xt7nvx061g21 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7nvx061g21/data/mets.xml University of Kentucky. University Senate University of Kentucky. Faculty Senate Kentucky University of Kentucky. University Senate University of Kentucky. Faculty Senate 1907-09-20  minutes 2004ua061 English   Property rights reside with the University of Kentucky. The University of Kentucky holds the copyright for materials created in the course of business by University of Kentucky employees. Copyright for all other materials has not been assigned to the University of Kentucky. For information about permission to reproduce or publish, please contact the Special Collections Research Center. University of Kentucky. University Senate (Faculty Senate) records Minutes (Records) Universities and colleges -- Faculty University of Kentucky University Senate (Faculty Senate) meeting minutes, September 20, 1907 text University of Kentucky University Senate (Faculty Senate) meeting minutes, September 20, 1907 1907 1907-09-20 2020 true xt7nvx061g21 section xt7nvx061g21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. f m. mWyg/W «W30 m}

/wrw I Mm Va WM
W MDV? 0 I“ i 0W [yucca/Ii cm 73,4.
/WW W W ”AW W2.

44 fi___‘,_u‘ g

 

l/M Wax/CZ? fiflm (flat/€658; W W
Mac / Wwé, .
”(/0 W ' C 66 (cat/ff” W W

maocwuoc May/W4

M WW Mic/W ”’VMMOU WA?
“21% W/mW/z" Mc/ 1d/ac M/ W 25‘ 2.’
MW “WA/c2,“ «WA-c4 My 014/ 0m

\fi)

1
/.7’73'_Jj i ’v“

W (a WWcWQ/
WWQWQ Mam/L“: o'Cu

«01> WVMMW atcm ”(’0 ML m/
iU/Lg/ W W1; CW %/// W J“ M
M M W WW4 #749 Z0 144% M Q W

‘ WWWCWof/CDW woof

(/lrtvf 5'7 Wu, WciuWWuQu/ma «c,
@LWWd/WMWMWM
Wwo/LWW/MWW

PM W dméimac cm/ALW
Wax; Wot/WWW? (144/7me f/O’
m4, W mop £1,de { WW [1/
W05 WWWQMM
J’éwa WWW 7wm/I/Mm

WWW \lwatéL/l/(A/W/JLWJ

 

 

 

 

WW? MV/ngflflafi/Lb/ Ila/(£1645 (77/1/14, gig-z -*

‘ Wépfva JEAN Pad/mum CC W W WW PM 0444/
WW M ' SW 7057

c u/ m /WM‘/ /5 WM 620% W
1/7 W WWW rat: W W

(v W (:5 W /W(/m Macaw

 

 

 

 

 

 

  

 

' r
.44/ 50177:» /Z¢c K» 57‘,

/_& 7';

“\S

L

.w—réwqgaevmagwrw Jg- : rum... Viz-J.

LM ”CW/0”“ (901/540, /W

“W Wald/{WM V2” Mata/(ML
(90W W“ W Wmcc@
(/jw/ jVZW/W’ aux flm/ We Jaw“
gait/O C!) WW $D>wfl7fl W WMM
MAW 7/me CW W Eff/aw
a“, WW9 0/1/0406 _ 7U}? m [(44%
W /m;/ M (M, W 1.4%,

/ W//W Woe/{Z [WC/WWW
Lew/u? Jéigbtquw WWJLW
LCWCV CWMAC/CC” wé/q/ fiCW (Jam CW0”:
W74 WWW/1W 2% Wad
5“? mag/CW M 2,01,44,wa phi/7t“,
flaw/57 (40 qu/ a] QCWdeoCF/é—L/

Wins/caxfa/ {920/ [/W Wit; /W/£(W
fl{ t7:

 

N ””1 @W
M07 ”by/564%»
WMWWO/ c/Z; hwy/M
l/y v/ém 6w «(ma/Law“ 4 (/447ng 07/ @6 J1:

MW at? I
l" WWfi/W Wdévflfl/J
W oz WNW at“! m, /W “W
0 7W 5? % @2va flu/WM, 04,1, cm (Q g

deg/Leo] 0% (£4 1/14, “woe/ZZZ;-

074 W (/(‘wwmmcc 0010/ 044 Gaaaé;
WWW M <57 View évuuMct’
WWW-{vb 23W oc/éwd/l/ZMM QMWJ
mfluw0/ 0/0: W (1% 7’10/0/ final/J
“4’” "W Méwd/ WW mtmuw‘é
500% C(Wuaj .1

,r’

/ M lunch/UM; 50

(”002/05va d’T/cyz V
/\