xt7qjq0stw34_3290 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7qjq0stw34/data/mets.xml https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7qjq0stw34/data/1997ms474.dao.xml unknown archival material 1997ms474 English University of Kentucky The physical rights to the materials in this collection are held by the University of Kentucky Special Collections Research Center.  Contact the Special Collections Research Center for information regarding rights and use of this collection. W. Hugh Peal manuscript collection Henry Crabb Robinson letter to Mrs. W. Pattisson text 43.94 Cubic Feet 86 boxes, 4 oversize boxes, 22 items Poor-Good Peal accession no. 11453. Henry Crabb Robinson letter to Mrs. W. Pattisson 2017 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7qjq0stw34/data/1997ms474/Box_32/Folder_52/Multipage11375.pdf 1816 September 17 1816 1816 September 17 section false xt7qjq0stw34_3290 xt7qjq0stw34 ”1/.1 L4 g 2/7) '3 Ogljm‘im ~
Hf} 2/ '11 7 I 1.4.45 //./”//¢/.’/i/[/

, ‘ mm M may/V
@MMM Aim/L ,/,/n%/A.coym L x L

M #37 @444 Max/fl Vtmwtx 57x57 m9 y/WQZ/IQ/l%, ”a?” mmzéaav [ML

Wcho/M 047% gm , fém/Xflflwcawméox 4122;555:5115; 7

22mg- 57/44/44 1” 4 WW; 79726.45, mammaad m ,2, 5%. 5%“;
fit- @fiz % {ff/$10: u/Mawdéa/fé W, 7645523Ma Wft/G’Wd’fi

flag/144% waaflm (flag/5,714 - Jaw/Mao» flc ”@11/4: 4/4: $4.41.—

5'34’» /”44WM¢’{/éf/¢"// ill/0%” AWM/W/ég/flm

¢W4mmm-p@wm‘afl W/W ”7%;(4‘46‘6‘ ~AM ,

941%”; MM g‘yéAézM, d/n/d/( 249;, Még/la [441% @m. 440%,.

Mfiw'- @wzmé’; WMWC wag/W 45/ 152%! 4’1ng — 4w aaégflém'yfi; .

fl/J/ 4144M”: 741,45? fl/‘MW M Jalyeaflr :94! ”(Z 45%, flyM%/£4%

- impy [5417/57 4.7,“ .5,” 4W¢4gzn)z%g //m aJan/«Zgz/(aoaame;
54;; - $4; 394%? 4 Mgm’g 4.42%, 544.745“; 5.247; 851545441?
2. m 4,455 4,4527%; J/Ma % 5572, 4114;. 64547 .5442», V y 442.,

‘9'? .5559!an 5:77 W ”flay/MM I’M/t: 54% 475% mfla'fl‘amfig /'
mag/15o. 5745 4: Wm; 4/44. gwan ”5mm2m 44495.24
» 4.1.1.1447 AMI/4&2 me %. WE WWW ”2214'? WI}. 5/54/55; ’1
4» Wfiayzéz 53754 My; 5444 x485“; 4 (4.4;. W 42cc. 555%,!
4244642 fiflw “/61; (Jan/a? fiM/gfim? ward a 447W- 52/546544“ weal:
‘WM 6 444442 5 may; $54; 14; We) £22.

at. /ym;w 55544:- 4 MW“? 5»; 5% £244 515 5 ”We wflmm %
W175; muyazsa’ 54/41,; 511544144149 55“ My; ,5); 25, 5% A57 4/&%
may/1; 4%; 4453“ 4544:; ,,, 5W4,» -42 47 ”may 4 172655.574,
274415? 5.71m? 5/24: 54474 May% $4., Wiwmfiw; ¢517 W AQM/

7. fl y 4153/4/40 m My j— 4/”: 4/4..» WM 5% 51m

 

 M Min/(1.5%”: Mb?» 4/4/4ZW.‘.'m ég/c IéhmyLm/é/aéafi- W M‘M %’%"W a/Jiwkdfi WM Wwffi'waéfaé‘
”We/flzmdfy¢Z/4dag4a/£% M/bW-M4% galéatamjg 4‘ 9,47%»? ’2 E?“ - Z ”a”- 2 444/44. .c/@7*‘// i;

M - a 445—44, J»? 4,2. 4.3 mwmf «76 WWXZW ~ *‘VJJ/a as”? (a; 444444.”,4 4/4.; ”“44 ngzfqéé’m
«76 paw/X 44? chfi mat/444%é’mflrwnfi7mé'aw WW ,

