Max:211.” fluzrfi‘fb‘wfi‘fi
,M
““wlmww‘

”mm-um.“ V
"”- wnglw‘

 

 

 

 

 

Fer use in comedian wi.h"§im1gh!"Umlom;}2I’i a. La diiigffirdppied by carriers in Oificial Classification anal Wesiem Ciassificaiioir lerriioriés, elfective February 29, 1920

l
, ,I’ l ‘ Railroad Company Shippcr's No. ‘
THES MEMOF‘AW‘DUR?“ is a! ifnowlerigmehillral a hill sf lading has bean issued and is not ih" firiginai ,
3:}! a? Lamina! z'III a copy or dim! icai‘e, cor mg} the p: operiy named hmein, and is iniended solely for filing er record. Age? ’5 N“

RECEIVED Iiiiirct lo the classificaiipnsa 215m ariiis In effect on the dale- oi Ike race}, I by the carrier of the property described in inc. l3-Iiginal Bill oi Lading,

AtRnci-foz=6 lll.,-"I .- 192; From CONTENENTAL DESK co.

,A,T___ ,_‘1

tbs prorcrw d." 3an l‘Iml l)elow.' In npugmnb mod order a cut :12:de (contents and rundition of contents 0! packages unknown). mark ed. consigned nnd destined as indies edfbelmv.whichsnid

Company agrees to u Irry Lo its usual plum of delivery III Imld' defibiustiou, if I)“ in; mm! otherwise to deliver to snoIiII: r carrier on the route to mid deinnmion ‘L is mutuallyagreedutoeach

Carrier Ill all- or (my of fluid property over all or any portion of said ruubebodestinntiou nud Bl! 00 snub psrty at any Limx intcrI-stcd' IrI allorzmy of said; rupcrty, Um: every service to beperiormcd

li‘llfuilr‘ii‘iir slhiill l fIIILIiuIIi. to 0.” the conditions, whether printed or writtsu. herein conainudfiucludinz conditions on back hereof) and which are agrev ll be by the shipper udaaccptcdfat
mm? mm IIIII

 

 

 

I
ilL‘CilICr ii, iii , i9 ,7 7 , F7____ is In Cents per 109] Tibs. 'i [F l? ii if charges are to be pre-
‘ , kfl 7 ii Special Special ii paid write or stamp hens

L 1F IF 1F IF IF A IF ‘ iF I “To be prepaid"
Rule Rule 4th 59:316th Clnsl Class Class Class 1;): I per i
A B C E _ 'l

V i

NOW!) purposes qfilwcry) i

26 28 Class l C1325 Class
Kiri. ’1’!» J'

I

 

 

l
i Received $
|
l

 

 

 

 

tgapply in prepayment I-‘i the

 

 

 

 

’7‘“ —-_‘

._ in I" h o -
County 01:”; _ ii ‘ ogly :11: :Iinmfm
. . '» Charges
__Car lnltlal_*-__ Car NO ____’__ A1“ Advancedz$___,_____..

. WeIght Class Check
lFS ANP’CPECIAL MARKS SIZE Sub [0 Cor. or Rate Column

J”; “7 "— l 15"” ('0 '9';

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENlAlw DESK (30., SiIEEI’fre-IC/ h

IIIIIgIIIIIIIic A\Cglfiler (HI) (‘II' é ‘5

 

 

 

 5W» described shall he
iiublr 1L , ; ,L5(’;)L:L.,1E(’ imzfior 3 ['0' (1
H31 m) rL/ bltfjin deg ) hu! haiii" {iaiuic {0r LL. Ly - L -
LL l‘li i7" (QC “.C 01 God. ELL: [LLLILiiL enumv (1 L 2' , , . L - L L -L i VLLLLLLLLL U iiy'. w
|i])[:‘l'0.'OWuEr,0rll}1(iin r ‘i H f'i'l'HL , . -' ' . ~ ' ' ”an? \‘L'HL‘ithru
Ld, lor other L'X‘th'hflfilv .05 uuLL~L~Ll L nu .mal ehrinkauc or d ‘ thv l'iL‘ ‘ . _ 1' ' ” L L L“! UN: 11 '
i,uL~s darn: L I? Ur dLiLLv (cum- . L .v . L , ' 1an i ‘ 1 L - ,L - L t.L, L. f L :1, ll‘ nunuili
)qum n: LL LLBLLL . _, ‘ : ' Lr-LexyLLui (if ' ‘
inn-hum: it‘l (-xl-«vrl ' 'ix“\' L. L . ’ .L '- ‘V L . L7 (Ii WLLLE
" , ' (and Lise

vravd lici'eon'.
.L,.L rijy‘ by any

Lax-LL \_:\ll
Illiilv LILL

 

