xt7kpr7msd4r_13 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7kpr7msd4r/data/mets.xml https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7kpr7msd4r/data/2013ms0469.dao.xml Luten, Lambert, 1837-1916 0.02 Cubic Feet 14 items The Lambert Luten letters (1861-1865; 0.02 cubic feet, 14 items) comprise correspondence written by Lambert Luten, a Civil War Union solider, to his brother, Hiram, and his parents, Berteld and Gezinna Luten. archival material English University of Kentucky This digital resource may be freely searched and displayed. Permission must be received for subsequent distribution in print or electronically. Physical rights are retained by the owning repository. Copyright is retained in accordance with U. S. copyright laws. For information about permissions to reproduce or publish, contact the Special Collections Research Center. Lambert Luten letters Slavery, abolition, and emancipation Soldiers -- Correspondence. United States -- History -- Civil War, 1861-1865 -- Correspondence. Racism -- United States -- Public opinion Military history. United States -- History -- Civil War, 1861-1865. To Barteld and Gezinna Luten text To Barteld and Gezinna Luten 2016 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7kpr7msd4r/data/2013ms0469/2013ms0469_ms_27/2013ms0469_ms_27_1/2013ms0469_ms_27_1_13/5462/5462.pdf 1865 June 15 1865 1865 June 15 section false xt7kpr7msd4r_13 xt7kpr7msd4r L  / /'// /  ,/zJ 
L;<1Y,(4·,¤,r r f  [ 74;/ , , 4 ;  pk
/. _
»  .eZr;’/ x" r 'rn 
yr 4, A  ,6  fl" Li /. / Z/I */ I ° CU  z I/'7'LJ / ~—%'\/  #4*;/
zfex % ,.    //·¤*~*· » ~  /?2¢’Jé{©y7,,,(, r ph, // ,~<»·J »
/'/ [  / 
}Y#‘7~ 11//yr 4.6/@4 4/Alf / %i,. 
{ I /4 M U
/11 gmx 4/}%  [ y0' »·»‘——¢¢4 »x z4»/  ww %A4  
/  ff /1  / _-
O, (1 /   ¢’—{{ »;4>AA{ /bzvry/hui/»2/1, L;/V ,/{Ju Jyh/I
  Z”—v7‘—~» $4* , L/0//•  /(9L!/1,
T ‘  x /  * 
 /,~Ai/J. gg/441/ii  ’ /4,, {KA/A. ¢’7'/(·L4/ 6 9-1
  T _ V 1;
On ¤~ _ 1%—- AMA? M /  *—.¢~f*  2 
{W   I /
 0 ’//1 04// /%,.»zL¤/w  %mA/J /I/l»;» Q2/Q
"*(·*§ %’r.£/nj [Q 0——»‘, .»·/ é/‘1®>xe/xw, 1/»— %¤»;» /9/7/r~
/ . /  » »  /'
jg ‘”"~%»u/V V _  ow .~%%*¢4Z,»;;/ 4
   /4;*9/%}J,A/Z
,/ »— M /*1 / —‘ 
0/4/  /V7/h i/#’?L/’u£/!LAA~¤-,i~ ,~%»’fL(/°Z’ O"?/L,-4 
 

  %;Q%; ;@ <”%i;?@?% % w»M
Z;}/€”L%~W~W~»/-~¢M#;»~#’#M”% "’W’*“%1”M“”‘j,Z%2§i*f%Z 
 gw gwzzéyi Zggjjwm
M7 »»— MWAMJ W AW? ””i“’” “
 
M  K  F ~0_; M_ wm  

 /2
/   ,; ,/4 /JW//ymwm V4,
Q  mi/5; X7/1.~ ¢2;1;; £ 
2,4 §?5,m W//; ,_,,M/45,,
  /2,WKj/%p Lr4. L?  (Jai MZ) p,/[46
[Q 0/J.  /M*·~ {·xv>%»wzV¢L» ~
,,,6  mm  %;% A%, 
M  % 4;;%