. , , . ’W > flit/41am (”AIM meaéz/hcc. I v
, $9 - Navy @4- e a M - “My/W (’va , “ ‘7'“? ¢ 4/u%, M ' 4:7 [44¢W,Méw¢ m2“) Mmymz 44.; may “3

£144,alf/W/MMkWQwW9é'fiwwéa5aW9yMfifmfla/fi/ . 44 91/4”

W‘Jflt fi’cym/é 444941045 r/lemWwJa/m9mw/y/‘f’ééwcfl‘. ' /_2. $4177 ”WV/“4'1 g “44%! ' - “(é/14" 4/” 44%;; axflworac '
7" Jam/442 MW find/4!: :4, kW 447/4137; hapcrv/Ityflcawl‘a/fimw WW/fi flat/M ' _ [ft/141941;; ~flpm . I,

%%W¢€ awgflaflayfloy .fl .u/Lé, Maicclgz/fiai 16%,.J77elfi [/92 ”(9%! ’5’; WM «fly/W9 sag/M17 tic/M 454? $177)“:

Mt; 412 W% /m4§ % Age/415x 4%J/acf/adbz/ étflMWfifiW 4; Wax'm JguM/MM/L- Ac/xflwa MfiaéIj/Zt rm #42741“: ”a”

MW» ((424Jm,M/«4°/wc m./da/EaL/64 «am/4am zé—Wmat ' V ‘ ' ‘r n K V

41%.,4?) Jana 4‘59” M%4/44 4/47 Jém “914/ 444444.: *

.Wmflwy W~fl¢¢7lavfl o’quu-/IWM4"A [‘3‘ /3- MAM/7- JaA/na? 25/446 1:? ‘ W M Mr”

“(Mil/aim“ .. o’W/Ml/mz447 fiWhfl J/adfi/mg .44 , _

_ ”744’ Ayma/dlmtfionfl 4.24/44WA/a
M11044 [1444/44 m Adfim/MCL 644%mm‘. .//éuwé #4))» wamW gavel/41M” J14? Av WWflMQ’CY £164.55“ “av, 44176 W '

1,, _ 2 Mandel ding/4,44 ”44474444 m 4442447912- 44;; 442W; [M‘fime ”dz/«é-

\ éG/M 5% In. My Wm ”WM —//,6ujfl .1ng MM 2’ , flflé‘g ua/a; WI»( ””037 wayward? MA!“ 4/cé réJM/Méag-/
:sz 4n mam/Q, mm M44 IMMw/é‘ (4:404; Ja¢¢¢my W¢IA¢3 Mama/m -%/WW all W4 Wag/W %fi¢f/V «
far/W my“ ”“44 Jflzyfl my, Awe Mgé/A/taym ‘ 42444.2? M/%&/%% M Ma “Weak Wfl/‘W ¢M 44:4,
r/ 5,. fly 5’7"“! ““5 - ‘9 MWMW 6/ A444 ‘ 7‘4 14ng w" fiW/a /W 4.1449 :4449/1W [flaWQaZ K‘WW
Haw/w MM? JM Mmaxawfl‘m M, 4;- *~ ~17 4m M W M4 ww- mwé - 4,21

4; Ma ' I ’6’ ‘ , ~ ' I . ' MWMMIJ M/m'fim/¢%a4sofip~47 W flma¢M/W/w94fl/CO m '
.- 9' .e .. y”: X! ”1%,?“ 4M.fm“2:ag'm%%maw¢ flM/W¢¢k%gv/£g “9A., 74%;114% wax/@meMAfi 4444/7 _
W¢&2 m4végc-waoi 4449.. KZWZ'? Q ‘9 E 4&8 ray/mm ” - . _ . - 4 _

7mm; ..

 

 Mar/1‘74 mtgmr J/Mfiarc é“
7M4€_ 1% (Jim? 4/0/532wa 2644 -47:7;:l:(7&/7;- X‘M/Zfo:
Wléél‘féfltayfl 90:54440 Wyn/64%- ADM-fix Jv/afl/fi/414496/Aéna:
//M:Z‘Q,,. 4W%7M/:Zy/6m/W£{ (Wad 94‘4‘m aa/w%1m—g
V “' {[5:04an fiag/vuy 4/; Wat‘s“ MM-Wflfi
Ma't— @uwé/{zéy- - ,4y/g947‘5 iM/zsfi/h/o.

44,; Kama/$2”. fwiléwamoé; \7. 90/7422 I816.