.i'r (‘LNL‘ I‘

‘,r:LLL- TLII‘L‘”

I}L‘:)]LL:L‘1 y s'nLLll be. LiLjCUiL .
cumin 0 (‘1 L hosvmutvv ‘L? LL Eu m helm >!
L'un‘L um! i] -!L,- .Ll' will“ gm >1 L :in) "Lmo for "H V . vw prmiaics L] ‘
L-shv, ii iH/L LLLL iLclri Y' , Lm~iivic {UL xiv». LL 2er 01‘ HH‘ /Ul| ), i ' r . 2' - L- L' tiLLL'L-mshnii in . ' 5 ' - , L Laul L..L-.~;ch then (In ILL SllL "ilHiL‘I‘ x cm.
Grain Ln hu|k LL gnu] Lo 8 puim wnLLrv chum La . V L‘ L: L , L ‘ ions of thi: . L ' mi in L-Lchm Le LLLHL the prmi
(“"ch <11]qu \\ Lo. expressly muted ilervin. and than - - _ _ L L . “z in: t L " I . LL‘L‘aLLaLL' .' x LdiLiLLns :Li Li‘ Iiiil uf 111d
livcrmi and pl Hui with other main cl ltiw :LUUE ,- L. 4, LL .prLL m ownership 0 SL ,. . Any. :LLIiLLLL adaih L-Luxmc {his bid of lauix
Luui ifhu ljk‘l} shall he su-‘r :4; we hen TIL“ ck » ~‘ H.035“ addition to ail ULhur éhargrs ‘ L ' mt hereon. i; L mi by (.lLe : LL: zhe can in LLLL,_; L‘LLLL '
hereunder. Z , C) ' ' . . :de this bill of 12m . 4 L L Lu. :eublo “GEMINI-Lg; LL‘ LLs m

 

W.w«_.m a _. -7

._...L4.LL._ 7.7 v.5: gum“

 

 Rockford Cedar Furniture Company

Wholesale Manufacturers of

Qerlar Chests and Cedar Wardrobes

 

 

1126 Tenth Street

Rockford, Ill.,

 

 

TERMS:_.
All Accounts Subj ' ' ' . Viao

/

F. O. B. Factory.

 

 

 

 

 

 

 

 

 01>» ._‘

“an“ ‘.It'lll‘.‘rw'

’ unisex“?!

.4

> w “NA-ts»

 

 hemymwBumflnmlia ENLAVJ

«JOHN AX.OBERG

MANAGER.

3 6 5 R0 0 M 8
ANNEX HAS 200 ROOMS ALL VVI'I‘II BATH ()R SIDE SHOWERS

AMERICAN OR EUROPEAN PLAN

ROCKFORD,ILL.,

 

 x; rc-‘EW mm.

1 4, \;\
Nu" ' x
4 ‘
‘ ”Ill”,

,. k ‘ a
mifilr‘fl 1 439 .

Hm"

‘ ”C‘Hfiiffi JOI-INA.()BERG
, Junmwf: . _: MANAGER.

3 6 5 R0 0 M S
ANNEXIIAS 200 Rooms ALL WITH BATH ()R SIDE s HOWERS

AMERICAN OR EUROPEAN PLAN

ROCK FORD,|LL.,

 

 

 

 J .

“mamas—gs -

 

 

 uc "warm Bum Mn rr Ca Cchaa

J OIIN A.()’B IER Gr

MANAGER.

3 6 5 ’R00 M 8
ANNEX HAS 200 ROOMS ALL WITH BATH 0R SIDE SHOWER s

AMERICAN OR EUROPEAN PLAN

ROCKFORDJLLW

I 01‘“
xuverfi

 

 ‘ .W‘W...
(Mm;~&m

«L

We , ”Mgr-b ‘

””4:
”,1; ’
5" ‘ “N. .- on,
“flanmm‘ N
5‘ W.
“fix—Mnunmv ”

A, ,V _. jump“
: '»m’”:_rv;\fim "‘ ~”""

mumufi,

 

 

 «JOXIN x\.013E}{'(}

MANAGER.