 Louisville Ky.juni l8/65 Louisville KY, June 1865
Zeergelielde vader cn moeder. Dearly beloved father and mother,
Uw brief van den | 8ten heb ik gisteravond ontfangen, Your letter of the 8"‘ l have received last night and I was very
en was | zeer verblyd te hooren dat moeder weder-|om hersteld is. glad to hear that mother is better again. Because I was worried as it
Want ik was onrustig daar | het zoo lang duurde eer ik een briefl took so long before l got a letter. We have once again made a little
kreeg. Wy hebbcn wederom een stapje | van eenige honderde mylen step of a few hundred miles, but the journey was not as rough as
gedaan, | maar de rys was niet zoo hard als door | de Carolinas, en through the Carolinas, and more to eat. We went from Washington
meer te eeten, | wy zyn van Washington per spoor naar | Parkersburg by railroad to Parkersburg WV, 300 miles, and from there by
W. Va. gegaan over 300 l mylen, en van daar per stoomboot, de | steamboat down the Ohio to here, maybe a similar distance. Last
Ohio neer, naar hier misschien een | gelyke distantie. gisteren nacht night we arrived here and now we arejust outside L[ouisville] in
zyn [ wy hier aangekomen, en nu zyn | wyjuist buiten L. in kamp. | camp.
De algemeene gedachten zyn, wat zal | de toekomst openbaaren, voor The general thoughts are, what will the future reveal for us, will || we
ons, zullen || wy naar huis gaan ofniet, zoo ver als | ons bekend is, is go home or not, as fas as we know everything is still in the dark and
alles nog in het duister | en er begint zich veel ontevreedenheid in a lot of dissatisfaction is beginning to reveal itselfin the army and is
de | armee te openbaaren, en begint een | uitweg te vinden door de beginning to find an outlet through the printing press since the
drukpers, daar | het governement ons nog in dienst houd | die er van government still keeps us in service who have been in it from the
het begin in geweest zyn | en de jaarlingen alreeds ontslaagen heeft. I beginning and has already dismissed the yearlings. We will now
wy zullen nu spoedig 8 maanden | betaaling ontfangen en als die soon receive eight months’ pay and when they will be received and
onttanlgen zyn, en zy blyven in het onzeker, | wat met ons gedaan zal they remain insecure what will be done with us, then many will take
worden, dan | neemen er veel een paspooit, want wy | zyn het a passport, because we are tired of the soldier’s life no that our work
soldaaten leeven moede, nu | ons werk verrigt is, en wenschen de | is done and wish to put off the soldier and put on the citizen.
soldaat af te leggen en de burger | aan te doen. |
ik ben wederom hersteld als sergt. | ik heb myn revolver naar huis I have been restored as sergeant. I have sent my revolver home with

 gestuurd | met Dan.l Spring van onze co. | om het in Van Driele store Dan[ie]l Spring ofour company to leave it in Van Driele store ifhe
te laaten | indien hy geen tyd had om het | naar huis te brengen. || had no time to bring it home. ||
ik hoop dat gy Crovin myn slaap l kameraad gesprooken hebt. | I hope you have spoken to Croven, my sleep buddy. As far as the
in betrekking tot de box, de coat | met de lange cape, cavalry coat, is box goes, the coat with the long cape, cavalry coat is Woodings[’],
de | Woodings, dc pyp slecten zyn Devree; | voor de album wect ik the pipe boxes are Devree[’s]; for the album, l don’t know an owner,
geen eigenaar \ dat is uit myn geheugen houd die | tot dat een l have forgotten it, keep it until an owner turns up.
eigenaar kompt. |
ik heb een briefvan R. Bongers ontfangen maar heb hem niet l l have received a letter from R. Bongers but haven’s spoken to him
gesprooken, hoewel wy beiden te | Washington waren. | although we were both in Washington.
bysonders is op onze rys niet voor | gevallen; dezelve is redelyk Nothing special has happened on ourjoumey; it has been reasonably
voorspoedi g geweest, en niet onaangenaam voor | een soldaat, want prosperous and not unpleasant for a soldier, because for us it is
voor ons is het | geluk om in ieder hock gestopt te | worden daar een happiness to be put in any corner where a person can be, on deck [‘?]
persoon weezen kan, l op het denk en onder overal, de | offesieren and under, everywhere, the officers have of course the chosen places.
. hebben natuurlyk de | uitgekoozen plaatsen. de Ohio is l een The Ohio is a pleasant river to travel on it is populated close by on
aangenaame rivier om op te | ryzen, het is naby bevolkt van |l weers both sides, farms and villages, and many earn a living in the coal
zyden, boerdereyen en | dorpen, en veele vinden hun l brood in de mines, of which there are many between Parkersburg and Cincinnati.
kool mynen, die er in meenigte syn tuschen Parkers | burgh and
Cincinatti, overal langs | de weg wierden wy begroet door het | Everywhere along the way we were greeted by the waving of flags
zwaaien van vlaggen en zak doekeren in de handen van mannen and handkerchiefs in the hands of man and women and childem. l
vrouwen | en kinderen. nu eindig ik hoop-lende dat gy deze finish now hoping that you may receive these words in health,
letteren in gezondlheid moogd ontfangen |
Uw altyd liefhebbende zoon Your always loving son
Lambert Lambert