xt7vdn3zwn0b https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7vdn3zwn0b/data/mets.xml University of Kentucky. University Senate University of Kentucky. Faculty Senate Kentucky University of Kentucky. University Senate University of Kentucky. Faculty Senate 1908-03-27  minutes 2004ua061 English   Property rights reside with the University of Kentucky. The University of Kentucky holds the copyright for materials created in the course of business by University of Kentucky employees. Copyright for all other materials has not been assigned to the University of Kentucky. For information about permission to reproduce or publish, please contact the Special Collections Research Center. University of Kentucky. University Senate (Faculty Senate) records Minutes (Records) Universities and colleges -- Faculty University of Kentucky University Senate (Faculty Senate) meeting minutes, March 27, 1908 text University of Kentucky University Senate (Faculty Senate) meeting minutes, March 27, 1908 1908 1908-03-27 2020 true xt7vdn3zwn0b section xt7vdn3zwn0b  

Jug ‘
‘fluv/

545

[oer/«WW7 am «0.07% a/ MW WWW

«£5»an M40 @W

{Lag/(”Arm MWWWfl/W% ‘
s! 17%va “LWoc W /,%4M4
waxed n27 xix/(MM 0{ WM “M70 ‘
(Cm/6 W (/0114, {WmW/ZUMM/
uxmfié’w» WW fl/W WM:
025/4, cm 141 “W Mot mm»;
“~WE7W %WW%M&:Q¢X¢
«7607;

VOW/W Mac 0:01 W400;

(W00 011/ ”Le/(W V/ WOWM/

4/ MW 0,74» 023, CL 136.1100
Mgm 0!“er I
/, pm W W060 Mo/m, % mam
flu/t Mam/2, Zw ado/W m/lmr We» JWr
WW/L 141. QMAW MAJ/é 0&4MMé-W
WWWu/WM' WMWOC/
/a/M 07/u7W w 70% 7/0» .0 0%
WZCMWW M M 0W7M
ngM/OUVU WVZ4£WW MW
MWL/W Adda/VIA ”Luci Lwdmm
£5 0» m WW «MA/209621.»...
flm MQJX wawm/MMW/ ZS
22:41» W W XLWVQ 6&7» fl. 1 r 7'72 2707011,;
u. wwcmw 07W ”57/ ”0177:7707
M 0244/5 6m 7/me ,
Q‘ 22¢ 07% {w Myécflggtigggya

 

0’1 .

 

 

hi2

 

 

 

 

1/40/0— ///// r v. w' x,

 a/aA/f 01/ amt/WA W 5” :.\r.4.~v:H/4m24.14" $3
W (tea/K WWWW ‘1 WW W7 V'i
(AM; M gaL/fWa/v CwflVWL/y‘my

«1‘ WM“, [544W ‘W W “M “a Vim" ”“375 ‘

fl ,2 ,, ~ 2 «4’
C bu C15? a/Ce/ am)» 4; 0* 9%» ' z; " ” 4,7”. ”we Zr” 64 4- ‘

07/0/04 (dem of W mama W cm
W W4 755%, Way/{W 1
6nd «0% Comm/(fl W’Cw W woof, (M W
MGM, WWUMQWWAQWCC “ém‘r‘
, wWWcémWMW/WW% "
WCDéT/Wq/éa
aMWo/WM “WW
fizflwfaudcmd‘jmw cad/“4%
MMWLPWMZBW‘w/éww
ECM/W /WWMWW§‘%U

 

 

a O v.
,.
M~——

Vim/WM W5W%W
WWWWA’. AWWMW
ngf/flw 6mm Wg'yx
,V/(LW Mad ”Cm/WWW WWW
41/Ww2f/Wuw4w ,4
MM WKWWUV MW ”-10.3
/W*’* .me/CMM, W 0M 7% ”5 W ‘
Lc/Md Jr'V /"51» MM mob/W (/6 WW5
“467% VW&WMM%JW~ W‘ME
1272:4100 a: ”IQ/flymm‘» !

V". K
WWW“ \ 14 2C 4 A 4 4 4,7 97) [WM .

”u“! A

(AA/17M

 

 

F

(Doc/”Wow 7.347