365 ROOMS
ANNEX IIAS 200 ROOMS ALL WITH BATH ()R SIDE s HOVVERS

EUROPEAN PLAN

CAFE AND CAFETERIA SERVICE

ROCKFORDJLL,

Oct. 15, 1921
Min élskade David,

Tack fer brevet som kom i gar med
en innerlig hélsning. Det ér vél att du tar tid att
skriva och jag er SE glad dérfer. Det her jag ju sagt
mer in en gang men jag Vill inte att du glémmer det
Even Om du bar myeket annat att gera.

Du skrev att en del metodist fir voro uti
din fella 1 gonda1°,eller voro de med Congreg ationalist
herden ute pa mete? vilket skulls man saga? Du menade
Vél inte apt do V010 pa en ‘annars nasua n olovlig plats"

nir Ge var unde1 en annan herdes beskydd?

Hoppas deu dar orevet som du skulle sbka skriva
senare pa kvallen ar henna pa min “dresser" nar jag kommer
hem.‘

Jag Hiller pa med att lésa Josue bok om kvéllar-
me. (He r inte kommit langt med mitt lésande). Vet du, jag
bycker Israeliterna voro ett Iorfarligt folk. 3e slog ju
ihjalleoch dodade >3 alla mojliga vi< alla, nastan, som
kom i deras veg. Joro alla de andra som levde pa den uiden
sh mvcket var1e an de? IIu h°aller du pa att studera om dem,
vill du vara snall och géra nagra forklaringar f'or mig:

Har ha ft mycket lite ant gora i dag. Hoppas det
blir béttre snart.

Var horta ech 33g Anna Berglund's syster, Hildur.
Hon skall till ett sanatarium i dag. Hon ser inte alls sjuk
ut och blir sakert bra om en liten hid.

I gar kvé ll fiek jet: g5 ne d till pappa och skriva
nagra brev at honom. Det var sa besynnerligt att begagna
den maskinen for den ar inte sa bung att skriva pa som min.

I kvall skall jag gé ned till hég Skolan ténker
jag och far darfor sluta med den allra innerligaste helsning

till min egen David.

Lovingly yours,
WDJM
( ,

 

 1520 - 6th St.
Rockford, Ill.

,Av>,._,.,r,,’

Mfr AVA» .x-‘

. ”r‘

Rev. David Segerstrom,

26 Rockwell Terrace,

Malden, Mass.

 

 HmIYHERnEAHKNLfl’ECD Cmuwo.

(JOI'IN 4&.O B ICR‘G

MANAGER.

365 ROOMS
ANNEX HAS 200 ROOMS ALL VVITH BATII 0R SIDE SIIOWERS

EUROPEAN PLAN

CAFE AND CAFETERIA SERVICE

ROCKFORDJLL”

Oet.-20, 1921

Lin egen elskade David:

Jag val glad act fa din hélsning i

gér kvell nér jag kom hem 1111“ miHuu arbete trott och hungu
rig men jag ér ledsen act on kande iig sé nedtryckt utev
sverigheterna. O hur gérne jag SKulle vilga hjélpa dig. men
om jag ingenting former, eé vet éndi att jag stfir igah om 0.1g
med mine innerli asie forboner. Ditt eibefie Ska ll inue mien
lyckas utan jaga "r vise 8tt du skall 18 se att éudw valsL :nar
dig rikligen sé atL det olir Iremgnaroon oéque da3ar uni din
forsamling.

Trottna inte, uben hgll oi amt preiiku Veo do vet
er sunning och rett. Even nho you must go forth SOIIOWing you
will remember ”They will come again wearing preciOue sheaves.“
So, "Lem not your heart be troublefl, neither let it be 8‘ «id.”
because ”If God be for us, who can be against us?" Preach the
oldmfaehioned Gospel for "There is owner, pewer, wonder working
power in the blood of the Lamb" ané you shall be "lore than comm
queror xhrough Him that loved s".

o O, hur stort Qe
hur svero den er.» Jo: e1
V’lbl melee Vil& over dig

u of o
: du ande {an kanna die sell;
d over detta. La Suds rikaste
u u erbeLe a

et tr at

s a
o~h ii

Jag vill eluta detta lille brev med min varmaste hale-
Din egen

\q

 

 .‘hnwyvm BNM’IGTF Cu CHICAGD.

(J'OIIN A.OiBERG

MANAGER.

365ROOMS
ANNEX HAS 200 ROOMS ALL WITH BATH OR SIDE snovvas

EUROPEAN PLAN
CAFE AND CAFETERIA SERVICE

ROCKFORDJLL,

L av, 10::

' . ‘ -. —,- "Era
06‘}. n , a ' " . 'v -Q , . A . “I 11.73 f1-:-‘«J:L

C

W .4‘. J‘
ELL U L1

-4 >2! r> 1,4

Qa;_ku;

att

inte

OCKSa.
kostur

"I

ow;7_

L; KIM 94 L.‘

.1

myckeu ny'L‘

-—'~-/. Ar~"‘.:\“ ~
L'l. (3 0C ,

e hfille“.
det blir

,1: 4.
hie LI (.1
.0 5
4.37.3

LA

'1 i morn, :>/
Din egenv "/{/‘

 

 

 

 G

J()IIN 4\.()BEI{'(}

MANAGER.

365 ROOMS
ANNEXIIAS 200 Rooms ALL WITH BATH on SIDE SHOWERS

EUROPEAN PLAN

CAFE AND CAFETERIA SERVICE

ROCKFORDJLL,

 

 w-v"

\/

U

l“ O

.JOIIN A\.()BE IR‘Gv

MANAGER.

365 ROOMS
ANNEX IIAS 200 ROOMS ALL WITH BATH on SIDE snowmus

EUROPEAN PLAN

CAFE AND CAFETERIA SERVICE

ROCKFORD,ILL.,

7‘ :2
-L M.

 

 Cb,

T
l

 

 1 r 1.11 IZMKL‘AGD

J OH 1\' 1\.() 13 E I{ G

MANAGER.

3 6 5 R0 0 M 8
ANNEX IIAS 200 ROOMS A1111 WITH BATH OR SIDE snowvmus

EUROPEAN PLAN
CAFE AND CAFETERIA SERVICE

ROCKFORDJLLW
Oct. 22, 1921

Kin egen alskade Eavid,

-)opattesten kom i gar och flen
’:* TJackez. Jag 10k upp 1111 heleons med den
va11 och de tvckté 95 myekeb om den. T3“ Eelson
att du s}:a.11 1a eu' nortratt av Lorraine mar de ha
heft henne 1010“ra1erad ea an fa r ett minne for den var
den fbrsta uoo1or1auu 115 in ha111t.

nngZende iopattesten skulle ja vilja ratua d15
om du inte her narot enlot. Ja51: tlor inte att Nelsons sag
nagra Iel men naI éu skriver tredje pa en5elsa sa skall det
vara sa :~~, 3r& 1 nbqucb tor 5th. Du VCu n05 deuta feeti
1n inue tankuefl pa det. Sch nar uu f”1ler in en rad 0111 ex-
empel dér du skrev, "“11 dav of aeptember 9th" se ska
1n 8 L‘jva "the 9th may 01 September". vanli5tvis né mnes
inue dagen,(”the day of uhe veek' ). Tanker att d_u Ibrstal
vad jé menar, och att denna 1111a tillrattavisnin5 ar 5301d
1 a1: karlek. Jag kanner ant ofta benover jag att fa dessa
mina hrev réttade, 0111 exeL1pe1 ér den Iatt atfi anvénda or~
deo til 1rautav1: ning som jag gjorde? Len an her inte tid
E111 ace peka no. mina 1e1 och jag horde inte negara det nar
jag vet att du her sa mycket av mera vikt aLL tanka pa.

Vi 110k ett brev ifrén george i gar som jag namde
och du kan inte tro hur mycket battre det kanoes att 15 veta
ant nan Lon f‘am 1yck1151 och val. V1 saLna honom a11aeanman
Och deu a1 inte ea govt ant vara skilda fran dem man alsk